งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้เรียน การเป็น พลเมืองไทยพลโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นางสอางค์ แจ่มถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้เรียน การเป็น พลเมืองไทยพลโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นางสอางค์ แจ่มถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้เรียน การเป็น พลเมืองไทยพลโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นางสอางค์ แจ่มถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนมี คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีนั้น สถานศึกษามี หน้าที่และบทบาทโดยตรงที่สำคัญในการจัด การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความเป็น พลเมืองดีที่พึงปรารถนาตามความต้องการของ สังคม สถานศึกษาเป็นเสมือนสถานที่สำหรับ เตรียมเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมใน อนาคต ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างด้านการ รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ ( สอศ. 2555) จากมาตรฐานอาชีวศึกษา และข้อมูล ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญพฤติกรรมของ ผู้เรียน ด้านการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก และสนใจศึกษา เรื่องศึกษาพฤติกรรม การเป็น พลเมืองไทยพลเมืองโลก ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม การเป็น พลเมืองไทยพลเมืองโลก

4 วัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนการ เป็นพลเมืองไทยพลโลก ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา พฤติกรรมผู้เรียนการเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

5 ตารางสรุปสำคัญ ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนการเป็น พลเมืองไทยพลโลกของนักศึกษา รายการประเมินค่าเฉลี่ยระดับความ คิดเห็น 1. ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 4.33 ดี 2. ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 4.28 ดี 3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 4.22 ดี

6 ตารางสรุปสำคัญ ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนการเป็น พลเมืองไทยพลโลกของนักศึกษา รายการประเมินค่าเฉลี่ ย ระดับ ความ คิดเห็น 4. การปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 4.06 ดี เฉลี่ยรวม 4.25 ดี

7 สรุปผลการวิจัย สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี จำนวน 525 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.23 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.66 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 15-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.23 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 และมีผู้ปกครองประกอบอาชีพ รับจ้างมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 50.85

8 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) การศึกษาพฤติกรรม ผู้เรียนการเป็นพลเมือง ไทยพลโลกของ นักศึกษา พฤติกรรมผู้เรียนการ เป็นพลเมืองไทยพลโลก ของนักศึกษา พบว่า โดย ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62)

9 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ข้อเสนอแนะ ควรทำการวิจัยเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม การเป็นพลเมือง ไทย พลโลกของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมในด้านการ ทำงานจะต้องวางแผนในการทำงานร่วมกันระดม ความคิดร่วมกันและต้องช่วยเหลืออย่างตั้งใจ จริงจังไม่หลีกเลี่ยงหรือทำแบบอย่างเอาเปรียบ ผู้อื่น ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล พฤติกรรม การเป็นพลเมืองไทย พลโลกของนักศึกษา 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม การเป็น พลเมืองไทย พลโลกของนักศึกษา ระหว่างช่วง ชั้นอายุ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้เรียน การเป็น พลเมืองไทยพลโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นางสอางค์ แจ่มถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google