งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

2 ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับกรมส่งเสริม สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์วัสดุการเกษตร และการตลาดของสาธารณรัฐประชาชน จีน จัดสัมมนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ครั้ง ที่ 9 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ - มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าจากขบวนการ สหกรณ์ จำนวน 10 บูธ สสพ.1 ได้รับแจ้งจากสำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ให้ส่งกลุ่มอาชีพเข้าร่วมจำหน่าย สินค้า จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษบางแคเหนือ

3 สันนิบาตสหกรณ์ ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ และเครือข่าย 5 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ จัดงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มี กิจกรรม :- - เสวนาทางวิชาการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 - วางพานพุ่มพระบิดาการสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 - จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2555 สสพ.1 แจ้งรายชื่อกลุ่มอาชีพเข้าร่วม จำหน่ายสินค้า 3 กลุ่ม  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแขม  กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรสุภัทรภิบาล  สมาชิกร้านสหกรณ์หนองแขม กลุ่มผ้าปูที่นอน

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดจัดงาน “ สหกรณ์ไทย ก้าวไกล สู่สากล ” ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2555 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ  พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 3 มีนาคม 2555 ณ อาคารใหม่ สวน อัมพร - สสพ.1 ได้เชิญสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมในพิธีเปิด จำนวน 10 สหกรณ์ 1. ส. ข้าราชการสหกรณ์ จก. 6. สอ. วชิรพยาบาล จก. 2. สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. 7. ส. แท็กซี่สุวรรณภูมิ จก. 3. สอ. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก. 8. รส. กรุงเทพ จก. 4. สอ. ตำรวจแห่งชาติ จก. 9. ส. เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จก. 5. สอ. สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จก. 10. สกก. ภาษีเจริญ จก.

5  สสพ.1 แจ้งรายชื่อสหกรณ์และกลุ่ม อาชีพเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 5 กลุ่ม  สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด  กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรหนองแขม  กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรสุภัทรภิบาล  กลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษบางแคเหนือ  กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบางมด

6 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของธุรกิจ ( แห่ง ) ณ 31 มกราคม 2555 จำนวนที่ดำเนินธุรกิจ 264 แห่งเป้าหมาย 54 % ไม่มีฐานทั้ง 12 เดือน 19 แห่ง ไม่รายงาน ( กย.- ธค.54) 45 แห่ง ปริมาณธุรกิจเพิ่ม 108 แห่ง (40.91%) จากการรายงาน 217 แห่ง เป้าหมาย 143 แห่ง

7 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ณ 31 มกราคม 2555 สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมทำ ธุรกิจกับสหกรณ์ 184,042 รายเป้าหมาย 577,832 ราย มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ กับสหกรณ์เพิ่มขึ้น 42 สหกรณ์จำนวน 8,973 ราย มีสมาชิกร่วมทำธุรกิจ กับสหกรณ์ลดลง 19 สหกรณ์จำนวน 2,558 ราย รวม รายงานแล้ว 61 สหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google