งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556

2 ร้อยละความถูกต้องการส่ง ข้อมูล รวมทุกแฟ้ม ปี 2556 ( ส. ค.55 – ก. ค.56)

3

4

5

6

7

8

9

10 งบประมาณกองทุน OP/PP Individual Data จังหวัด POP UC Global จังหวัด Global เขต ได้รับ จัดสรร อัตรา /UC นครพนม 559,35 4 6,408,5 07.06 1,524,0 79.50 7,932,5 86.56 14.1 8 บึงกาฬ 334,84 3 3,706,1 47.90 815,532.46 4,521,6 80.36 13.5 0 เลย 521,82 7 6,300,7 99.80 1,595,7 11.74 7,896,5 11.54 15.1 3 สกลนคร 885,25 6 9,764,7 22.38 2,577,6 95.61 12,342, 417.99 13.9 4 หนองคาย 408,14 5 4,788,8 90.45 1,144,7 78.80 5,933,6 69.25 14.5 4 หนองบัวลำภู 406,86 5 4,845,5 56.09 1,394,9 70.29 6,240,5 26.38 15.3 4 อุดรธานี 1,242,1 04 13,696, 732.16 3,325,0 70.56 17,021, 802.72 13.7 0 รวม 4,358,3 94 49,511, 355.84 12,377, 838.96 61,889, 194.80 14.2 0

11 แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual Data ปี 2557

12 การจัดการแฟ้มข้อมูล OP/PP ปี 2557 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ใช้ แนวทางปี 2556 โครงสร้าง 21 แฟ้ม เช่นเดิม เปลี่ยนแปลง NUTRI กลุ่มอายุ 0 – 71 เดือน ( กค., ตค., มค., เมย.) กลุ่มอายุ 72 - 216 เดือน ( พย.- ธค., พค.- มิย.) PERSON ให้ส่งเฉพาะ Typearea 1,3 PERSON,CHRONIC ส่ง ภายใน ตุลาคม 2556

13 13 รายการงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2557- ที่จะได้รับ ประเภทบริการปี 2556 [ได้รับ] ปี 2557 [ข้อเสนอ] ปี 2557 [จะได้รับ] ผลต่างปี57 > ปี56 บาท% 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 983.49 1,083.17 1,056.96 73.477% 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป975.851,051.17 1,018.35 42.504% 3. เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง60.99 ปรับไปรายการ ใหม่ (60.99)-100% 4. บริการกรณีเฉพาะ262.10281.02 18.92 7% 5. บริการสร้างเสริมlสุขภาพและป้องกันโรค313.70383.61 69.91 22% 6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์12.8814.95 2.0716% 7. บริการการแพทย์แผนไทย7.209.26 8.19 0.9914% 8. ค่าเสื่อม128.69 -0% 9. งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ4.76- -(4.76)-100% 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ (ม.41)5.193.32 (1.87)-36% 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ0.750.54-(0.75)-100% รวมข้อ 1-112,755.602,955.912,895.09 139.495.1% 13

14 การจัดสรรงบพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ประมาณปี 2557 OP จ่ายตามข้อมูลการให้บริการ 18.09 บาท/ปชก.UC OP จ่ายตามข้อมูลการให้บริการ 18.09 บาท/ปชก.UC สนับสนุนและส่งเสริม 0.81 บาท สนับสนุนและส่งเสริม 0.81 บาท เขต 17.28 บาท เขต 17.28 บาท เขตกทม. ข้อมูลการเงินการคลัง (ส่วนกลาง) 0.27 บาท ข้อมูลการเงินการคลัง (ส่วนกลาง) 0.27 บาท OP/PP Performance 3.0 บาท/ปชก. OP/PP Performance 3.0 บาท/ปชก. ปริมาณข้อมูลการ ให้บริการ 14.28 บาท/ปชก. ปริมาณข้อมูลการ ให้บริการ 14.28 บาท/ปชก. สนับสนุนและส่งเสริม (เขต) 0.54 บาท สนับสนุนและส่งเสริม (เขต) 0.54 บาท 14

15 จัดสรรคุณภาพข้อมูลบริการ 14.28 บาท จัดสรรคุณภาพข้อมูลบริการ 14.28 บาท วงเงินระดับจังหวัด 90% วงเงินระดับจังหวัด 90% วงเงินระดับเขตฯ 10% วงเงินระดับเขตฯ 10% การตั้งวงเงินงบประมาณสำหรับจังหวัด ใช้ข้อมูลประชากร UC และ ผลงานข้อมูลปี 2556 15 การจัดสรรงบพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ประมาณปี 2557 เขต 17.28 บาท เขต 17.28 บาท OP/PP Performance 3 บาท OP/PP Performance 3 บาท จัดสรรวงเงินระดับเขต

16 การจัดการงบประมาณ OP/PP ปี 2557 งบจ่ายตามผลงานบริการ จัดสรรให้หน่วยบริการประจำ และเครือข่ายเท่านั้น การโอนเงินให้โอนตรงไปที่ หน่วยบริการประจำ งบสนับสนุนฯ สนับสนุนระบบ IT สสจ. สนับสนุนหน่วยบริการเพื่อ พัฒนานวัตกรรม

17 การจัดสรรตามผลงานส่งข้อมูล บริการ งวดที่ 1 จัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ให้กับหน่วยบริการ จัดสรร 70% ของวงเงินจังหวัด เพิ่มลดหนี้ค้างปี 56 รายหน่วยบริการ ใช้ข้อมูลผลงานปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 จัดสรรงบประมาณทั้งปี ใช้ข้อมูลผลงานปีงบประมาณ 2557 17

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google