งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Question Word andInterrogativePronoun” ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Question Word andInterrogativePronoun” ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2

3 “Question Word andInterrogativePronoun” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ได้ ถูกต้อง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 คือ คำที่ใช้ แสดงคำถาม แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Question Word ที่เป็นคำเดียวโดดๆ เช่น what, when, why Question Word ที่เป็นคำเดียวโดดๆ เช่น what, when, why ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Compound word เช่น how far, how long เป็นต้น เป็นต้น ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Interrogative Pronoun คือ คำสรรพนามที่ ใช้แสดงคำถาม ได้แก่ คือ คำสรรพนามที่ ใช้แสดงคำถาม ได้แก่ who, whom, whose, what ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 หลักการใช้ Who ใช้ถามถึงคน เป็นได้ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ ทำ หน้าที่แทนประธาน หรือกรรมของ ประโยคก็ได้Who ใช้ถามถึงคน เป็นได้ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ ทำ หน้าที่แทนประธาน หรือกรรมของ ประโยคก็ได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 Whom ใช้ถามถึง คนในรูปกรรม ซึ่ง ต้องมีบุพบท (preposition นำมา ตัวอย่างเช่น By whom was Hamlet written? )Whom ใช้ถามถึง คนในรูปกรรม ซึ่ง ต้องมีบุพบท (preposition นำมา ตัวอย่างเช่น By whom was Hamlet written? ) ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 WhatWhat 1. ใช้ถามถึงสัตว์ และสิ่งของทั่วๆไป 2. ใช้กับคนจะเป็น การถามเกี่ยวกับ อาชีพ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 what เป็นได้ทั้ง noun และ adjectivewhat เป็นได้ทั้ง noun และ adjective What….like? ใช้ถามถึงลักษณะWhat….like? ใช้ถามถึงลักษณะ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น - What is it like - What is it like outside? outside? - It’s raining - It’s raining ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 Which ใช้ถาม เกี่ยวกับคน หรือสิ่งที่ให้เลือกโดย ใช้กับ คำนาม ได้ทุกพจน์ Whose ใช้ถามถึง เจ้าของ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 When ใช้ถามถึง จุดเวลา = at what time Where ใช้ถาม เกี่ยวกับ สถานที่ Why ใช้ถาม ถึงเหตุผล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 1. ใช้ถามเกี่ยวกับ วิธีการต่างๆ 2. ใช้ถาม เกี่ยวกับ ความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งนั้นๆ 3. ใช้กับคนถาม เกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างเช่น

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล -How is your study? -How to make a cake? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 How far ถามระยะทาง How long ถามระยะทาง How often ถามความถี่ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 How much + คำนามที่นับ ไม่ได้ ใช้ถาม เกี่ยวกับจำนวน How many + คำนาม พหูพจน์ ใช้ถาม เกี่ยวกับจำน วน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 How soon ( มัก เป็นอนาคต ) ถาม ถึงเวลาในอนาคต แปลว่า อีกนาน แค่ไหน แปลว่า อีกนาน แค่ไหน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 หมายเหตุ คำ สรรพนามที่ใช้เป็น คำถาม (Interrogative Pronoun) เมื่ออยู่ ในรูปของประโยค คำถาม จะต้องไม่มี คำนามตามหลัง หมายเหตุ คำ สรรพนามที่ใช้เป็น คำถาม (Interrogative Pronoun) เมื่ออยู่ ในรูปของประโยค คำถาม จะต้องไม่มี คำนามตามหลัง

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ถือว่าเป็น คำคุณศัพท์ หาก ใช้โดยไม่มีคำนาม ตามหลังถือว่าเป็น คำสรรพนาม ตัวอย่างเช่น ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 Whose house is that? (whose ในประโยค ทำหน้าที่เป็น คำคุณศัพท์ ) Whose house is that? (whose ในประโยค ทำหน้าที่เป็น คำคุณศัพท์ ) - Whose is that house? - Whose is that house? (whose ใน ประโยคทำหน้าที่เป็น (whose ใน ประโยคทำหน้าที่เป็น คำสรรพนาม คำสรรพนาม

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.…… do you do that? Because I enjoy it. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 2. ……. is Smith talking to now? talking to now? Mr. Kennedy. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 3. ……did you go to the cinema? to the cinema? On foot. On foot. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 4. ……..one did Billy buy? buy? The small one. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 5. ………English book is that? is that? It’s Helen’s. It’s Helen’s. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 6. ………will you get to London? By air. By air. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 7. ………do you travel so much? I like it. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 8. ………….kind of cloth is that? 9........do you put my book? On the desk. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 10. ……......... do you come here. Twice a year. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 Question Tag Question word ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. “Question Word andInterrogativePronoun” ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google