งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

2

3

4 1. โรงเรียนบ้านรางสีหมอก (โพธิ์รัฐจีประชาสรรค์)
2. โรงเรียนวัดปรกเจริญ 3. โรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) 4. โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 5. โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 6. โรงเรียนวัดบ้านไร่ 7. โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์) 8. โรงเรียนวัดท่าเรือ 9. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 10. โรงเรียนดอนคลังวิทยา 11. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 12. โรงเรียนเนกขัมวิทยา

5 1. โรงเรียนสายธรรมจันทร์
2. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง 4. โรงเรียนเนกขัมวิทยา

6

7 เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ สารเสพติด โภชนาการ ทันตสาธารณสุข การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน

8 ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน บรรยาย สาธิต

9 ล่าหาหอย(สุขอนามัยการเจริญพันธุ์)

10

11

12

13

14 ทำอะไรเอ่ย ?

15 มุมปลอดภัย (การคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น)

16

17

18

19

20

21 หมวกกันน็อก (ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย)

22

23

24

25

26

27

28

29

30 เกมแลกน้ำ (การแพร่กระจายของโรคเอดส์)

31

32

33

34

35

36 ควันพิฆาต (โทษของบุหรี่)

37

38

39 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน
แกนนำนักเรียนร่วมกันคิดร่วมกับอาจารย์ ของแต่ละโรงเรียน ที่มาร่วมเข้ารับการอบรม

40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์
กิจกรรม : ชุมนุม “คุณแน่ใจเหรอ ? ว่าเราทำไม่ได้” (ชุมนุมรักษาความสามัคคี) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักเรียน มัธยมต้น (ที่มีปัญหาเรื่องการชกต่อย)

41 โรงเรียนวัดบัวงาม กิจกรรม : ชมรมต่อต้านการสูบบุหรี่
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2 และ 3 กิจกรรม : โครงการสุขภาพฟัน กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุกคนในโรงเรียน กิจกรรม : โครงการรักสามัคคี กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

42 โรงเรียน เนกขัมวิทยา กิจกรรม : จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องบุหรี่
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรม : ให้ความรู้เรื่องเพศ และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับความรัก กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรม : จัดตั้งเวรและผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน

43 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 76.3
จากการประเมินผลการอบรม พบว่าแกนนำนักเรียนมีระดับ ความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่อบรม ดังนี้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 76.3

44 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 63.1

45 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.4

46 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 71.7

47 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 88.3

48 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 73.1

49 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 79.3

50 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 75.6

51 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 61.9

52 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 67.3

53 1. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม ร้อยละ 100
2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ร้อยละ 100 3. อาหารและอาหารว่างเหมาะสม ร้อยละ 100

54 4. การต้อนรับและการอำนวยความสะดวก
ได้รับความสะดวก ร้อยละ 100 5. ผู้เข้ารับการอบรม คิดว่าการอบรมในครั้งนี้คุ้มค่าร้อยละ 100 - เพราะได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำความรู้ไปบอกต่อกับเพื่อนและคนรอบข้างได้ 6. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถให้ความรู้เรื่องที่ได้รับการอบรม กับเพื่อนในโรงเรียนของตนได้ ร้อยละ 100

55 การประเมินผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
ซึ่งมีข้อคำถามทั้งสิ้น 30 ข้อ พบว่านักเรียนแกนนำที่ทำคะแนนภายหลัง การอบรมสูงสุด ได้คะแนน 22 คะแนน จากโรงเรียน สายธรรมจันทร์ นักเรียนแกนนำที่มีคะแนนความแตกต่างก่อนและหลังการอบรมสูงสุด มีคะแนน 16 คะแนน จากโรงเรียน สายธรรมจันทร์

56 อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก พี่ๆ วิทยากรให้ข้อคิดดีๆ
และมีความเป็นกันเอง

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น สุขอนามัยเจริญพันธุ์ ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย ทักษะการปฏิเสธ

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 ตำบลตาหลวง ตำบลดอนคลัง ตำบลดำเนิน ตำบลดอนกรวย

107


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google