งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ 142,234 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ปี 2549 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐาน 60%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ 142,234 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ปี 2549 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐาน 60%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ 142,234 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ปี 2549 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐาน 60% KPI หลัก KPI รอง 1. อำเภอมีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารอย่างน้อย 1 ชมรม (50%) 2. มี ใบรับรองเมนูชูสุขภาพร้อยละ 15 ของร้านอาหาร CFGT 3. ร้าน / แผงลอยจำหน่ายอาหาร CFGT มีการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ (30%) 4. ประชาชน รู้จักป้าย “ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ” CFGT(80%) 5. มีการให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารผ่าน E-learning 6. มี Food Spy ทุกศูนย์อนามัย 7. เด็กไทยไม่กินหวาน 8. มี Food Inspector ทุกจังหวัด 9. อาหารถุงที่สุ่มตรวจ ผ่านเกณฑ์ทาง แบคทีเรีย (70%) 10. ส้วมสะอาดและพอเพียง 60% Clean Food Good Taste มาตรฐานท้องถิ่น / มาตรฐานกรมอนามัย + CFGT (KPI รอง ) 1. ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรการด้านกฎหมายเบื้องต้น (13 ข้อ ) สิ่งที่ได้รับ ตลาดประเภทที่ 1 ทั่วประเทศ 1,614 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงาน ตลาดสดน่าซื้อ ปี 2549 55% ระดับดี (17 ข้อ + มีการตรวจสอบ Food Safety + มีการคุ้มครองผู้บริโภค ) ระดับดีมาก (35 ข้อ + มีการตรวจสอบ Food Safety + มีการคุ้มครองผู้บริโภค ) 80% KPI หลัก 2. พัฒนาระบบข้อมูล GIS บริการ ผ่าน Website 3. ตลาดประเภทที่ 1 ที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ มีการสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ 30% 4. มีชมรมผู้ขายของในตลาดสด ( สมาชิกประกอบด้วยผู้ขาย 15 คนขึ้นไป ) 5. มีการจัดตั้งชมรม / สมาคม เจ้าของตลาด 1 ชมรม, สมาคม / ศูนย์ 1 ชมรม / จังหวัด สิ่งที่ได้รับ ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ

2 ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหม าย ผลการ ดำเนินงานปี 49 KPI หลัก – ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน Clean Food Food Good Taste 60 % 58.28% ( รวม กทม.) 67.06% ( ไม่รวม กทม.) KIP รอง 1. ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย อาหาร Clean Food Good Taste มีการสุ่มประเมินเชิง คุณภาพ 30% 0.43% ( ไม่รวม กทม.) 2. อำเภอมีชมรมผู้ประกอบการ ค้าอาหารอย่างน้อย 1 ชมรม 50% 54.18% ( รวม กทม.) 57.14% ( ไม่รวม กทม.) 3. ประชาชนรู้จักป้าย “ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ” (Clean Food Good Taste) 80%99.17% 4. มีการให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล อาหารผ่าน E-Learning ทุกศูนย์ อนามัย 100% ( ศูนย์ อนามัยที่ 1-12 และ กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ ) 5. มีใบรับรองเมนูชูสุขภาพของ ร้านอาหาร 15%11.71% ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2549

3 ตัวชี้วัด (KPI) หลัก / รองเป้าหมายผลการดำเนินงาน ปี 49 KPI หลัก - ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ 55 % 49.97% (796 ตลาด รวม กทม.) 54.20% (774 ตลาด ไม่รวมกทม.) KPI รอง 1. ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรการ ด้านกฎหมาย เบื้องต้น (13 ข้อ ) 80%73.32% (1,168 ตลาดรวม กทม.) 77.45% (1,106 ตลาดไม่รวมกทม.) 2. มีชมรมผู้ขายของ ในตลาดสด ( สมาชิก ประกอบด้วย ผู้ขาย 15 คน ขึ้นไป ) 1 ชมรม / จังหวัด 86.67% ( ไม่รวม กทม.) 3. มีการจัดตั้ง ชมรม / สมาคมเจ้าของตลาด 1 ชมรม, สมาคม / ศูนย์อนามัย 66.67% ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2549

4 ข้อมูล ณ วันที 5 มกราคม 2549 1.1 งบประมาณที่ได้รับครั้งที่ 1 8,500,000 บาท 1.2 ได้รับเพิ่มเติม ( โครงการกินผักทุกวันฯ ) 1,000,000 บาท 2. ผลการเบิกจ่าย รายการส่วนกลางศูนย์อนามัย 1 - 12 - งบประมาณที่ ได้รับ - ผลการใช้จ่าย - ร้อยละ 6,500,000 910,707 14.01% 3,000,000 อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ รวบรวม ข้อมูล 1. งบประมาณโครงการ ฯ 9,500,000 บาท

5


ดาวน์โหลด ppt ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ 142,234 แห่ง เป้าหมายการดำเนินงานอาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ปี 2549 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐาน 60%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google