งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปทาน (Supply) อุปทาน หมายถึง “ จำนวนสินค้าและบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธุรกิจ จะนำออกขายในตลาด แห่งหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่าง ๆ กัน ในระยะเวลาที่ กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปทาน (Supply) อุปทาน หมายถึง “ จำนวนสินค้าและบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธุรกิจ จะนำออกขายในตลาด แห่งหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่าง ๆ กัน ในระยะเวลาที่ กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุปทาน (Supply) อุปทาน หมายถึง “ จำนวนสินค้าและบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธุรกิจ จะนำออกขายในตลาด แห่งหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่าง ๆ กัน ในระยะเวลาที่ กำหนดให้ ” เลขหน้า 2/27 หนังสือหน้า 21 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ความหมายของอุปทาน

3 กฎของอุปทาน (Low of supply) “ ถ้าสิ่งอื่น ๆ อยู่คงที่ จำนวน ขายสินค้าและบริการชนิดใดชนิด หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง เดียวกันกับราคาของสินค้าและ บริการชนิดนั้นเสมอ ” เลขหน้า 2/31 หนังสือหน้า 23 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / กฎของอุปทาน

4 ปัจจัยกำหนดอุปทาน 1) ระดับราคาสินค้าในตลาด (price : Px) 2) ต้นทุนการผลิต (cost : C) 3) สภาพดินฟ้าอากาศ (W) 4) ราคาของสินค้าและบริการ อื่น ๆ ( Py) 6) เทคโนโลยี (technology : T) เลขหน้า 2/28 หนังสือหน้า 22 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ปัจจัย

5 ปัจจัย Qx ปริมาณขายซื้อสินค้าและบริการ ( อุปทาน ) อุปทานมากอุปทานน้อย Px ราคาสินค้า C ต้นทุนการผลิต W สภาพดินฟ้าอากาศ Py ราคาสินค้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง T เทคโนโลยี

6 ฟังก์ชันอุปทาน (supply function) เลขหน้า 2/29 หนังสือหน้า 23 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ฟังก์ชันอุปทาน

7 ตารางอุปทาน คือ ตารางตัวเลขที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างราคากับปริมาณ เสนอขายสินค้าหรือ บริการใดๆ ที่ผู้ต้องการ ขาย ในเวลาขณะใด ขณะหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่างๆ กัน เลขหน้า 2/32 หนังสือหน้า 23 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / ตารางและเส้นอุปทาน

8 ตารางอุปทาน และเส้นอุปทาน อุปทานของผู้ขายที่มีต่อนมใน 1 สัปดาห์ ราคา (P) (บาท/ลิตร) ปริมาณ (Q) (ลิตร/สัปดาห์) 2516 2014 1512 10 58 P Q

9 ราคา (P) ปริมาณ (Q) 2516 2014 1512 10 58 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 10 15 15 20 20 25 เส้นอุปทาน มีค่า ความชัน เป็นบวก 8 14 20 5

10 ตารางที่ 2 ตารางอุปทานในการขายสมุด ของโรงงาน A ราคา ( บาท / เล่ม ) จำนวนขายสมุด ( เล่ม / เดือน ) 123453006009001,2001,300 เส้นอุปทาน ในการขาย สมุดของ โรงงาน A เส้นอุปทาน ในการขาย สมุดของ โรงงาน A

11 การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน  การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Qunatity Supplied)  การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทานหรือการย้าย เส้นอุปทาน (Shifts in the Supply Curve)

12 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย (Change in Qunatity Supplied)  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายอันเนื่องมาจาก ปัจจัยโดยตรงหรือราคาสินค้านั้น โดยปัจจัยที่มี ผลโดยอ้อมทั้งหลายนั้นสมมติว่ามีค่าคงที่

13 S ราคาสูงขึ้น จะทำให้จำนวน เสนอขายเพิ่มขึ้น โดยมีการย้ายจุดบนเส้น SS( จาก A ไป B) ราคาสูงขึ้น จะทำให้จำนวน เสนอขายเพิ่มขึ้น โดยมีการย้ายจุดบนเส้น SS( จาก A ไป B) ราคาลดลง จะทำให้ จำนวนเสนอขายลดลง โดยมีการย้ายจุดบนเส้น SS ( จาก A ไป C) ราคาลดลง จะทำให้ จำนวนเสนอขายลดลง โดยมีการย้ายจุดบนเส้น SS ( จาก A ไป C) 1 การเปลี่ยนแปลง จำนวนขาย

14 P(บาท/ลิตร) Q (ลิตร/สัปดาห์) 010 5 5 10 15 15 20 20 25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย เดิม P = 15  Q = 12 ใหม่ P = 25  Q = 16 ใหม่ P = 5  Q = 8 12 15 A 16 8 B C เส้นอุปทานไม่ เปลี่ยนแปลง 25 5

15 การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทานหรือการย้าย เส้นอุปทาน (Shifts in the Supply Curve)  ปัจจัยที่กำหนดอุปทานโดยอ้อมตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปริมาณขาย เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินค้านั้นคงเดิม ซึ่ง จะมีผลทำให้เส้นอุปทานเดิมเลื่อนไปทั้งเส้น

16 อุปทานเพิ่มPQ 010 5 5 10 15 15 20 20 25 S1S1S1S1 1218 15 S2S2S2S2

17 อุปทานลด 127PQ 010 5 5 10 15 15 20 20 25 S1S1S1S1 15 S2S2S2S2

18 การเปลี่ยนแปลงอุปทานสำหรับรองเท้า กรณีที่ มีการใช้เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ราคา ( บาท / คู่ ) จำนวนขายรองเท้า ( คู่ / เดือน ) ในกรณีที่มีการใช้ เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ แบบเก่า ( ไม่ใช้ เทคโนโลยี ) (S ) แบบปัจจุบัน (S) ใหม่ล่าสุด (S ) 1020304050150200300100200300400150250350450 2 1

19 เส้นอุปทาน SS จะ เปลี่ยนไปทางขวามือ เป็นเส้น S S เมื่อ ต้องการยอดขาย  T  C  Py  W ( อำนวย ) เส้นอุปทาน SS จะเปลี่ยนไปทางซ้ายมือ เป็นเส้น S S เมื่อ ต้องการยอดขาย  T  C  Py  W ( ไม่อำนวย ) 22 2 การ เปลี่ยนแปลง อุปทาน

20 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อุปทาน มีความหมายอย่างไร 2. ในปีที่เกิดภาวะฝนแล้ง อุปทานของสินค้าเกษตรจะ เป็นอย่างไร 3. ผู้ผลิตแต่ละรายจะผลิตสินค้าออกขายมากขึ้น เมื่อใด 4. จงเขียนฟังก์ชั่นของอุปทาน 5. ปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดทั้งอุปสงค์และอุปทาน 6. ปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดทั้งอุปสงค์และอุปทาน 7. ปัจจัยใดที่ทำให้ปริมาณการเสนอขายสินค้า X เปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปทานเส้นเดิม 8. สาเหตุใดที่ทำให้เส้นอุปทานเปลี่ยนแปลงไป ทางซ้ายของเส้นเดิม 9. ถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เส้นอุปทานจะ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เขียนรูปอธิบาย 10. ถ้าราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น เส้นอุปทานจะ เปลี่ยนแปลงอย่างไร เขียนรูปอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt อุปทาน (Supply) อุปทาน หมายถึง “ จำนวนสินค้าและบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธุรกิจ จะนำออกขายในตลาด แห่งหนึ่ง ณ ระดับราคา ต่าง ๆ กัน ในระยะเวลาที่ กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google