งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ Development to excellence of Technical information division working group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ Development to excellence of Technical information division working group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก ารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ Development to excellence of Technical information division working group

2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิค สารสนเทศ : ซื้อได้ไว้ ตรงใจผู้ใช้บริการ บุคลากรกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการพัฒนาสู่ความเป็น เลิศของกลุ่มงาน โดยได้ร่วมกันพิจารณางานต่างๆ ใน กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ที่ต้องการพัฒนาให้เด่นและ เป็นเลิศของกลุ่มงาน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นเลิศกว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ กลุ่มงานฯ ได้ตกลงร่วมกันที่จะ พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงหนังสือออกบริการ เพื่อให้ สามารถจัดซื้อหนังสือสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ ดังคำกล่าว ที่ว่า “ ซื้อได้ไว ตรงใจผู้ใช้บริการ ” จุดเด่นของการพัฒนา : ซื้อได้ไว้ ตรงใจผู้ใช้บริการ 1. บุคลากรกลุ่มงานร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุด แข็งการจัดซื้อหนังสือของสำนักวิทยบริการ เพื่อหาจุด เสริมและแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และศึกษา เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ที่บุคลากรได้ไป ศึกษาดูงาน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

3 2. มีระบบแนะนำสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักวิทยบริการ และการแจ้งผลการแนะนำสั่งซื้อ หนังสือ เช่น รายชื่อหนังสือใหม่เพื่อให้พิจารณา คัดเลือกสั่งซื้อ, รายชื่อหนังสือที่กำลังดำเนินการสั่งซื้อ, รายชื่อหนังสือที่ได้รับตัวเล่มแล้ว และรายชื่อหนังสือที่ หนังสือขาดตลาด / ไม่จัดพิมพ์ กำลัง ดำเนินการ สั่งซื้อ รายชื่อ หนังสือใหม่ หนังสือขาดตลาด / ไม่จัดพิมพ์ ได้รับตัว เล่มแล้ว การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

4 3. มีระบบช่วยดำเนินการงานคัดเลือกและจัดซื้อ หนังสือ ปัจจุบันใช้ระบบนี้ช่วยในการคัดเลือกและจัดซื้อ หนังสือ ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อหนังสือ โดย ระบบสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อ หนังสือได้จากระบบนี้และจากฐานข้อมูล Millennium ได้ในระบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเปิดใช้หลายระบบ รวมทั้งสามารถรายงานผลการจัดซื้อและแจ้งผลการ สั่งซื้อไปยังคณะต่าง ๆ ได้ และในอนาคตจะพัฒนา ระบบนี้ให้สามารถ Export ข้อมูลจากระบบนี้เข้าใน ฐานข้อมูล Millennium และแจ้งผลให้ผู้ใช้เห็น Link ไปที่ Millennium เพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานภาพของ หนังสือชัดเจน รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อช่วยเนินการงาน คัดเลือกและจัดซื้อวารสาร ระบบช่วยดำเนินการ งานคัดเลือกและ จัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

5 4. มีบริการ “Fast Book” เป็นบริการใหม่ที่กลุ่ม งานฯ กำลังดำเนินการพัฒนาเพื่อให้บริการสำหรับ ผู้ใช้บริการที่แนะนำสั่งซื้อหนังสือใหม่ ที่ต้องการใช้ด่วน มีขั้นตอนคือ เมื่อตรวจรับหนังสือแล้วจะดำเนินการแจ้ง ผู้ใช้บริการทราบทาง e-mail และเมื่อผู้ใช้บริการ ต้องการขอใช้บริการด่วน ก็จะดำเนินการให้ก่อน โดย ป้อนข้อมูล / ดาวน์โหลดรายรายหนังสือลงในฐานข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล Millennium โดยจะดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน 60 นาที Request คำขอใช้ บริการ Fast Book ผ่าน E-mail การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

6 5. มีบริการ “On Process” เป็นบริการสำหรับ ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้หนังสือที่มีในระบบฐานข้อมูล Millennium แล้วแต่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันกลุ่มงานฯ ได้กำหนดระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้ภายใน 3 ชั่วโมง แต่ ต่อไปจะปรับลดเวลาลดลงให้ได้ภายใน 60 นาที โดย เฉลี่ยหรืออาจรวดเร็วกว่านั้นแล้วแต่สถานะของหนังสือ Request คำขอใช้ บริการ ตรวจสอบ รายการคำ ขอใช้บริการ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

7 6. มีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโดยการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ลดขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองก่อนสั่งซื้อจากคณะต่างๆ เช่น มีคูปองให้ คณะควบคุมงบประมาณการสั่งซื้อให้แล้วเสร็จในงาน มหกรรม โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ในคณะมา แนะนำสั่งซื้อตามจำนวนงบที่ได้รับพอหลังจากอาจารย์ แนะนำสั่งซื้อ บรรณารักษ์สามารถพิจารณาสั่งซื้อ หนังสือจากรายการสั่งซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องส่งกลับไป กลั่นกรองอีกครั้ง แต่บรรณารักษ์จะทำหน้าที่แจ้งยอด ผลการสั่งซื้อให้แต่ละคณะทราบ ตัวอย่าง คูปอง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ

8


ดาวน์โหลด ppt ก ารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ของ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ Development to excellence of Technical information division working group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google