งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิเทศ สัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555 – 2559) รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิเทศ สัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555 – 2559) รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิเทศ สัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555 – 2559) รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 นโยบายรัฐบาล ๑. ๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหา กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน ผ่านกระบวนการ ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการตาม ข้อผูกพันในการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตลอดจนการ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอก ภูมิภาค

3 ทิศทางการอุดมศึกษาของไทย ในปี 2559

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ‘L’ Leader of Change Management for Quality Education ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ‘E’ Educator Professional ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ‘G’ Graduated with Quality and Social Responsibility ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ‘S’ Satang Utilization ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย พ. ศ. 2555 - 2559 ‘LEGS Strategy’

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ‘L’ Leader of Change Management for Quality Education กลยุทธ์ 1.6: ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ให้เป็น สถาบันอุดมศึกษาขั้นนำระดับโลก กลยุทธ์ 1.7: ยกระดับอุดมศึกษาไทย ให้มีบทบาทสูงใน ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้าน Higher Education Manpower Mobilization ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย พ. ศ. 2555 - 2559 ‘LEGS Strategy’

6

7 ความท้าทายของ ASEAN Community Liberalization of trade & services Cross-border education Free flow of workforce Graduates capable of working in international environment + Mutual Recognition Arrangement (MRA) Need for international-standard HE International programs International instructors International environment Permeability of credit and qualifications Employability skills Languages proficiency Cross-cultural communication skills Practical Disciplined Patient

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถ ของบัณฑิต ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ สากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาความเข้มแข็ง ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนา ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทของ สถาบันอุดมศึกษาไทย ในประชาคม อาเซียน ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการ เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.)

9 กลยุทธ พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย ใน ระดับที่ใช้ในการทำงานได้ พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบ วิชาชีพและการทำงานข้าม วัฒนธรรมของนักศึกษาไทย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด ความสามารถของบัณฑิตให้มี คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

10

11

12

13

14

15

16 ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของงานวิเทศสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัย Cultural and Non-Academic Exchange Program International Learning Center ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับบัณฑิต บุคลากรและสังคม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดตั้ง ‘ ศูนย์อาเซียน ’ การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว บริการ และ การค้าชายแดน การพัฒนาความพร้อมของฝีมือแรงงานและ ผู้ประกอบการ

17 “ คนในประชาคมอาเซียน ในโลกยุค โลกาภิวัตน์ มันจะไม่สามารถให้เราเลือก มีอาชีพเดียวได้... ความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจมีมากขึ้นรวดเร็วขึ้น การย้าย ฐานการลงทุนทางธุรกิจจะเกิดขึ้น... คน ในประชาคมอาเซียนจะต้องเก่งหลาย เรื่อง ทำหลายด้าน มีหลายมิติอยู่ในตัว พร้อมที่จะปรับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน... รับได้ทุกสถานการณ์ความ เปลี่ยนแปลง ” … ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

18 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิเทศ สัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555 – 2559) รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google