งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง The Travellers and the Bear แล้วถาม-ตอบและสรุปใจความสำคัญได้

3 Once upon a time, there were two men who were travelling together.

4 One day, while walking in forest, they met a big bear.

5 Frightened by the bear, one of the men climbed up a tree and hid himself there.

6 The other man did not know what to do.

7 He had heard that bears do not touch dead bodies.
So he lied down and pretended to be dead. He had heard that bears do not touch dead bodies.

8 When the bear came close to him, it sniffed at his nose and ear
When the bear came close to him, it sniffed at his nose and ear. The man held his breath and lied still.

9 The bear thought he was dead, so it walked away.

10 Seeing the bear left, the first man came down
the tree, and then walked to his friend.

11 “I saw the bear put its mouth close to your ear.
“What did it tell you ?”

12 “It is nothing important,” the other man said resentfully
“It is nothing important,” the other man said resentfully. “So you can tell me about it,” the first man persisted.

13 “It suggested me to break with you because you ran away when we were in trouble,” the other man replied.

14 The first man tried to defend himself, “I really did not mean it
The first man tried to defend himself, “I really did not mean it.” However, the other man shook his head in disbelief.

15 Goodbye. Goodbye


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google