งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำบัตร สมาชิก ห้องสมุด. ขั้นตอนการทำบัตรสมาชิก ห้องสมุด 1. เขียนรายละเอียดของผู้สมัครได้ที่โต๊ะ เคาท์เตอร์ในห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำบัตร สมาชิก ห้องสมุด. ขั้นตอนการทำบัตรสมาชิก ห้องสมุด 1. เขียนรายละเอียดของผู้สมัครได้ที่โต๊ะ เคาท์เตอร์ในห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำบัตร สมาชิก ห้องสมุด

2 ขั้นตอนการทำบัตรสมาชิก ห้องสมุด 1. เขียนรายละเอียดของผู้สมัครได้ที่โต๊ะ เคาท์เตอร์ในห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้ 1.1. ชื่อ - สกุล 1.2. ชั้น เลขที่ 1.3. E-mail1.4. ที่อยู่ 1.5. เบอร์โทร 1.6. รูปถ่าย 3 รูป 1.7. รหัสผ่าน ( สามารถนำรหัสผ่านไป สืบค้นหนังสือหรือตรวจสอบสถานะ ทางการยืมของสมาชิกได้ )

3 2. เมื่อเขียนรายละเอียดบัตรเสร็จ ให้ ติดต่อ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์จะทำ การลงระบบสมาชิก เมื่อลงระบบเสร็จ เรียบร้อย จะได้บัตรสมาชิกดังนี้ คือ บัตรสมาชิกที่ยืมด้วยระบบบาร์โค๊ต

4 3. เมื่อบัตรสมาชิกเกิดการสูญหาย ให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อทำบัตร ใหม่ 4. หากบัตรสมาชิกสูญหายเกิน 2 ครั้ง ทางห้องสมุด จะคิดค่าทำบัตรสมาชิก 10 บาท

5 การยืม หนังสือใน ห้องสมุด

6 ขั้นตอนการยืมหนังสือใน ห้องสมุด 1. ยื่นบัตรสมาชิกทุกครั้งหากต้องการ ยืมหนังสือ 2. หากสมาชิกต้องการสืบค้นหนังสือ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พิม พ์ชื่อ หนัง สือ เข้าไปใน www.Google.comwww.Google.com แล้วพิมพ์ว่า ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ ณ นครอุทิศ ” 1 2

7 3 จะปรากฏรายละเอียด หนังสือ ดังนี้ คลิ๊กดู รายละเอียด หนังสือแบบ เต็มๆ

8 จะ ปราก ฏ รายละ เอียด ทั้งหม ดของ หนังสื อ

9 หนังสือเล่มนี้จะ อยู่หมวด 500 ดังนั้น ก็จะต้องไปดูที่ตู้หนังสือหมวด 500 ซึ่งก็คือ หมวด วิทยาศาสตร์ นั้นเอง

10 3. เมื่อได้หนังสือที่ต้องการแล้ว ก็ไป ยืมหนังสือได้ที่เคาท์เตอร์ ยืม - คืน และนำบัตรห้องสมุดไปยื่นพร้อม หนังสือ หมายเหตุ - ไม่มีบัตรไม่สามารถยืม หนังสือได้ - ไม่สามารถนำบัตรของผู้อื่น มายืมได้ - ต้องเป็นบตรของตัวเอง เท่านั้น

11 3. จำนวนการยืมหนังสือ 4. หากมีข้อสงสัย ให้สอบถาม บรรณารักษ์ ประเภท สมาชิก จำนวน การยืม ค่าปรับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 7 เล่ม /1 สัปดาห์ เล่มละ 5 บาท นักเรียน 5 เล่ม / 3 วัน เล่มละ 3 บาท

12 สีติดแถบสันหนังสือ 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities) 100 ปรัชญา (Philosophy) 200 ศาสนา (Religion) 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) 400 ภาษาศาสตร์ (Language) 500 วิทยาศาสตร์ (Science) 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology) 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) 800 วรรณคดี (Literature) 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) มุมอาเชียน

13 สัญลักษณ์หนังสือ หากหนังสือเล่มใดที่มีสัญลักษณ์แบบ นี้ให้ถือว่าสามารถยืมหนังสือเล่มนั้นนั้นได้ หากไม่มีสัญลักษณ์ ไม่สามารถยืมหนังสือ กลับไปอ่านที่บ้านได้ แต่สามารถอ่านได้ใน ห้องสมุดเท่านั้น หากเล่มไหนไม่แน่ใจว่าสามารถยืมได้ หรือไม่ ให้สอบถาม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt การทำบัตร สมาชิก ห้องสมุด. ขั้นตอนการทำบัตรสมาชิก ห้องสมุด 1. เขียนรายละเอียดของผู้สมัครได้ที่โต๊ะ เคาท์เตอร์ในห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google