งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 องค์ประกอบของ กระบวนการเรียนการ สอน วัตถุประ สงค์ ประสบกา รณ์การ เรียนรู้ การ ประเมิน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " องค์ประกอบของ กระบวนการเรียนการ สอน วัตถุประ สงค์ ประสบกา รณ์การ เรียนรู้ การ ประเมิน ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  องค์ประกอบของ กระบวนการเรียนการ สอน วัตถุประ สงค์ ประสบกา รณ์การ เรียนรู้ การ ประเมิน ผล

2  21 st Century Skills

3  Core Subjects and 21 st Century Themes  Language arts  World languages  Arts  Mathematics  Economics  Science  Geography  History  Government and Civics  Basic competency in core subjects Global awareness Financial, economic, business and entrepreneurial literacy Civic literacy Health literacy Environmental literacy

4  Creativity and Innovation Critical Thinking and Problem Solving Communication and Collaboration Learning and Innovation Skills

5  Information Literacy Media Literacy ICT (Information, Communications & Technology) Literacy Information, Media and Technology Skills

6  FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY INITIATIVE AND SELF- DIRECTION SOCIAL AND CROSS- CULTURAL SKILLS PRODUCTIVITY AND ACCOUNTABILITY LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY Life and Career Skills

7  1. Twenty-First Century Standards 2. Assessment of 21st Century Skills 3. Twenty-First Century Curriculum and Instruction 4. Twenty-First Century Professional Development 5. Twenty-First Century Learning Environments Twenty-First Century Support Systems

8 ประสบการณ์ที่ เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) การสังเกตอย่าง ไตร่ตรอง (Reflective Observation) ความคิดรวบยอด เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) การทดลองอย่าง จริงจัง (Active Experimentation ) กระบวนการของการ เรียนรู้ เชิง ประสบการณ์ (Process of Experiential Learning)

9  ขั้นตอนการสอนที่สอดคล้องกับการ เรียนรู้เชิงประสบการณ์ • จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มี ประสบการณ์ตรง ได้มีส่วนร่วมทั้ง ทางความคิด ร่างกาย อารมณ์ สังคม • กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สังเกตการเข้าร่วม กิจกรรมอย่างใคร่ครวญ ด้วยการถาม คำถามให้คิด ให้พิจารณาความรู้สึก ขณะร่วมกิจกรรม ไตร่ตรองสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมอย่าง รอบคอบ เชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม ช่วยให้นักเรียนได้ปรับโครงสร้าง ความคิดกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ • ให้ผู้เรียนสรุปมโนทัศน์ หลักการ กฎเกณฑ์ หรือตั้งสมมุติฐาน • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบมโน ทัศน์ หลักการ กฎเกณฑ์ หรือ สมมุติฐานกับโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมทั้งสังเกตประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ เกิดขึ้น

10  •promoted by the Buck Institute for Education in the late 1990s •an instructional method that provides students with complex tasks based on challenging questions or problems that involve the students' problem solving, decision making, investigative skills, and reflection that includes teacher facilitation, but not direction. Project-based Learning

11  •focused on questions that drive students to encounter the central concepts and principles of a subject hands-on •Students form their own investigation of a guiding question, allowing students to develop valuable research skills as students engage in design, problem solving, decision making, and investigative activities Project-based Learning

12  •students learn from these experiences and take them into account and apply them to the world outside their classroom. •promotes and practices new learning habits, emphasizing creative thinking skills by allowing students to find that there are many ways to solve a problem. Project-based Learning

13  •long-term, interdisciplinary and student-centered •students often must organize their own work and manage their own time •emphasis on students' collaborative or individual artifact construction to represent what is being learned Project-based Learning

14  •helps prepare students for the thinking and collaboration skills required in the workplace •relies on learning groups Project-based Learning

15  •Create a Need to Know essential content and skills •Open-ended Driving Question and Challenge •Requires inquiry to learn and/or create something new •Requires 21 st Century Skills •Allows some degree of student voice and choices •Incorporate Feedback an Rivision •Results in a Publicly Presented Product or Performance. Project-based Learning: องค์ประกอบ

16  ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มี บรรยากาศของความรับผิดชอบร่วมกัน ทำงานร่วมกับผู้เรียน วางกรอบของคำถามที่มีคุณค่า จัดโครงสร้างภาระงานอย่างมี ความหมาย ฝึกสอน (coach) ให้ผู้เรียนได้พัฒนา ความรู้และทักษะทางสังคม ประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับ บทบาทของผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt  องค์ประกอบของ กระบวนการเรียนการ สอน วัตถุประ สงค์ ประสบกา รณ์การ เรียนรู้ การ ประเมิน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google