งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ จัดกา ร Manag ement ความห มาย กระบวนการนำทรัพยากรการ บริหารมาใช้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ จัดกา ร Manag ement ความห มาย กระบวนการนำทรัพยากรการ บริหารมาใช้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ จัดกา ร Manag ement ความห มาย กระบวนการนำทรัพยากรการ บริหารมาใช้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ บริหาร

2 Inp ut Proc ess Out put กระบวนการ จัดการ คน, เงิน วัตถุดิ บ วิธีกา ร การ วางแผน การจัด องค์การ การชี้นำ การ ควบคุม สินค้า บริกา ร

3 Efficie ncy Management is concerned with minimizing resource costs Doing things right Satisfa ction E = (O – I) + S Me ans

4 Effectiv eness Doing the right things En ds

5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ กับประสิทธิผล Mean = ประสิทธิภาพ Ends = ประสิทธิผล การใช้ ทรัพยากร การบรรลุ เป้าหมาย สูญเสียทรัพยากรในระดับต่ำ = มีประสิทธิภาพสูง บรรลุเป้าหมายสูงสุด = มีประสิทธิผลสูง

6 The task-oriented approach to Management Concern for productivity A rational view of human nature A search for universals Most efficient work methods

7 The best management principles The ideal organization structure

8 Scientific Management The one best way Chart system of planning and control Gantt chart Assembl y line

9 Division of labor Specializ ation The piece rate system Time and motion studies Ergono mics

10 Frederick W. Taylor Midvale Steel Company Mental revolution

11 หลักการ จัดการ 1. พัฒนาวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ 2. คัดเลือก อบรม พัฒนาความคิด 3. ประสานงานกับคนงาน อย่างใกล้ชิด 4. แบ่งงานและความ รับผิดชอบระหว่างฝ่าย จัดการกับคนงานอย่าง เท่าเทียม

12 วิธีการที่ นำมาใช้ Time study The one best way Division of work Assembly line The piece rate system

13 Administrative Management Henri Fayol Father of modern management theory A principle of management

14 1. Division of work 2. Author ity 3. Unity of command 4. Discipli ne 5. Unity of direction

15 6. Subordination of individual interests to the general interest 7. Remunera tion 8. Centraliza tion 9. Scalar chain

16 10. Order 11. Equit y 12. Stability of tenure of personnel 13. Initiati ve 14. Esprit de corps

17


ดาวน์โหลด ppt การ จัดกา ร Manag ement ความห มาย กระบวนการนำทรัพยากรการ บริหารมาใช้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google