งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน 15 โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน 15 โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน 15 โครงการหลัก ปีงบประมาณ

2 โครงการหลัก ปีงบประมาณ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯและ พระราชดำริ 2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน 3. วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 4. วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 5. ความมั่นคงทางวัคซีน 2

3 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 2558 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน

4 ปี เขตบริการสุขภาพ รวม กทม ข้อมูลจาก สำนักระบาดวิทยา พ. ศ สถานการณ์คอตีบ ปี 2555 มีการระบาดที่จังหวัด เลยเขตติดต่อลาว

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 โครงการบูรณาการการควบคุมและป้องกันโรค หนอนพยาธิ และโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่แผนพัฒนา เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ปีงบประมาณ

14 * อัตราความชุกด้วยโรคหนอนพยาธิ ปี

15 พื้นที่ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริฯ ( เป้าหมาย : กิจกรรม ) 771 เป้าหมายพื้นที่ โรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริฯ 251 เป้าหมายพื้นที่ บูรณาการร่วม โรคหนอนพยาธิ และ โรคติดต่อ นำโดยแมลง 197 เป้าหมายพื้นที่ โรงเรียนสังกัด ตำรวจตระเวน ชายแดน ใน โครงการตาม พระราชดำริฯ 16 เป้าหมายพื้นที่ โรงเรียน ตชด. ต้นแบบ 4 เป้าหมายพื้นที่ ชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน

16 16

17 17

18 18

19 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 19

20 SAT*SAT* ข่าวสาร จากการ เฝ้าระวัง ข่าวสาร จากแหล่ง อื่นๆ Decision* Normal response EOC* แจ้งผู้บริหาร * พัฒนา โปรแกรม การพัฒนานักระบาดวิทยา IHR Flow งานของสำนักระบาด วิทยา

21 ระบบควบคุมโรคและภัย ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบเฝ้า ระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ สามารถ จัดการระบบเฝ้า ระวังได้ ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบเฝ้า ระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ สามารถ จัดการระบบเฝ้า ระวังได้ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ IHR 2005 ตอบโต้ทัน ตรวจจับเร็ว ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่องทาง เข้าออกประเทศ  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูลประชากร ต่างด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ควบคุมโรคและภัยใน พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ การพัฒนาระบบควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 ศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล ปลอดโรค ปี

27 27

28 28

29 29

30 30

31 โรคอาหาร เป็นพิษ 31

32 32 จำนวนเหตุการณ์ระบาดของอาหารเป็นพิษใน โรงเรียน เขตบริการ สุขภาพ กท ม รว ม ปี ปี ปี ปี ปี Mean Median แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา

33 33

34 34

35 35

36 36

37 การพัฒนาคลังวัคซีน สำรอง เพื่อรองรับการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ กรมควบคุมโรค การพัฒนาคลังวัคซีน สำรอง เพื่อรองรับการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ กรมควบคุมโรค 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 แผนการดำเนินงาน 15 โครงการหลัก ปีงบประมาณ

43 เป้าหมาย Setting เครือข่ายมาตรการติดตาม ประเมินผล 1. โครงการ เฉลิมพระ เกียรติ / พระราชดำริ - คอตีบ - โรคหัด - อายุ ปี - อายุ 2-7 ปี - สป. / ท้องถิ่น / สปสช. / ศธ. / แรงงาน / อื่น ๆ - วัคซีน dT / MR - ข้อมูลการ ให้บริการ - กิจกรรม ตามกำหนด 2. ระบบ ควบคุมโรค - ไข้เลือดออก - ทุกกลุ่มอายุ อำเภอเสี่ยง - สป. / ท้องถิ่น / ศธ. / อื่น ๆ - ระบบเฝ้า ระวัง, SRRT, EOC - ข้อมูล กิจกรรม ตามกำหนด 3. เด็ก ปฐมวัย : ศูนย์เด็กเล็ก - มือ เท้า ปาก - ศูนย์เด็ก เล็ก - สป. / ท้องถิ่น / ศธ. / กรม อนามัย / อื่น ๆ - ศูนย์เด็ก เล็ก ปลอดโรค - ข้อมูล ประเมิน ศูนย์เด็กเล็ก 4. เด็กวัย เรียน - อาหารเป็น พิษ - โรงเรียน - สป. / ศธ. / กรมอนามัย / อื่น ๆ - จัดการ 4 ปัจจัย นม, อาหาร โรงเรียน, อาหารบริจาค, กิจกรรม พิเศษ - ข้อมูล เหตุการณ์ - กิจกรรม ตามกำหนด 5. ความ มั่นคงด้าน วัคซีน - ระบบสำรอง วัคซีน - สสจ. / สคร. / ส่วนกลาง - สป. / สปสช. - ระบบคลัง สำรองวัคซีน - ผู้จัดการ Cool Chain - ระบบข้อมูล - การสำรอง วัคซีน - การขาด แคลนวัคซีน - กิจกรรม ตามกำหนด


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน 15 โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google