งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ PHP ติดต่อ ฐานข้อมูล อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ PHP ติดต่อ ฐานข้อมูล อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ PHP ติดต่อ ฐานข้อมูล อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education

2 Company LOGO MySQL DATABASE FUNCTION MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้งาน ร่วมกับ PHP หาใช้ได้ง่ายระบบมีประสิทธิ์ภาพ สูงและเป็นแบบ RDBMS (ralational database management system)

3 Company LOGO ระบบฐานข้อมูลที่ PHP สามารถเชื่อมต่อได้ OracleSybasemSQL MySQLSolidODBC PostgreSQLAdabas DFilePro VelocisInformixdBase Unix dbm

4 Company LOGO 4 ฟังก์ชัน PHP สำหรับติดต่อ ฐานข้อมูล MySQL  mysql_connect() เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้ ชื่อดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  mysql_select_db() เลือกฐานข้อมูล  mysql_query() ส่งคำสั่ง sql ไปยัง ฐานข้อมูล  sql_fetch_array() ดึงข้อมูล

5 Company LOGO 5 mysql_connect  ฟังก์ชันในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์  รูปแบบ mysql_connect( ชื่อดาต้าเบส, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน );  ตัวอย่าง $host =“localhost”; $username=“root”; $password=“1234”; @mysql_connect($host,$username,$p assword) or die (“MySql connect fail”) ;

6 Company LOGO 6  เครื่องหมาย @ หมายถึงให้ฟังก์ชันนี้แสดง ข้อความแจ้งว่ามีการทำงานผิดพลาด  or die() หมายถึง หากเกิดปัญหาในการ เชื่อมต่อ ให้พิมพ์ข้อความที่อยู่ในวงเล็บและ ออกจากสคริปต์โดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม mysql_connect

7 Company LOGO 7 mysql_select_db()  หลังจากเชื่อมต่อดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แล้ว จะต้อง ทำการเลือกฐานข้อมูลใช้งาน  รูปแบบ mysql_select_db( ชื่อฐานข้อมูล );  ตัวอย่าง $db =“e_commerce”; @mysql_select_db($db) or die (“MySql select database fail”) ;

8 Company LOGO 8 mysql_query()  ฟังก์ชันส่งคำสั่ง SQL ไปที่ฐานข้อมูล  รูปแบบ mysql_query( คำสั่งภาษา SQL);  ตัวอย่าง $sql =“select * from quest order by ‘date’ DESC”; $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()) ;  ฟังก์ชัน mysql_error() แสดงความผิดพลาด ในการส่งคำสั่ง SQL เช่น เขียนผิดไวยากรณ์ของ ภาษา SQL หรือชื่อตาราง หรือชื่อฟิลด์ผิด

9 Company LOGO 9 mysql_fetch_array()  ฟังก์ชันการดึงข้อมูลทีละแถวของตาราง  รูปแบบ $ ตัวแปร =mysql_fetch_array( ผลการดึง ข้อมูล );  ตัวอย่าง $row=mysql_fetch_array($result);  ตัวแปร $row เป็นอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูล การแสดง ข้อมูลในฟิลด์ “id” ให้เขียนว่า echo $row[“id”] ;  หรือถ้าต้องการดึงข้อมูลพร้อมกันหลายฟิลด์ echo “$row[id], $row[name], $row[date]”;

10 Company LOGO 10 mysql_num_rows ()  ฟังก์ชันนับจำนวนแถวของข้อมูลในตาราง  รูปแบบ $ ตัวแปร =mysql_num_rows( ผลการดึง ข้อมูล );  ตัวอย่าง $num_rows = mysql_num_rows($result);  สามารถใช้ตัวแปร $num_rows เป็นตัวแปรที่ ใช้ตรวจสอบการดึงข้อมูลจากอาร์เรย์เพื่อใช้ แสดงผลข้อมูลในตาราง

11 Company LOGO 11 mysql_num_rows ()  ตัวอย่าง for($i=0; $i<$num_rows; $i++) { $row=mysql_fetch_array($result); echo " แสดงข้อมูล ".$row[“name"] ; echo " " ; }

12 Company LOGO 12 การเขียนโปรแกรมแสดงผล  มีขั้นตอนดังนี้  1. เริ่มติดต่อฐานข้อมูล  2. เขียนคำสั่ง SQL และ query ข้อมูล  3. แสดงข้อมูล  4. ปิดการติดต่อฐานข้อมูล

13 Company LOGO 13 ตัวอย่างการติดต่อ ฐานข้อมูล 

14 Case Study1 : Member

15 Company LOGO ออกแบบฐานข้อมูล  ตาราง member  username ชื่อเข้าใช้ของสมาชิก  password รหัสผ่านของสมาชิก  name ชื่อ - สกุลสมาชิก  address ที่อยู่  tel เบอร์โทรศัพท์  email อีเมล์ของสมาชิก  comment ข้อเสนอแนะ

16 Company LOGO Member ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง  login.php แสดงแบบฟอร์มการล็อกอิน  checklogin.php ตรวจสอบผลการล็อกอิน  register.html แสดงฟอร์มการสมัคร สมาชิกใหม่  checkregister.php รายงานผลการสมัคร สมาชิกใหม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้ PHP ติดต่อ ฐานข้อมูล อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet for Education.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google