งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการอ่าน. ความหมายของการอ่าน การออกเสียงตามหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือ ความเข้าใจ หรือเพื่อสื่อความตามหนังสือนั้น หรือแม้ไม่ออกเสียงก็ทำความเข้าใจความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการอ่าน. ความหมายของการอ่าน การออกเสียงตามหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือ ความเข้าใจ หรือเพื่อสื่อความตามหนังสือนั้น หรือแม้ไม่ออกเสียงก็ทำความเข้าใจความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการอ่าน

2 ความหมายของการอ่าน การออกเสียงตามหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือ ความเข้าใจ หรือเพื่อสื่อความตามหนังสือนั้น หรือแม้ไม่ออกเสียงก็ทำความเข้าใจความหมาย ต่างๆ ตามหนังสือนั้น และยังมีความหมายถึง การสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เข้าใจ ตลอดจน การคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจนั้นอีกประการ หนึ่งด้วย

3 การอ่านประเภทต่างๆ อ่านเอาเรื่อง : การอ่านเพื่อให้ได้ความรู้และ ความเข้าใจในเนื้อหา อ่านเอารส : การอ่านแล้วได้รับความรู้สึกกระทบ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่จิตใจ แก่สภาวะ อารมณ์ หรือแก่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อาจ เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ อ่านแปลความ : การอ่านเรื่องราวจากรูปภาษา ใดภาษาหนึ่งแล้วเป็นแปลความเป็นภาษาที่ใช้ กันทั่วไป อ่านถอดความ : การอ่านเรื่องที่เป็นคำประพันธ์ ประเภทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ แล้วถ่ายทอด อธิบายหรือเรียบเรียงออกเป็นร้อยแก้วหรือ ภาษาทั่วไป

4 อ่านตีความ : การอ่านที่ต้องใช้ความขบคิด วินิจฉัยหรือค้นหาความหมายที่แท้จริงที่ผู้เขียน ต้องการส่งถึงผู้อ่าน อ่านขยายความ : การอ่านทำความเข้าใจเนื้อหา สามารถศึกษาทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องได้อย่างกว้างขวาง สามารถอธิบาย ขยายความที่เกี่ยวข้องกันนั้นได้ทุกแง่มุม ผู้อ่าน ต้องมีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์การอ่าน ที่สูงมาก

5 สรุปความจากการอ่าน อ่านเรื่องแล้วจับใจความให้ได้ว่าเป็นเรื่องอะไร ผู้เขียนต้องการบอกว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร หรืออะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เก็บเฉพาะใจความสำคัญ นำเฉพาะใจความสำคัญมาเรียบเรียงด้วยภาษา ของตนเอง เลือกใช้คำที่มีความหมายครอบคลุม กระชับ ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการอ่าน. ความหมายของการอ่าน การออกเสียงตามหนังสือเพื่อให้ได้ความหรือ ความเข้าใจ หรือเพื่อสื่อความตามหนังสือนั้น หรือแม้ไม่ออกเสียงก็ทำความเข้าใจความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google