งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่าย บริหารทั่วไปฯ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ 30 มิย 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่าย บริหารทั่วไปฯ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ 30 มิย 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่าย บริหารทั่วไปฯ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ 30 มิย 54

2 รวมปิดบัญชีแล้ว 245 แห่ง 246 ควรปิดได้ ยังปิดบัญชีไม่ได้ 1 แห่ง ได้รับงบการเงิน แล้ว 227 แห่ง ยังไม่ได้รับงบ การเงิน 19-2 แห่ง ผลการปิดบัญชี ปี มิย = 22 แห่งปี ก. ค = 1 แห่ง ( สิทธิพร ) ปี ส. ค = 1 แห่ง ร้านจุฬา

3 ปิดบัญชีไม่ได้ แต่ถึงปี บัญชีแล้ว 1 ชัยธ นันท์ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชน สวนพลู จำกัด 31 ธค ปิดบัญชีแล้วยังไม่ได้รับ งบฯ วันที่ปิด บัญชี 1 วิไล วรรณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน เชื้อเพลิงร่วมใจพัฒนา จำกัด 31- พ. ค. 28 มิย 54 2 กรณัฐ สหกร์เคหสถานชุมชนบ้านพัก องค์การทอผ้า จำกัด 30 มิย 12 กค 54 3 อดุลย์ สหกรณ์สามล้อมวลชน จำกัด 30 เมย 27 พค 54 4 เอกวิทย์ สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด 31 ธค 27 มค 54 5 สหกรณ์การเกษตรบางมดพัฒนา จำกัด 31 มีค 23 เมย 54 6 อภิชาต สหกรณ์เคหสถานชุมชนมักกะสัน จำกัด 31 มีค 29 เมย 54 7 วิสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเท ลกรุงเทพฯ จำกัด 31 ธค 26- เม. ย.- 54 8 สหกรณ์สามล้อกรุงเทพ จำกัด 31 มีค 28- เม. ย.- 54 9 ชัยธ นันท์ สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด 31 มีค 20 มิย 54 1010 สินชัย สหกรณ์บัวทองแท็กซี่ จำกัด ( ได้รับแล้ว ) 31 มีค 19 เมย 54

4 รายชื่อสหกรณ์ปิดบัญชีแล้วแต่ยัง ไม่ได้รับงบฯ ยังไม่ได้รับงบฯแต่ปิด บัญชีแล้ว วันที่ปิด บัญชี 1 โสฬส สหกรณ์เคหสถานชุมชนวัดพระ ยาไกร จำกัด 31 ธ ค 23 มค 54 1212 สุนีย์ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราช ภัฎบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา จำกัด 30 เม ย 30 พค 54 1313 วิฑูรย์ สหกรณ์ออมทรัพย์รักษ์ไทย จำกัด ( ได้รับแล้ว ) 31 มี ค 12 เมย 54 1414 วัชราคม สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี พัฒนา จำกัด 31 ธ ค 30 มค 54 1515 ร้านสหกรณ์วิทยาลัย พาณิชยการธนบุรีจำกัด 31 มี ค 30 เมย 54 1616 สหกรณ์เคหสถานหลังวัดจันทร์ จำกัด 30 เม ย 29 พค 54 1717 ณัฐมน ภัณฑ์ร้านสหกรณ์หนองแขม จำกัด 30 ก ย 23 กพ 54 1818 นิทัต สหกรณ์บริการร่วมค้าตลาด การเกษตรธนบุรีบางกอก น้อย จำกัด 31 ธ ค 20 มีค 54 1919 สหกรณ์บริการเอื้ออาทรเพชร เกษม 81 จำกัด 31 มี ค 27 เมย 54

5 การตรวจการสหกรณ์ ( ณ 30 มิถุนายน 54) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1) ไม่พบข้อบกพร่อง หรือ แนวโน้มทุจริต 233 แห่ง +28 แห่ง 2) มีข้อบกพร่องที่สามารถ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ เกิดผลสำเร็จได้ ในปี 54 38 แห่ง 13 แห่ง 43 แห่ง 3) มีปัญหาการทุจริตปี 54 และต้องเร่ง แก้ไข ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัย สั่งการ 2 แห่ง 4) มีปัญหาการทุจริตต่อเนื่องจากปีที่ ผ่านมา และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย สั่งการให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยเร็ว 2 แห่ง 275 แห่ง

6 ผลการประชุมใหญ่ ( แบบ 1.3.2 (1) A มีวาระพิจารณารับรองงบฯไม่มีวาระพิจารณารับรอง งบฯ รวม ประชุม ใหญ่แล้ว ภายใน 150 วัน เกิน 150 วันภายใน 150 วัน เกิน 150 วัน 221 แห่ง 5 แห่ง 12 แห่ง 2 แห่ง 240 แห่ง ร้านธกส. ( วีร ชัย ) ร้านกลาโหม ( กิตติศักดิ์ ) วังขนาย ( นิตยา ) ปปง. ( วิสิทธิ์ ) ปลาสวยงาม ( วิสิทธิ์ ) โพธิ์แก้ว ( ชัยธ นันท์ ) ร้านหนอง แขม ( ณัฐ มนภัณฑ์ )

7 สมาชิกมีส่วนร่วมทำธุรกิจ 3B ร้อยละของสมาชิกร่วมทำธุรกิจผลงาน มากกว่า 60% 183 แห่ง 45-60% 9 แห่ง ต่ำกว่า 45%14 แห่ง กรอกแล้ว 206 แห่ง 64.47% เป้าหมาย 566,599 ราย 552,842 ราย ขาดอีก 13,757 ราย

8


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่าย บริหารทั่วไปฯ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ 30 มิย 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google