งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำ นำ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ ๒ หน้า ๓ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำ นำ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ ๒ หน้า ๓ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คำ นำ

4 บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ ๒ หน้า ๓ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ ๒ หน้า ๓ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช หน้า ๕ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช หน้า ๕ สมเด็จพระ นารายณ์มหาราช หน้า ๙ สมเด็จพระ นารายณ์มหาราช หน้า ๙

5 หน้ า ๑ เมนู หลัก เมนู หลัก

6 หน้า ๒ 2. ด้านการปฏิรูปการปกครอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระประสงค์ ที่จะดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือราชธานี เพื่อ ป้องกันการแย่งชิงอำนาจจากเชื้อพระวงศ์ ทรง ตรากฎมนเทียรบาลขึ้นเพื่อความมั่งคงของสถาบัน กษัตริย์ ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อยุธยาทำสงครามยืดเยื้อกับอาณาจักร ล้านนา ทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประทับ ที่เมืองพิษณุโลกนานถึง ๒๕ ปี เพื่อดูแลหัวเมือง ฝ่ายเหนือและเพื่อความสะดวกในการป้องกันการ รุกรานของล้านนา ในระยะนี้จึงถือว่าเมือง พิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจักร อยุธยา เมนู หลัก เมนู หลัก

7 หน้า ๓ เมนู หลัก เมนู หลัก

8 หน้า ๔ เมนู หลัก เมนู หลัก

9 หน้า ๕ เมนู หลัก เมนู หลัก

10 หน้า ๖ เมนู หลัก เมนู หลัก

11 หน้า ๗ เมนู หลัก เมนู หลัก

12 หน้า ๘ เมนู หลัก เมนู หลัก

13 หน้า ๙ เมนู หลัก เมนู หลัก

14 หน้า ๑๐ เมนู หลัก เมนู หลัก

15 วงเดือน นาราสัจจ์และชมพูนุช นาคีรักษ์. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ. ( วันที่ค้นข้อมูล : 18 ธันวาคม 2556). บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http: / / www.thaigoodview.com/node/47677 ( วันที่ค้น ข้อมูล : 21 ธันวาคม 2556). สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ ออนไลน์ ]. เข้าถึง ได้จาก : http://writer.dek- d.com/tristorr/story/viewlongc.php?id=67720 8&chapter=5 http://writer.dek- d.com/tristorr/story/viewlongc.php?id=67720 8&chapter=5 ( วันที่ค้นข้อมูล : 23 ธันวาคม 2556). สมเด็จพระนารายณ์มหาราช [ ออนไลน์ ]. เข้าถึง ได้จาก : http: / / httreggaec70.blogspot.com/p/4.html. ( วันที่ค้น ข้อมูล : 25 ธันวาคม 2556). หน้า ๑๑ เมนู หลัก เมนู หลัก


ดาวน์โหลด ppt คำ นำ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ บรรณานุกร ม หน้า ๑๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระบรม ไตโลกนาถ หน้า ๑ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ ๒ หน้า ๓ สมเด็จพระ รามาธิบดีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google