งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556

2 ร้อยละความถูกต้องการส่ง ข้อมูล รวมทุกแฟ้ม ปี 2556 ( ส. ค.55 – ก. ค.56)

3

4

5

6

7

8

9

10 งบประมาณกองทุน OP/PP Individual Data จังหวัด POP UC Global จังหวัด Global เขต ได้รับ จัดสรร อัตรา /UC นครพนม 559,35 4 6,408, ,524, ,932, บึงกาฬ 334,84 3 3,706, , ,521, เลย 521,82 7 6,300, ,595, ,896, สกลนคร 885,25 6 9,764, ,577, ,342, หนองคาย 408,14 5 4,788, ,144, ,933, หนองบัวลำภู 406,86 5 4,845, ,394, ,240, อุดรธานี 1,242, ,696, ,325, ,021, รวม 4,358, ,511, ,377, ,889,

11 แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual Data ปี 2557

12 การจัดการแฟ้มข้อมูล OP/PP ปี 2557 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ใช้ แนวทางปี 2556 โครงสร้าง 21 แฟ้ม เช่นเดิม เปลี่ยนแปลง NUTRI กลุ่มอายุ 0 – 71 เดือน ( กค., ตค., มค., เมย.) กลุ่มอายุ เดือน ( พย.- ธค., พค.- มิย.) PERSON ให้ส่งเฉพาะ Typearea 1,3 PERSON,CHRONIC ส่ง ภายใน ตุลาคม 2556

13 13 รายการงบเหมาจ่ายรายหัวปี ที่จะได้รับ ประเภทบริการปี 2556 [ได้รับ] ปี 2557 [ข้อเสนอ] ปี 2557 [จะได้รับ] ผลต่างปี57 > ปี56 บาท% 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป , , % 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป , , % 3. เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง60.99 ปรับไปรายการ ใหม่ (60.99)-100% 4. บริการกรณีเฉพาะ % 5. บริการสร้างเสริมlสุขภาพและป้องกันโรค % 6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ % 7. บริการการแพทย์แผนไทย % 8. ค่าเสื่อม % 9. งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ (4.76)-100% 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ (ม.41) (1.87)-36% 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ (0.75)-100% รวมข้อ 1-112, , , % 13

14 การจัดสรรงบพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ประมาณปี 2557 OP จ่ายตามข้อมูลการให้บริการ บาท/ปชก.UC OP จ่ายตามข้อมูลการให้บริการ บาท/ปชก.UC สนับสนุนและส่งเสริม 0.81 บาท สนับสนุนและส่งเสริม 0.81 บาท เขต บาท เขต บาท เขตกทม. ข้อมูลการเงินการคลัง (ส่วนกลาง) 0.27 บาท ข้อมูลการเงินการคลัง (ส่วนกลาง) 0.27 บาท OP/PP Performance 3.0 บาท/ปชก. OP/PP Performance 3.0 บาท/ปชก. ปริมาณข้อมูลการ ให้บริการ บาท/ปชก. ปริมาณข้อมูลการ ให้บริการ บาท/ปชก. สนับสนุนและส่งเสริม (เขต) 0.54 บาท สนับสนุนและส่งเสริม (เขต) 0.54 บาท 14

15 จัดสรรคุณภาพข้อมูลบริการ บาท จัดสรรคุณภาพข้อมูลบริการ บาท วงเงินระดับจังหวัด 90% วงเงินระดับจังหวัด 90% วงเงินระดับเขตฯ 10% วงเงินระดับเขตฯ 10% การตั้งวงเงินงบประมาณสำหรับจังหวัด ใช้ข้อมูลประชากร UC และ ผลงานข้อมูลปี การจัดสรรงบพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP ประมาณปี 2557 เขต บาท เขต บาท OP/PP Performance 3 บาท OP/PP Performance 3 บาท จัดสรรวงเงินระดับเขต

16 การจัดการงบประมาณ OP/PP ปี 2557 งบจ่ายตามผลงานบริการ จัดสรรให้หน่วยบริการประจำ และเครือข่ายเท่านั้น การโอนเงินให้โอนตรงไปที่ หน่วยบริการประจำ งบสนับสนุนฯ สนับสนุนระบบ IT สสจ. สนับสนุนหน่วยบริการเพื่อ พัฒนานวัตกรรม

17 การจัดสรรตามผลงานส่งข้อมูล บริการ งวดที่ 1 จัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ให้กับหน่วยบริการ จัดสรร 70% ของวงเงินจังหวัด เพิ่มลดหนี้ค้างปี 56 รายหน่วยบริการ ใช้ข้อมูลผลงานปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 จัดสรรงบประมาณทั้งปี ใช้ข้อมูลผลงานปีงบประมาณ

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google