งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ
ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ 30 มิย 54

2 ยังไม่ได้รับงบการเงิน 19-2 แห่ง
ผลการปิดบัญชี รวมปิดบัญชีแล้ว 245 แห่ง 246 ควรปิดได้ ยังปิดบัญชีไม่ได้ 1 แห่ง ได้รับงบการเงินแล้ว 227 แห่ง ยังไม่ได้รับงบการเงิน 19-2 แห่ง ปี มิย = 22 แห่ง ปี ก.ค = 1 แห่ง (สิทธิพร) ปี ส.ค = 1 แห่ง ร้านจุฬา

3 ปิดบัญชีไม่ได้ แต่ถึงปีบัญชีแล้ว ปิดบัญชีแล้วยังไม่ได้รับงบฯ
ปิดบัญชีไม่ได้ แต่ถึงปีบัญชีแล้ว 1 ชัยธนันท์ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู จำกัด 31 ธค ปิดบัญชีแล้วยังไม่ได้รับงบฯ วันที่ปิดบัญชี  วิไลวรรณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเชื้อเพลิงร่วมใจพัฒนา จำกัด 31-พ.ค. 28 มิย 54 2 กรณัฐ สหกร์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำกัด 30 มิย 12 กค 54 3 อดุลย์ สหกรณ์สามล้อมวลชน จำกัด 30 เมย 27 พค 54 4 เอกวิทย์ สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด 27 มค 54 5 สหกรณ์การเกษตรบางมดพัฒนา จำกัด 31 มีค 23 เมย 54 6 อภิชาต สหกรณ์เคหสถานชุมชนมักกะสัน จำกัด 29 เมย 54 7 วิสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทลกรุงเทพฯ จำกัด 26-เม.ย.-54 8 สหกรณ์สามล้อกรุงเทพ จำกัด 28-เม.ย.-54 9 สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด 20 มิย 54 10 สินชัย สหกรณ์บัวทองแท็กซี่ จำกัด (ได้รับแล้ว) 19 เมย 54

4 รายชื่อสหกรณ์ปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบฯ
 ยังไม่ได้รับงบฯแต่ปิดบัญชีแล้ว วันที่ปิด บัญชี  11 โสฬส สหกรณ์เคหสถานชุมชนวัดพระยาไกร จำกัด 31 ธค 23 มค 54 12 สุนีย์ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา จำกัด 30 เมย 30 พค 54 13 วิฑูรย์ สหกรณ์ออมทรัพย์รักษ์ไทย จำกัด (ได้รับแล้ว) 31 มีค 12 เมย 54 14 วัชราคม สหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชีพัฒนา จำกัด 30 มค 54 15 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจำกัด 30 เมย 54 16 สหกรณ์เคหสถานหลังวัดจันทร์ จำกัด 29 พค 54 17 ณัฐมนภัณฑ์ ร้านสหกรณ์หนองแขม จำกัด 30 กย 23 กพ 54 18 นิทัต สหกรณ์บริการร่วมค้าตลาดการเกษตรธนบุรีบางกอกน้อย จำกัด 20 มีค 54 19 สหกรณ์บริการเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 จำกัด 27 เมย 54

5 การตรวจการสหกรณ์ (ณ 30 มิถุนายน 54)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1) ไม่พบข้อบกพร่อง หรือ แนวโน้มทุจริต 233 แห่ง +28 แห่ง 2) มีข้อบกพร่องที่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลสำเร็จได้ ในปี 54 38 แห่ง 13 แห่ง 43 แห่ง 3) มีปัญหาการทุจริตปี 54 และต้องเร่งแก้ไข ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย สั่งการ 2 แห่ง 4) มีปัญหาการทุจริตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย สั่งการให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 2แห่ง 275แห่ง

6 ผลการประชุมใหญ่ (แบบ 1.3.2 (1) A
มีวาระพิจารณารับรองงบฯ ไม่มีวาระพิจารณารับรองงบฯ รวมประชุมใหญ่แล้ว ภายใน 150 วัน เกิน 150 วัน 221 แห่ง 5 แห่ง 12 แห่ง 2 แห่ง 240 แห่ง ร้านธกส. (วีรชัย) ร้านกลาโหม (กิตติศักดิ์) วังขนาย (นิตยา) ปปง. (วิสิทธิ์) ปลาสวยงาม (วิสิทธิ์) โพธิ์แก้ว (ชัยธนันท์) ร้านหนองแขม (ณัฐมนภัณฑ์)

7 สมาชิกมีส่วนร่วมทำธุรกิจ 3B
ร้อยละของสมาชิกร่วมทำธุรกิจ ผลงาน มากกว่า 60% 183 แห่ง 45-60% 9 แห่ง ต่ำกว่า 45% 14 แห่ง กรอกแล้ว 206 แห่ง 64.47% เป้าหมาย 566,599 ราย 552,842 ราย ขาดอีก 13,757 ราย

8


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 5 ฝ่ายบริหารทั่วไปฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google