งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานฑูต คุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ - วินัย - เมตตา - ประหยัด - สติ - อดทน - ขยัน - กตัญญู - ซื่อสัตย์ - ไม่เห็นแก่ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานฑูต คุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ - วินัย - เมตตา - ประหยัด - สติ - อดทน - ขยัน - กตัญญู - ซื่อสัตย์ - ไม่เห็นแก่ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานฑูต คุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ - วินัย - เมตตา - ประหยัด - สติ - อดทน - ขยัน - กตัญญู - ซื่อสัตย์ - ไม่เห็นแก่ตัว

2 2 จริยธรรม กัลยาณมิตร ซื่อสัตย์ ปราศจาก อคติ

3 3 อคติ 4 ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ

4 4 จรรยาบรรณผู้ประเมิน ๑. ตรวจเยี่ยมและ ประเมิน สถานศึกษาอย่าง ตรงไปตรงมา ๒. มีความเที่ยงตรงเป็น กลาง และ รายงานสิ่งที่ค้นพบ ความเป็น จริงอย่างชัดเจน

5 5 ๓. สื่อสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับรู้อย่างชัดเจน และเปิดเผย ๔. รักษาความลับของ ข้อมูล สารสนเทศส่วน บุคคล

6 6 ๕. ไม่เรียกร้องในสิ่งที่ ไม่เกี่ยวข้อง กับการประเมิน ๖. ไม่แสวงหา ผลประโยชน์หรือ ธุรกิจอื่นใด

7 7 ๗. ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสีย แก่ ชื่อเสียง สมศ. ๘. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดย คำนึงถึง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นหลัก

8 8 เชื่อมหัวใจเป็นห่วงร้อย รวมหมื่นมิตร ” เชื่อมชีวิตเป็นห่วงโซ่แห่ง คุณค่า ” เชื่อมประสานร่วมคิด.. ทำ.. และพัฒนา สร้างการศึกษาคุณภาพ.. ตราบนิรันดร์ นโยบาย หมื่น มิตร

9 สานศรัทธาต่อยอดและ สอดรับ ทุกระดับการศึกษามา สร้างสรรค์ คือห่วงโซ่คุณภาพตราบนิ รันดร์ ร่วมผลักดัน พัฒนา การศึกษาไทย


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานฑูต คุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ - วินัย - เมตตา - ประหยัด - สติ - อดทน - ขยัน - กตัญญู - ซื่อสัตย์ - ไม่เห็นแก่ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google