งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ 1. อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ 1. อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ข้อ 1. อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่าง แม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “ อนุทวีป ” หรือเอเชียใต้ในปัจจุบัน Ans

5 ข้อ 2. อารยธรรม ลุ่มแม่น้ำสินธุมี ความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบัน จริงหรือ จริง เพราะ การวางผังเมือง แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนาแสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจ และเรขาคณิตอย่างดี Ans

6 ข้อ 3. สิ่งใดที่บ่งบอก ความเจริญ ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ 1. การปกครองและกฎหมาย ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการ เมืองการปกครองและความมั่นคงของสังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ 2. ด้านคณิตศาสตร์ อินเดียสมัยโบราณได้มีการพัฒนาวิทยาการทางด้าน คณิตศาสตร์มาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์เลข 0 ( ศูนย์ ) ขึ้นใช้ 3. ด้านการแพทย์ ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย กล่าวถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้เจ็บป่วยและในการบันทึกของเมกัสเธนีส Ans

7 ข้อ 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุ มีอิทธิพลต่อสังคมไทยเรา อย่างไร ศาสนาเป็นสิ่งแรกของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่มีอิทธิพลใน สังคมไทยและในปัจจุบันก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่บ้าง สังเกตจากการนับศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนาพุทธมีถิ่นกำเนิดมาจาก อินเดีย หลังจากที่ศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่ในไทยก็มีอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เรายืมมา ปติมากรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ฯลฯ อีกมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย Ans

8


ดาวน์โหลด ppt ข้อ 1. อารยธรรมลุ่ม แม่น้ำสินธุพบบริเวณ ใดของโลก อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ พบในบริเวณภูมิประเทศเป็นที่ราบ อารยธรรมอินเดียกำเนิดในบริเวณที่อยู่ระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google