งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล
Internet for Education   อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล

2 MySQL DATABASE FUNCTION
MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับ PHP หาใช้ได้ง่ายระบบมีประสิทธิ์ภาพสูงและเป็นแบบ RDBMS (ralational database management system)

3 ระบบฐานข้อมูลที่ PHP สามารถเชื่อมต่อได้
Oracle Sybase mSQL MySQL Solid ODBC PostgreSQL Adabas D FilePro Velocis Informix dBase Unix dbm

4 ฟังก์ชัน PHP สำหรับติดต่อฐานข้อมูล MySQL
mysql_connect() เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้ ชื่อดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน mysql_select_db() เลือกฐานข้อมูล mysql_query() ส่งคำสั่ง sql ไปยังฐานข้อมูล sql_fetch_array() ดึงข้อมูล

5 mysql_connect ฟังก์ชันในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ รูปแบบ
ตัวอย่าง $host =“localhost”; $username=“root”; $password=“1234”; @mysql_connect($host,$username,$password) or die (“MySql connect fail”) ;

6 mysql_connect หมายถึงให้ฟังก์ชันนี้แสดงข้อความแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด or die() หมายถึง หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ ให้พิมพ์ข้อความที่อยู่ในวงเล็บและออกจากสคริปต์โดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

7 mysql_select_db() หลังจากเชื่อมต่อดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะต้องทำการเลือกฐานข้อมูลใช้งาน รูปแบบ mysql_select_db(ชื่อฐานข้อมูล); ตัวอย่าง $db =“e_commerce”; @mysql_select_db($db) or die (“MySql select database fail”) ;

8 mysql_query() ฟังก์ชันส่งคำสั่ง SQL ไปที่ฐานข้อมูล รูปแบบ
ตัวอย่าง $sql =“select * from quest order by ‘date’ DESC”; $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()) ; ฟังก์ชัน mysql_error() แสดงความผิดพลาดในการส่งคำสั่ง SQL เช่น เขียนผิดไวยากรณ์ของภาษา SQL หรือชื่อตาราง หรือชื่อฟิลด์ผิด

9 mysql_fetch_array() ฟังก์ชันการดึงข้อมูลทีละแถวของตาราง รูปแบบ
ตัวอย่าง $row=mysql_fetch_array($result); ตัวแปร $row เป็นอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูล การแสดงข้อมูลในฟิลด์ “id” ให้เขียนว่า echo $row[“id”] ; หรือถ้าต้องการดึงข้อมูลพร้อมกันหลายฟิลด์ echo “$row[id], $row[name], $row[date]”;

10 mysql_num_rows () ฟังก์ชันนับจำนวนแถวของข้อมูลในตาราง รูปแบบ
ตัวอย่าง $num_rows = mysql_num_rows($result); สามารถใช้ตัวแปร $num_rows เป็นตัวแปรที่ใช้ตรวจสอบการดึงข้อมูลจากอาร์เรย์เพื่อใช้แสดงผลข้อมูลในตาราง

11 mysql_num_rows () ตัวอย่าง for($i=0; $i<$num_rows; $i++) {
$row=mysql_fetch_array($result); echo "แสดงข้อมูล ".$row[“name"] ; echo "<br>" ; }

12 การเขียนโปรแกรมแสดงผล
มีขั้นตอนดังนี้ 1. เริ่มติดต่อฐานข้อมูล 2. เขียนคำสั่ง SQL และ query ข้อมูล 3. แสดงข้อมูล 4. ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

13 ตัวอย่างการติดต่อฐานข้อมูล
<?php $host = “localhost”; // กำหนดชื่อ host $user = “”; // กำหนดชื่อล็อกอิน $pass = “”; // กำหนดรหัสผ่าน $db=“project”; // กำหนดชื่อดาต้าเบส @mysql_connect($host, $user, $pass) or die (“ติดต่อ serverไม่ได้”); @mysql_select_db($db) or die (“MySql select database fail”) ; $sql = “select * from user”; // กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อแสดงข้อมูล $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()) ; ; // query คำสั่ง SQL $row=mysql_fetch_array($result); $num_rows = mysql_num_rows($result); // ตัวแปรจำนวนเรคคอร์ด echo “แสดงชื่อสมาชิก” . $row[“name”] ; echo “ตาราง user มีจำนวนเรคคอร์ด = ”. $num_rows; ?>

14 Case Study1 : Member

15 ออกแบบฐานข้อมูล ตาราง member username ชื่อเข้าใช้ของสมาชิก
password รหัสผ่านของสมาชิก name ชื่อ-สกุลสมาชิก address ที่อยู่ tel เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของสมาชิก comment ข้อเสนอแนะ

16 Member ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
login.php แสดงแบบฟอร์มการล็อกอิน checklogin.php ตรวจสอบผลการล็อกอิน register.html แสดงฟอร์มการสมัครสมาชิกใหม่ checkregister.php รายงานผลการสมัครสมาชิกใหม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้ PHP ติดต่อฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google