งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. กิตติพงษ์ ตากาศ เลขที่ 7 ม.1/8 ด. ช. สุริยะกูล ทวีสุข เลขที่ 6 ม.1/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. กิตติพงษ์ ตากาศ เลขที่ 7 ม.1/8 ด. ช. สุริยะกูล ทวีสุข เลขที่ 6 ม.1/8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. กิตติพงษ์ ตากาศ เลขที่ 7 ม.1/8 ด. ช. สุริยะกูล ทวีสุข เลขที่ 6 ม.1/8

2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มรการพัฒนาให้ ทำงานดะเร็วขึ้น เพื่อความสะดวกในการ ทำงาน เช่น ความเร็วของคอมพิวเตอร์ โดยรวมจะเพิ่มขึ้นทุก 18 เดือนทำให้ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ เพิ่มขึ้น ในอดีตเรามีการสื่อสารโดยส่ง ข้อความผ่านการส่งจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ ปัจจุบันมีการส่งข้อความ วีดิทัศน์ เสียง ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต

3 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสรเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อนสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้ ปัจจุบันซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสร เทศและการสื่อสารทั่วโลกประมาณพันล้าน คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ผู้ใช้สามารถใช้ งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งที่เกิด ประโยชน์และโทษ

4 1. ด้านสังคม สภาพเสมือนจริง การใช้อินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงการทำงานต่างๆ จนเกิดเป็นสังคมที่ ติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือที่รู้จักกีนว่า ไซเบอรฺ์สเปช ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการพูด การชื้อสินค้า และบริการ การทำงานผ่าน เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดสภาพที่ เสมือนจริง เช่น เกมส์เสมือนจริง ห้องเรียน เสมือนจริง ซึ่งทำให้ลดเวลาในการเดินทาง และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

5 2. ด้านเศรษกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์ เพราะสามารถ ชมข่าว ชมรายการโทรทัศนที่ส่งกระจายผ่าน ดาวเทียมของประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ใช้อินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษกิจ ซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศ ก็ กระจายเป็นเศรษญกิจโลก เกิดกระแสการ หมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่าง รวดเร็วและกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจของทุก ประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมาก ขึ้น

6 3. ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี ประโยชน์ในด้านธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบป้องกันการกัด เซาะชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการจัดเก็บรักษา ข้อมูลระดับน้ำทะเล ความสูงของคลื่นจาก ระบบเรดาร์ เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และ นำข้อมูลมาวางแผนและสร้างระบบเพื่อ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ละแห่งได้อย่าง เหมาะสม นอกจากนี้ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบผสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อ ควบคุมให้เครื่องยนต์ลดการเผาไหม้น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นการลดมลภาวะจากก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน

7 ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ครับ.... ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. กิตติพงษ์ ตากาศ เลขที่ 7 ม.1/8 ด. ช. สุริยะกูล ทวีสุข เลขที่ 6 ม.1/8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google