งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนชั้นนำทางการ เมืองไทย. ชนชั้นนำไทยในอดีต สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์เจ้านายขุนนาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนชั้นนำทางการ เมืองไทย. ชนชั้นนำไทยในอดีต สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์เจ้านายขุนนาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนชั้นนำทางการ เมืองไทย

2 ชนชั้นนำไทยในอดีต สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์เจ้านายขุนนาง

3 Object Of Policy เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน สังคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน สังคม ใช้ควบคุมประชาชนในสังคม ---- ตรา กฎหมาย เช่น ตราสามดวง ใช้ควบคุมประชาชนในสังคม ---- ตรา กฎหมาย เช่น ตราสามดวง สร้างความชอบธรรมให้ผู้ปกครอง สร้างความชอบธรรมให้ผู้ปกครอง สร้างอำนาจส่วนบุคคล / กลุ่ม สร้างอำนาจส่วนบุคคล / กลุ่ม – ความเชื่อ – ความกลัว – ศาสนา / ค่านิยม / ขนบประเพณี เช่น พิธีแรกนาขวัญ

4

5 Object Of Policy การป้องกันการรุกราน จากทั้ง ภายใน และภายนอก เช่น นโยบาย ให้ขึ้นทะเบียนไพร่หลวง ไพร่สม จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างกำแพง เมืองจีน การป้องกันการรุกราน จากทั้ง ภายใน และภายนอก เช่น นโยบาย ให้ขึ้นทะเบียนไพร่หลวง ไพร่สม จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างกำแพง เมืองจีน เพื่อช่วยในการทำมาหากินของ ราษฎร เช่น คลองชลประทาน เพื่อช่วยในการทำมาหากินของ ราษฎร เช่น คลองชลประทาน จัดระเบียบสังคมว่าด้วยการเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน และการระดมพล เพื่อการป้องกันประเทศ จัดระเบียบสังคมว่าด้วยการเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน และการระดมพล เพื่อการป้องกันประเทศ

6

7 Policy ร.5 มีนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นอย่าง มาก เช่น การเลิกทาส การเลิกระบบ ไพร่ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ แผ่นดินในปี 2435 จากระบบสองอัคร มหาเสนาบดีและเวียง วัง คลัง นา มา เป็นการบริหารแบบตะวันตกโดยมี กระทรวง 12 กระทรวง ร.5 มีนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นอย่าง มาก เช่น การเลิกทาส การเลิกระบบ ไพร่ การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ แผ่นดินในปี 2435 จากระบบสองอัคร มหาเสนาบดีและเวียง วัง คลัง นา มา เป็นการบริหารแบบตะวันตกโดยมี กระทรวง 12 กระทรวง นำเทคโนโลยีต่างประเทศมาใช้ ซึ่ง ได้แก่ ไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์ รถราง และรถไฟ นโยบายสาธารณะ ทั้งหมดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ ประเทศสยามพัฒนาตามแนวตะวันตก เพื่อให้เกิดความทันสมัย จุดประสงค์ หลักก็คือเพื่อมิให้มีข้ออ้างที่จะเอา ประเทศสยามเป็นเมืองขึ้น นำเทคโนโลยีต่างประเทศมาใช้ ซึ่ง ได้แก่ ไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์ รถราง และรถไฟ นโยบายสาธารณะ ทั้งหมดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ ประเทศสยามพัฒนาตามแนวตะวันตก เพื่อให้เกิดความทันสมัย จุดประสงค์ หลักก็คือเพื่อมิให้มีข้ออ้างที่จะเอา ประเทศสยามเป็นเมืองขึ้น

8

9

10 ชนชั้นนำไทย จุดเชื่อม อดีต สู่ ในปัจจุบัน ข้าราชการ ทหารตำรวจ นักการเมือง นักการเมือง

11 ชนชั้นนำไทย จุดเชื่อม อดีต สู่ ในปัจจุบัน ระบบทุนนิยม

12 ชนชั้นนำ กับ การกำหนด นโยบาย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการ สั่งการ เช่น การสั่งประหารชีวิตผู้มี ความผิดโทษฐานวางเพลิง ค้ายาเสพ ติด และมีการกระทำอันเป็น คอมมิวนิสต์ได้ทันที นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการ สั่งการ เช่น การสั่งประหารชีวิตผู้มี ความผิดโทษฐานวางเพลิง ค้ายาเสพ ติด และมีการกระทำอันเป็น คอมมิวนิสต์ได้ทันที นโยบายเลิกการสูบฝิ่นทั่ว ราชอาณาจักร การเลิกอาชีพขับขี่ สามล้อใน กทม. การสร้างวงเวียนและ การสร้างน้ำพุใน กทม. นโยบาย สาธารณะทั้งหลายนั้นเกิดจากความ ต้องการที่จะสร้างความชอบธรรม ในทางการเมือง ( โหมโรง ) นโยบายเลิกการสูบฝิ่นทั่ว ราชอาณาจักร การเลิกอาชีพขับขี่ สามล้อใน กทม. การสร้างวงเวียนและ การสร้างน้ำพุใน กทม. นโยบาย สาธารณะทั้งหลายนั้นเกิดจากความ ต้องการที่จะสร้างความชอบธรรม ในทางการเมือง ( โหมโรง )


ดาวน์โหลด ppt ชนชั้นนำทางการ เมืองไทย. ชนชั้นนำไทยในอดีต สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์เจ้านายขุนนาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google