งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เขียนคู่อันดับจากแผนภาพได้ 2. บอกพิกัดจุดที่กำหนดได้ 3. อ่านคู่อันดับของจุดบน กราฟได้

3 ทบทวน เส้นจำนวน . -3 -2 -1 1 2 3 4

4 ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ที่เป็นคู่ สินค้ากับราคา มะนาว แปรงสีฟัน ไข่ไก่ กางเกงชั้นใน

5 ตารางแสดงปริมาณสมุดคู่กับราคาขาย
จำนวนสมุด(เล่ม) ราคา (บาท) 1 3 6 9 18

6 1 3 3 9 18 6 แผนภาพแสดงปริมาณสมุดคู่กับราคาขาย จำนวนสมุด (เล่ม)
ราคาขาย (บาท)

7 คู่อันดับ แสดงปริมาณสมุด
คู่กับ ราคาขาย (1,3), (3,9), (6,18)

8 กราฟในระบบพิกัดฉาก จตุภาคที่ 1 จตุภาคที่ 2 จตุภาคที่ 3 จตุภาคที่ 4 Y X
-3 -2 -1 1 2 3 4 -1 จตุภาคที่ 3 จตุภาคที่ 4 -2 -3

9 . แกน X แกนนอน จุดกำเนิด แกนตั้ง แกน Y Y 3 2 1 X -3 -2 -1 1 2 3 4 -1
1 2 3 4 -1 แกนตั้ง -2 -3 แกน Y

10 (a,b) (x,y) (a,b) (x,y) = a x = และ b y =

11 1) (x,y) (2,5) = y 5 x 2 และ = = 2) (x,y) (-1,0.3) = 0.3 x -1 และ y = = 3) (x,y) (4,-2.5) = -2.5 x 4 และ y = =

12 ตาราง แผนภาพ คู่อันดับ กราฟในระบบพิกัดฉาก

13 ในระบบแกนมุมฉาก (x,y) (- +) (+ +) (+ -) (- -) พิกัดจุดใด ๆ 2 1 -3 -2
-1 1 2 3 -1 (- -) (+ -) -2

14 . . . . จงเขียนจุดบนระนาบ A(4,3) A(4,3) B(-1,2) B(-1,2) C(-3,-2)
Y A(4,3) B(-1,2) 3 . B(-1,2) C(-3,-2) 2 1 D(1,-1) . X -3 -2 -1 1 2 3 4 -1 . D(1,-1) -2 C(-3,-2) -3

15 . . . . . จงบอกพิกัดจุด (-1,3) (2,1) (4,-1) (-3,-2) (-2,-3) 3 2 1 -3
Y . (-1,3) 3 2 (2,1) . 1 . X -3 -2 -1 1 2 3 4 -1 . (4,-1) (-3,-2) -2 . (-2,-3) -3

16 แบบฝึกหัด 3.1 หน้า 115 ถึง 117 ข้อ 1 ถึงข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google