งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operations as a Transformation Process Feedback INPUT Material Machines Labor Management Capital OUTPUT Goods Services TRANSFORMATION PROCESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operations as a Transformation Process Feedback INPUT Material Machines Labor Management Capital OUTPUT Goods Services TRANSFORMATION PROCESS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operations as a Transformation Process Feedback INPUT Material Machines Labor Management Capital OUTPUT Goods Services TRANSFORMATION PROCESS

2 Productivity Productivity = OutputInput

3 การ ผลิ ต Productivity = Outputs ÷ Inputs 1) Labor Productivity = Units Of Product 2) Multiple Productivity = Units Produced X Unit Price L + M + OH Labor Cost

4 Productivity Become more efficient Become more efficient Become more efficient Become more efficient Downsize Downsize Downsize Expand Expand Expand Retrench Retrench Retrench Achieve breakthroughs Achieve breakthroughs Achieve breakthroughs Achieve breakthroughs Productivity = OutputInput Productivity improves when firms:

5 Historical Events in OM Industrial Revolution Industrial Revolution Scientific Management Scientific Management Human Relations Human Relations Management Science Management Science Quality Revolution Quality Revolution Globalization Globalization Information Age/Internet Revolution Information Age/Internet Revolution

6 Historical Events in OM Industrial Revolution Steam engine1769James Watt Division of labor1776Adam Smith Interchangeable parts1790Eli Whitney Scientific Management Principles1911Frederick W. Taylor Time and motion studies1911Frank & Lillian Gilbreth Activity scheduling chart1912Henry Gant Moving assembly line1913Henry Ford

7 Historical Events in OM Human Relations Hawthorne studies1930Elton Mayo Motivation theories1940sAbraham Maslow 1950sFrederick Hertzberg 1960sDouglas McGregor Management Science Linear programming1947George Dantzig Digital computer1951Remington Rand Simulation, PERT/CPM, 1950sOperations research Waiting line theory groups MRP1960sJoseph Orlicky, IBM

8 Historical Events in OM Quality Revolution JIT1970sTaiichi Ohno, Toyota TQM1980sW. Edwards Deming, Joseph Juran, et. al. Strategy and operationsSkinner, Hayes Reengineering1990sHammer, Champy World Trade Organization1990sNumerous countries and companies Globalization European Union and1970sIBM and others other trade agreements EDI, EFT, CIM1980s

9 Historical Events in OM Information Age/ Internet Revolution Internet, WWW, ERP1990sARPANET, Tim Supply chainBerners-Lee, SAP, i2 management,Technologies, ORACLE, E-commercePeopleSoft, Amazon, Yahoo, eBay, and others

10 การบ้าน ๑. สัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานขาย ๓ คน ขายรถได้ ๑๐ คัน ใช้เวลาทำงาน ๕ วันๆละ ๘ ชั่วโมง ๒. ทีมงานผลิตชิ้นงานได้ ๕๐๐ หน่วย ราคาขายหน่วยละ ๒๐ บาท ฝ่ายบัญชี ได้แจ้งว่าสิ้นค้าที่ผลิตมีต้นทุนดังนี้ ค่าแรง ๓๐๐บาท ค่าวัตถุดิบ๑, ๐๐๐บาท ค่าโสหุ้ย ๕๐๐บาท


ดาวน์โหลด ppt Operations as a Transformation Process Feedback INPUT Material Machines Labor Management Capital OUTPUT Goods Services TRANSFORMATION PROCESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google