งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง การปกครองโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง การปกครองโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง การปกครองโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ แนวคิดในด้านการเมืองการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 1. สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ ได้ทรงตั้งสมุหนายก และ สมุหกลาโหม เพื่อ จุดประสงค์ใด ก. แยกกิจการทหารและ พลเรือน ข. ป้องกันการทำงาน ซ้ำซ้อน ค. รวมอำนาจไว้ที่ ส่วนกลาง ง. เลียนแบบความเจริญ ขอม

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 2. เสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ มี หน้าที่รับข้อเสนอขั้นสุดท้าย จากสภาใด ก. องคมนตรีสภา ข. เสนาบดีสภา ค. รัฐมนตรีสภา ง. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูป การ ปกครองในสมัย รัชกาลที่ 5 ก. การจัดตั้งภาค ข. การจัดตั้ง มณฑล ค. การจัดตั้ง สุขาภิบาล ง. การจัดการ เลือกตั้งกำนัน

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 4. การเมืองการปกครองของ ไทยจะพัฒนาไปสู่ความเป็น ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น ประชาชนต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 ก. ประชาชนเลือกผู้แทนที่ดี ข. ประชาชนตื่นตัวและมีความ สำนึกทางการเมือง ค. ประชาชนมีวิจารณญาณทาง การเมือง ง. ประชาชนติดตามข่าวสาร ทางการเมือง

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 5. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ สุขาภิบาล เป็นการปกครอง ลักษณะใด ก. ข้าราชการมีอำนาจเป็นใหญ่ ในท้องถิ่น

10 ครูจงกล กลาง ชล 10 ข. ข้าราชการและประชาชน ร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น ค. เป็นการปกครองโดย ประชาชนในท้องถิ่นฝ่ายเดียว ง. เป็นการปกครองที่มุ่งส่งเสริม ผลประโยชน์ของข้าราชการ

11 ครูจงกล กลาง ชล - การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย สูงสุดในการปกครองประเทศ - มีรัฐสภาเพื่อทำหน้าที่ ตรากฎหมาย - การจัดตั้งพรรคการเมือง 11

12 ครูจงกล กลาง ชล - การจัดตั้งคณะรัฐบาลหรือ ( คณะรัฐมนตรี ) - การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ทางการเมือง 12

13 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรม เรื่อง พัฒนาการด้านการปกครอง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มโดย กลุ่มศึกษารูปแบบการปกครอง แล้วสรุปเขียนเป็นแผนภูมิ 13

14 ครูจงกล กลาง ชล สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ลำดับขั้นตอนของ พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครองของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัย 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 1. รูปแบบการปกครองก่อนถึง สมัยพระบรมไตรโลกนาถ 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย พระบรมไตรโลกนาถ 3. รูปแบบการปกครองสมัย พระเพทราชา 15

16 ครูจงกล กลาง ชล 4. รูปแบบการปกครองสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 5. รูปแบบการปกครองสมัย ประชาธิปไตย 16

17 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิดพัฒนาการ ทางด้านเศรษฐกิจของไทย 17


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง การปกครองโดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google