งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

2 เกรด B+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณพาณุ มาต 1. คุณ ไพฑูรย์

3 เกรด B TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณอดิศร 1. คุณสาธิต คุณ ประพันธ์

4 เกรด B ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 3. คุณสุมาลี คุณชัยยา คุณเรวดี

5 เกรด C+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณกร ภัทร์

6 เกรด F TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณจุฑา พร

7 การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด พนักงานขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

8 เกร ด A TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณรุ่ง ระวี คุณ ปวีณา 2. คุณ กอบเดช คุณ ทิพย์สุดา คุณ มานิตย์ คุณ ประชา 5. คุณวัน ชนะ

9 เกรด A ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 6. คุณณิ ชา คุณจิรา พร คุณ สิทธิชัย คุณณัฐ พร 9. คุณ พิสิษฐ์

10 เกรด B+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 1 คุณจรูญ 1. คุณณัฐ พัชร์ คุณ สงกรานต์ 2. คุณ สาวิตรี คุณ อภิรักษ์

11 เกรด B+ ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เซ็ นต์ 4. คุณอสิ ธารา คุณ ชรินทร์นาฏ คุณมัทร ดา คุณรัตนา ภรณ์ 14480

12 เกรด B TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณชาญ ณรงค์ คุณปรีย ภัสสร์ คุณทิวากร 3. คุณ พจนารถ คุณพชร พล

13 เกรด B ( ต่อ ) TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 5. คุณนาริน คุณกสิมา คุณวิรัตน์ คุณวิเชียร ( ครึ่งเดือนแรก ) 7645

14 เกรด C+ TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณปุณิกา อร คุณเจตน์ ศิริ คุณสิริ ประภา

15 เกรด C TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณ ศรายุทธ คุณสัญฉวี

16 เกรด D TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณเกศนี คุณภัชรีย์

17 เกรด F TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแนนเปอร์เ ซ็นต์ 1. คุณ ไชยวัฒน์ คุณชม นภา คุณสุจินต์

18 รถเก่าตีแลกสูงสุด ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

19 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณจุฑา พร 333 คุณ กฤษณ 3311 คุณณัฐ พัชร์ 336 อันดับ 1

20 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณรุ่งระ วี 625 อันดับ 2

21 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณนาริน 426 อันดับ 3

22 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณ ปวีณา 3213 คุณ พิสิษฐ์ 327 คุณชัย ยา 324 อันดับ 4

23 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณภร ภัทร์ 3110 อันดับ 5

24 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค.- ธ. ค.) คุณทิพย์ สุดา 2111 คุณ มานิตย์ 217 คุณสุภา รัตน์ 212 คุณ สาวิตรี 216 คุณจิรา พร 2110 คุณมัทร ดา 214 อันดับ 6

25 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ ไพฑูรย์ 111 คุณ ประชา 1114 คุณกอบ เดช 116 คุณ พิพัฒน์ 117 คุณ ศรายุทธ 113 คุณ อภิรักษ์ 112 อันดับ 7

26 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อตีแลกสำเร็จสะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณณิชา 112 คุณจรูญ 115 อันดับ 7( ต่อ )

27 คะแนนความ ร่วมมือสูงสุด ( ปฎิบัติตามนโยบาย บริษัท ) พนักงานขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN

28 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณรุ่งระ วี อันดับ 1

29 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณกอบ เดช คุณสิทธิ ชัย อันดับ 2

30 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ มานิตย์ คุณณัฐ พัชร์ อันดับ 3

31 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณ ปวีณา อันดับ 4

32 TOYO TA NAKHONS AWAN ชื่อคะแน นเต็ม ทำได้สะสม ( ม. ค. - ธ. ค.) คุณสุภา รัตน์ อันดับ 5


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคะแนน สูงสุด / เกรดสูงสุด ผู้จัดการ / หัวหน้าขาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 TOYO TA NAKHONS AWAN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google