งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question words ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question words ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Question words ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Question words ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 “Question Word and Interrogative Pronoun”
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
Question Word คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 Question Word ที่เป็นคำเดียวโดดๆ เช่น what , when , why
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Compound word เช่น how far , how long
เป็นต้น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 Interrogative Pronoun
คือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงคำถาม ได้แก่ who, whom, whose, what ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 หลักการใช้ Who ใช้ถามถึงคน เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ทำหน้าที่แทนประธานหรือกรรมของประโยคก็ได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 Whom ใช้ถามถึงคนในรูปกรรม ซึ่งต้องมีบุพบท (preposition นำมา ตัวอย่างเช่น By whom was Hamlet written? ) ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 What 1. ใช้ถามถึงสัตว์และสิ่งของทั่วๆไป
2. ใช้กับคนจะเป็นการถามเกี่ยวกับอาชีพ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 what เป็นได้ทั้ง noun และ adjective What….like? ใช้ถามถึงลักษณะ
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 outside? - It’s raining ตัวอย่างเช่น - What is it like
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 Which ใช้ถามเกี่ยวกับคน Whose ใช้ถามถึงเจ้าของ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์
หรือสิ่งที่ให้เลือกโดยใช้กับ คำนามได้ทุกพจน์ Whose ใช้ถามถึงเจ้าของ ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 Why ใช้ถามถึงเหตุผล When ใช้ถามถึงจุดเวลา = at what time
Where ใช้ถามเกี่ยวกับ สถานที่ Why ใช้ถามถึงเหตุผล ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 3. ใช้กับคนถามเกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างเช่น
How 1. ใช้ถามเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ใช้ถามเกี่ยวกับความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งนั้นๆ 3. ใช้กับคนถามเกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างเช่น

17 How is your study? How to make a cake? How ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 How far ถามระยะทาง How long ถามระยะทาง How often ถามความถี่
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 How much + คำนามที่นับไม่ได้ ใช้ถามเกี่ยวกับจำนวน
How many + คำนาม พหูพจน์ ใช้ถามเกี่ยวกับจำนวน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 How soon (มักเป็นอนาคต) ถามถึงเวลาในอนาคต
แปลว่า อีกนานแค่ไหน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 หมายเหตุ คำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (Interrogative Pronoun) เมื่ออยู่ในรูปของประโยคคำถาม จะต้องไม่มีคำนามตามหลัง

22 ถือว่าเป็นคำคุณศัพท์ หากใช้โดยไม่มีคำนามตามหลังถือว่าเป็นคำสรรพนาม ตัวอย่างเช่น
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 Whose house is that? (whose ในประโยคทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์)
- Whose is that house? (whose ในประโยคทำหน้าที่เป็น คำสรรพนาม

24 …… do you do that? Because I enjoy it. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 2. ……. is Smith talking to now? Mr. Kennedy. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 3. ……did you go to the cinema? On foot. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 4. ……..one did Billy buy? The small one. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 5. ………English book is that? It’s Helen’s. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 6. ………will you get to London? By air. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 7. ………do you travel so much? I like it. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 8. ………….kind of cloth is that? 9. .......do you put my
book? On the desk. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 10. ……......... do you come here. Twice a year. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 Question Tag Question word
NEXT Question Tag Question word ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt Question words ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google