งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) ค่าเฉลี่ ย 1. ผู้เรียนชอบทำงานร่วมกับเพื่อ เมื่อเรียนวิชาระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) ค่าเฉลี่ ย 1. ผู้เรียนชอบทำงานร่วมกับเพื่อ เมื่อเรียนวิชาระบบเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) ค่าเฉลี่ ย 1. ผู้เรียนชอบทำงานร่วมกับเพื่อ เมื่อเรียนวิชาระบบเครือข่าย เบื้องต้น 32 64 % 15 30 % 3 6 % --4.53 2. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ดีเมื่อเรียน ร่วมกับผู้อื่น 30 60 % 10 20 % 10 20 % --4.41 3. ผู้เรียนช่วยเหลือเพื่อนในขณะที่ เรียนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น 35 70 % 8 16 % 7 14 % --4.68 4. ผู้เรียนชอบทำงานกับเพื่อนที่มี ความรู้ความสามารถต่างกันเมื่อ เรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น 38 76 % 8 16 % 4 8 % --4.78

6 5. ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนเป็นกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนเรียนดีขึ้น 34 68 % 11 22 % 5 10 % --4.39 6. ผู้เรียนชอบแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม 31 62 % 13 26 % 6 12 % --4.36 7. ผู้เรียนคิดว่าการได้รับรางวัลใน การพยายามทำงานดีกว่าการทำ คะแนนสอบได้สูง 26 52 % 14 28 % 10 20 % --4.17 8. การทำให้กลุ่มประสบ ความสำเร็จในการทำงานเป็นสิ่งที่ ผู้เรียน ต้องการมากที่สุด 40 80 % 7 14 % 3 6 % --4.89 ค่าเฉลี่ย 4.52

7


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) ค่าเฉลี่ ย 1. ผู้เรียนชอบทำงานร่วมกับเพื่อ เมื่อเรียนวิชาระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google