งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 27 กันยายน 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  บัญชีแนบท้าย  บัญชี 1.1 หน้าที่ 54 ในตารางลำดับที่ 680 ชื่อ วัตถุอันตราย จาก  “ เฮกซะซิโนน (haxazinone)” ให้แก้เป็น “ เฮกซะซิโนน (hexazinone)”  บัญชี 5.1 หน้าที่ 7 ในตารางลำ ดับที่ 84 ชื่อ วัตถุอันตราย จาก  “ ควินิวคลิดีน -3- ออล (quinuclidine-3-ol)” ให้แก้เป็น  “ ควินิวคลิดิน -3- ออล (quinuclidin-3-ol)”  หน้าที่ 5 ในตารางลำดับที่ 102 ชื่อวัตถุอันตราย โครโตนัลดีไฮด์  (crotonaldehyde) หรือ 2- บิวทินัล (2-butenal) เลขทะเบียน  ซีเอเอส (CAS No.) จาก “4710-30-3” ให้แก้เป็น “4170-30- 3”  หน้าที่ 19 ในตารางลำดับที่ 268 ชื่อวัตถุอันตราย จาก  “ พินาโคลิลแอลกอฮอล์ : 3,3- ไดเมทิลบิวเทน -2- ออล (pinacolyl  alcohol : 3,3-dimethylbutane-2-ol)” ให้แก้เป็น “ พินาโคลิล  แอลกอฮอล์ : 3,3- ไดเมทิลบิวแทน -2- ออล (pinacolyl alcohol  : 3,3-dimethylbutan-2-ol)”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  บัญชีแนบท้าย  บัญชี 5.3 หน้าที่ 2 ในตารางลำดับที่ 2 ชื่อวัตถุ อันตราย บรรทัดที่ 4 จาก “ เครื่อคำนวณ ” ให้แก้เป็น “ เครื่องคำนวณ ”  บัญชี 5.5 หน้าที่ 1 ในตารางลำดับที่ 2 ชื่อวัตถุ อันตราย จาก  “ โอ - อัลคิล (≤ C10 รวมทั้ง ไซโคลอัลคิล ) เอ็น เอ็น - ไดอัลคิล ( เมทิล เอทิล นอร์มัล - โพรพิล หรือ ไอโซ - โพ รพิล ) ฟอสฟอร์อะมิโดไซยานิเดต [O-alkyl (≤ C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i- Pr) phosphoramidocyanidates]” ให้แก้เป็น โอ - อัลคิล (≤ C10 รวมทั้ง ไซโคลอัลคิล ) เอ็น เอ็น - ไดอัลคิล ( เมทิล เอทิล นอร์มัล - โพรพิล หรือ ไอโซ - โพรพิล ) ฟอสฟอร์อะมิ โดไซยานิเดต [O-alkyl (≤ C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates]”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 แก้คำผิด ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google