งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนนำวง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่หนี่ ) คนเล่าเรื่อง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่ห นี่ ) คุณบุญจิรา ภู่เงิน ( พี่เอ๋ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนนำวง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่หนี่ ) คนเล่าเรื่อง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่ห นี่ ) คุณบุญจิรา ภู่เงิน ( พี่เอ๋ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนนำวง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่หนี่ ) คนเล่าเรื่อง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่ห นี่ ) คุณบุญจิรา ภู่เงิน ( พี่เอ๋ )

2 สรุป....... ประเด็นการพูดคุย  ประเด็นปัญหา  เรื่องผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ  เรื่องการกำหนดระยะเวลาในการขออนุมัติ  เรื่องการระบุถึงโครงการ / วิทยาเขตไม่ ชัดเจน ไม่ครอบคลุมทุกวิทยาเขตและ โครงการปกติหรือพิเศษ

3 ประเด็นการพูดคุย – เรียนข้ามโครงการ / สถาบัน ภายใน มธ.  ประเด็นปัญหา ประกาศ มธ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจด ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียน ศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ. ศ. 2552 ทำให้เกิดการล่าช้าในการ ปฏิบัติงานและเพิ่มขั้นตอนสำหรับโครงการพิเศษและ โครงการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ เช่น เรื่องตารางสอน ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ การจด ทะเบียนเรียน เป็นต้น  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ การยกเว้นสำหรับโครงการพิเศษ และนักศึกษา ต่างชาติ ควรมีการมอบอำนาจให้แก่ ผอ. โครงการนั้นๆ เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ ประกาศฯ ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ โดยการระบุถึง แนวปฏิบัติสำหรับโครงการพิเศษและนักศึกษาต่างชาติ เป็นการเฉพาะ กำหนดระยะเวลาตามประกาศฯ ข้อ 6 วรรคแรก ควรเป็น 14 วัน ( ภาคปกติ ) และ 7 วัน ( ฤดูร้อน ) นับจากเปิดภาค

4 ประเด็นการพูดคุย - ม. อื่นมาเรียนที่ มธ. / จาก มธ. ไปที่ ม. อื่น  ประเด็นปัญหา เงื่อนไขกำหนดระยะเวลาตามประกาศฯ เป็น ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เพราะไม่สามารถ ทำงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลานั้น  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  ควรขยายเวลาให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะเป็น หลักเกณฑ์ที่สามารถทำได้จริง โดยไม่ต้องใช้ ข้อยกเว้นในทุกกรณี

5 ประเด็นการพูดคุย – จากศูนย์ลำปางมา รังสิต / ข้ามวิทยาเขต  ประเด็นปัญหา ประเด็นตามประกาศฯ ไม่ได้ระบุถึงการเรียน ข้ามวิทยาเขต  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ระบุให้ชัดเจนสำหรับการเรียนข้ามวิทยาเขต ตามประกาศฯ ข้อ 3 เพราะกล่าวถึงแต่การข้าม โครงการ


ดาวน์โหลด ppt คนนำวง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่หนี่ ) คนเล่าเรื่อง : คุณวนิดา ประเสริฐจิตสรร ( พี่ห นี่ ) คุณบุญจิรา ภู่เงิน ( พี่เอ๋ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google