งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน 100 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดิน 70 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินทำกิน 1.1.1 พื้นที่ X-ray การรังวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน 100 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดิน 70 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินทำกิน 1.1.1 พื้นที่ X-ray การรังวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดิน ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินทำกิน พื้นที่ X-ray การรังวัด การสอบสวนสิทธิ การมอบ ส. ป. ก * 34 * 34 (20) (10) (4) พื้นที่ New Area การโอนและตกทอนมรกดสิทธิ ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินชุมชน การรังวัด การสอบสวนสิทธิ การมอบ ส. ป. ก * 6 * (-) (4) (2)

3 มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน การ scan ซองสารบบที่ดินและการจัดทำให้สมบูรณ์ ตรวจสอบตามผลงาน PARA * 6 * (2) ตรวจสอบความถูกต้องของการ scan ซองสารบบ (4) 1.4 การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน ตรวจสอบตามผลงาน PARA ตรวจสอบตามแผนที่เชิงเลขและฐานข้อมูล * 14 * 5 (1.5) (3.5) การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรายอำเภอ ตรวจสอบตามผลงาน PARA ตรวจสอบตามแผนที่เชิงเลขและฐานข้อมูล 6 (2) (4) การดำเนินคดีกับผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการหรือ ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 3

4 มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเอกชน การจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำไปประกาศเขต (108,000 ไร่ ) เพื่อชำระราคาและจัดที่ดิน (36,000 ไร่ ) * 10 * 10 (10) การโอนและตกทอดมรดกสิทธิ การรังวัด การสอบสวนสิทธิ การมอบ ส. ป. ก

5 มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน การพัฒนาเกษตรกร (47,408 ราย ) การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร (1,780 ราย ) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (6,000 ราย ) การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (6,200 ราย ) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (32,000 ราย ) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1,428 ราย ) * 11 * การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (18 นิคม ) นิคมการเกษตรและนิคมเศรษฐกิจพอเพียง * 2 * ศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (400 ตำบล ) * 2 * 2.4 ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน (7,500 ไร่ ) * 1 *

6 มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านของไทย (1,160 ราย ) 2 4. การบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การจัดเก็บรายได้เงินกองทุน หนี้ครบกำหนดชำระ หนี้ค้างชำระ * 2 * (2) (-) 4.2 การให้สินเชื่อเงินกองทุน - 5. การบริหารเงินงบประมาณ งบประมาณภาพรวม งบลงทุน * 4 * 6. การประหยัดพลังงาน 2 7. การดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร 4

7 มิติสมรรถนะหลัก (core competency) คะแนน สมรรถนะหลัก 100 (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการที่ดี (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรม (5) การทำงานเป็นทีม

8


ดาวน์โหลด ppt มิติผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน 100 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดิน 70 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดที่ดินทำกิน 1.1.1 พื้นที่ X-ray การรังวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google