งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Braille OCR Mobile Application Advisor Pattarawit Plopinit Co-Advisors Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej Assist. Prof. Kanda Runapongsa Saikaew No. COE2013-11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Braille OCR Mobile Application Advisor Pattarawit Plopinit Co-Advisors Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej Assist. Prof. Kanda Runapongsa Saikaew No. COE2013-11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Braille OCR Mobile Application Advisor Pattarawit Plopinit Co-Advisors Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej Assist. Prof. Kanda Runapongsa Saikaew No. COE2013-11 1 By Mr. Chowwanat Wikkanesrungsun I.D.533040700-7 Mr. Pitipong Srikasem I.D.533040726-9

2 Agenda • Motivation • Objective • Literature review • Conceptual Design • Development • Conclusions 2

3 Motivation • In the communication between people and the blind need to use braille to communicate • We will take advantage of smartphone camera to take convert braille to text for normal people can understand quickly and easily. • Using OCR to convert images and development of the Android operating system because it is cheap and has not yet developed. 3

4 Objective Can build applications on the smartphone in android operating system that can be convert braille to Thai text 4

5 Literature review • Software about of project • Braille • Digital image processing • Optical character recognition 5

6 •Software about of project -Thai-English Braille Recognition System Example of Thai-English Braille Recognition System (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษร เบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) 6

7 • Software about of project (cont.) -Thai Braille OCR Example of Thai Braille OCR (site : นัฐพร เคนาราช และปิยเนตร อินทยารักษ์. โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ เป็นข้อความภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและการรู้จำตัวอักษร 7

8 •Braille (cont.) -Thai Braille Thai braille alphabet (site : อาทิตยา บุญมาก และวันเพ็ญ สุทธิคำ. คู่มือการอ่าน การเขียน และการผลิต เอกสารอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน ) 8

9 •Digital image processing -Gray scale image -Binary image 9

10 •Optical character recognition -Half Character Detection Result of Half Character Detection (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) before after 10

11 •Optical character recognition (cont.) -Half Character Recognition (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pattern of Half Character Recognition (site : ณัฐพล ลิ้มวรรณดี และสุรัตน์ สุทธิ์ประเสริฐพร. ระบบการรู้จำภาพอักษรเบรลล์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) 11

12 Conceptual Design • Overview of application • Language & Tool 12

13 • Overview of application 13 Digital Image Processing Optical Character Recognition Translation Thai Text

14 •Language & Tools  Language  Tools 14

15 Development • Digital Image Processing • OCR • Translation • User Interface 15

16 •Digital Image Processing 16

17 17 •OCR -Make Bitmap -Distance Half Cell -Get Pixel White -Initialize Count++; -Check Count -Count > 0 : dot -Count = 0 : space - Set Pattern -Make Bitmap -Distance Half Cell -Get Pixel White -Initialize Count++; -Check Count -Count > 0 : dot -Count = 0 : space - Set Pattern

18 18 •Translation Output Of Digital Image Processing Output Of Digital Image Processing Half-Character Code Thai Character ASCII Braille

19 19 •User Interface

20 Conclusion • Results • Discussion • Suggestion 20

21 •Results -Can get a Braille file extension. Jpg,.Png from user -Can select image from gallery or camera -Can convert Braille image to Thai text -An image from smart phone could have an error, depend on quality of camera 21

22 • Results (cont.) Performance 23 Braille Image Test True Text ASCII Braille Text converted

23 • Discussion • light and shadow of dot • distance between half character • bitmap detect some error • size of Braille image • mix word incomplete • high resolution image 24

24 •Suggestion  Develop an application can mix words correctly  Develop application for operating system iOS.  Update an application for converting Braille English. 24

25 25


ดาวน์โหลด ppt Braille OCR Mobile Application Advisor Pattarawit Plopinit Co-Advisors Assoc. Prof. Wiroj Taweepworadej Assist. Prof. Kanda Runapongsa Saikaew No. COE2013-11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google