งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการ ส่งออก วันที่ โรงงาน ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการ ส่งออก วันที่ โรงงาน ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการ ส่งออก วันที่ โรงงาน ที่อยู่

2 ลำ ดับ ข้อบกพร่องภาพถ่ายก่อนการ แก้ไข การแก้ไขภาพถ่ายหลัง การแก้ไข ข้อบกพร่อง 1XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

3 ลำ ดับ ข้อบกพร่องภาพถ่ายก่อนการ แก้ไข การแก้ไขภาพถ่ายหลัง การแก้ไข ข้อบกพร่อง 2XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

4 ลำ ดับ ข้อบกพร่องภาพถ่ายก่อนการ แก้ไข การแก้ไขภาพถ่ายหลัง การแก้ไข ข้อบกพร่อง 3XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

5 ลำ ดับ ข้อบกพร่องภาพถ่ายก่อนการ แก้ไข การแก้ไขภาพถ่ายหลัง การแก้ไข ข้อบกพร่อง 4XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

6 ลำดั บ ข้อบกพร่องภาพถ่ายก่อนปรับปรุงการแก้ไขภาพถ่ายหลัง ปรับปรุง ขั้นตอนการตอบกลับ 1. ทำการพิมพ์ข้อบกพร่องที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ 2. นำภาพถ่ายข้อบกพร่องลงในช่องภาพถ่ายก่อนปรับปรุง 3. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 4. ถ่ายภาพจุดที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยขอให้เป็นมุมกล้องและขนาดเดียวกับที่ถ่ายไว้ก่อนการปรับปรุง 5. จัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลเพื่อการนำเสนอคณะกรรมการฯ จำนวน 1 แผ่น 6. หากเป็นการต่ออายุการรับรองโรงงาน ขอให้ทางโรงงานเสนอสัตวแพทย์ประจำโรงงานลงนามตรวจสอบ การแก้ไขทุกข้อก่อน 7. ส่งเอกสารและแผ่นซีดีมายังผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 8. หากมีข้อแนะนำให้ทำการปรับปรุงแต่ไม่ต้องส่งการแก้ไข 9. การแก้ไขขอให้ดำเนินการภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งลงนาม


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP จากการตรวจรับรองโรงงานเพื่อการ ส่งออก วันที่ โรงงาน ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google