งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนชั้นนำทางการเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนชั้นนำทางการเมืองไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนชั้นนำทางการเมืองไทย

2 ชนชั้นนำไทยในอดีต

3 Object Of Policy เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
ใช้ควบคุมประชาชนในสังคม----ตรากฎหมาย เช่น ตราสามดวง สร้างความชอบธรรมให้ผู้ปกครอง สร้างอำนาจส่วนบุคคล / กลุ่ม ความเชื่อ ความกลัว ศาสนา / ค่านิยม / ขนบประเพณี เช่น พิธีแรกนาขวัญ

4

5 Object Of Policy การป้องกันการรุกราน จากทั้งภายใน และภายนอก เช่น นโยบายให้ขึ้นทะเบียนไพร่หลวง ไพร่สม จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างกำแพงเมืองจีน เพื่อช่วยในการทำมาหากินของราษฎร เช่น คลองชลประทาน จัดระเบียบสังคมว่าด้วยการเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน และการระดมพลเพื่อการป้องกันประเทศ

6

7 Policy ร.5 มีนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นอย่างมาก เช่น การเลิกทาส การเลิกระบบไพร่ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปี จากระบบสองอัครมหาเสนาบดีและเวียง วัง คลัง นา มาเป็นการบริหารแบบตะวันตกโดยมีกระทรวง 12 กระทรวง นำเทคโนโลยีต่างประเทศมาใช้ ซึ่งได้แก่ ไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์ รถราง และรถไฟ นโยบายสาธารณะทั้งหมดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศสยามพัฒนาตามแนวตะวันตก เพื่อให้เกิดความทันสมัย จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อมิให้มีข้ออ้างที่จะเอาประเทศสยามเป็นเมืองขึ้น

8

9

10 ชนชั้นนำไทย จุดเชื่อม อดีต สู่ ในปัจจุบัน

11 ชนชั้นนำไทย จุดเชื่อม อดีต สู่ ในปัจจุบัน

12 ชนชั้นนำ กับ การกำหนดนโยบาย
ชนชั้นนำ กับ การกำหนดนโยบาย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการ เช่น การสั่งประหารชีวิตผู้มีความผิดโทษฐานวางเพลิง ค้ายาเสพติด และมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้ทันที นโยบายเลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร การเลิกอาชีพขับขี่สามล้อใน กทม. การสร้างวงเวียนและการสร้างน้ำพุใน กทม. นโยบายสาธารณะทั้งหลายนั้นเกิดจากความต้องการที่จะสร้างความชอบธรรมในทางการเมือง (โหมโรง)


ดาวน์โหลด ppt ชนชั้นนำทางการเมืองไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google