งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ผังแนวคิด / ผังความคิด ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ผังแนวคิด / ผังความคิด ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ผังแนวคิด / ผังความคิด ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์

2 Clarifying terms: การ ทำความเข้าใจกรณีศึกษา อาจมีศัพท์หรือข้อความ หรือผลตรวจที่ไม่เข้าใจ ต้องทำความเข้าใจกับเรื่อง นั้นก่อน อาศัยความรู้เดิม

3 Define problem: นิยามปัญหา เป็นขั้นตอนของการตั้งประเด็นปัญหา ข้อสงสัยโดยใช้ความรู้เดิมและหา คำตอบในเรื่องที่สงสัย ผู้ป่วยมีปัญหาอะไรบ้าง ข้อมูลใดที่ทำให้คิดว่าผู้ป่วยมีปัญหา นั้นๆ ข้อมูลต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน อย่างไร ปัญหานั้นมีสาเหตุจากอะไร ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก หรือไม่

4 Analyze problem: การ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา / อาการผิดปกติของผู้ป่วยที่ กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อ หาสาเหตุและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้ เดิม การค้นคว้าเพิ่มเติม และ การคิดอย่างมีเหตุผล

5 การตั้งข้อวินิจฉัย ทางการพยาบาล ภายหลัง จากการวิเคราะห์ปัญหา อย่างละเอียดแล้ว ให้เขียน ข้อวินิจฉัยทางการ พยาบาลตามที่ได้วิเคราะห์

6 การกำหนดวัตถุประสงค์ของการ พยาบาล : เป็นการกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของ ผู้ป่วยตามที่ตั้งข้อวินิจฉัยทางการ พยาบาลไว้ กำหนดเกณฑ์การประเมินผล กำหนดกิจกรรมการพยาบาล ให้การพยาบาลตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้

7 รวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ที่ กำหนดเพื่อ การประเมินผล รวมทั้ง ข้อมูลใหม่ ถ้ามี เขียนรายงาน ความก้าวหน้า ปรับแผนและ เพิ่มเติมปัญหาใหม่

8 Concept mapping: ขบวนการของ การวิเคราะห์ความหมาย ของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลายๆ แนวคิด Concept map: ภาพแสดง ขบวนการวิเคราะห์ความคิดและ การแปลผลข้อมูล Major concept อยู่ตรงกลาง โดยมี concept ที่เกี่ยวข้องอยู่ รอบๆ

9 จัดกลุ่มของความคิด (Ideas Grouping) รวมทั้งการจัดลำดับช่วง ชั้นของความคิด (Basic Ordering Ideas - BOIs) การวิเคราะห์แผนที่มโนทัศน์ เป็นขั้นตอนที่จะวิเคราะห์คุณภาพของ ความคิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationship) วิเคราะห์ประเด็น เชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้อง รวมทั้ง วิเคราะห์ส่วนขาด หรือสิ่งที่ตกหล่น ยัง ไม่มีใครมอง

10 แผนที่ความคิด (concept map หรือ mind map) เป็นแผนภาพหรือแผนภูมิสองมิติที่ สร้างขึ้นจากการจัดเรียงแนวคิด หลักเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด แผนที่ความคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถ ใช้ข้อมูลที่มีมากมาย มาสังเคราะห์ให้เป็นองค์รวมที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้อย่าง ชัดเจน และช่วยในการเปลี่ยนผ่านการ อ่านไปสู่การคิด

11 วัตถุประสงค์ของการใช้ผัง ความคิด  เพื่อเสนอความคิด  เพื่อสื่อสารความคิดที่ซับซ้อน  เพื่อช่วยในการเรียนโดยแสดงให้ เห็นถึงการผสมผสาน ความรู้ใหม่ และเก่า  ช่วยในการประเมินความเข้าใจ หรือวินิจฉัยความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการใช้ผัง ความคิด  เพื่อเสนอความคิด  เพื่อสื่อสารความคิดที่ซับซ้อน  เพื่อช่วยในการเรียนโดยแสดงให้ เห็นถึงการผสมผสาน ความรู้ใหม่ และเก่า  ช่วยในการประเมินความเข้าใจ หรือวินิจฉัยความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้อง

12

13

14

15

16

17

18

19 20 20 นอนราบ ไม่ได้ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก ใน 2 วัน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ผังแนวคิด / ผังความคิด ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google