งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.com 3 10 องค์ประกอบเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น เลิศในวิชาชีพ HR HR Professionalism 7. HR Training 9. HR Ethic 6. Design Curriculum with University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.com 3 10 องค์ประกอบเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น เลิศในวิชาชีพ HR HR Professionalism 7. HR Training 9. HR Ethic 6. Design Curriculum with University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 3 10 องค์ประกอบเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น เลิศในวิชาชีพ HR HR Professionalism 7. HR Training 9. HR Ethic 6. Design Curriculum with University 6. Design Curriculum with University 1. HR Competency & Accreditation 1. HR Competency & Accreditation 2. HR Knowledge Center 5. HR Research 4. Control Learning & Education Process 4. Control Learning & Education Process 10. HR Journal 8. Independent 3. Identify with HR Association 3. Identify with HR Association

4 PMAT Competency Model

5 Correction / Improvement of Competency Submit Final Version Communication at the 40 th PMAT Anniversary in Nov. Conceptual Framework 1st Focus Group (Meeting) Develop and Write Competency Competency Group 1.Functional (HRM + HRD) 2.Generic (PE,OE,BE) Competency Name = 14 Proficiency Level Pr = Practitioner Po = Professional SP= Senior Professional Competency Definition Behavior Indicator Assessment Method Development Method Submit Competency to Project Committee 2st Focus Group (Delphi) Design Certified Process (Functional Competency Only) Experts สรุปภาพรวม.. การดำเนินงานโครงการ ฯ

6 คุณลักษณะสำคัญของผู้ปฏิบัติงานการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เก่ง มี เครือข่ าย กล้า ดี สามาร ถ นักบริหาร บุคคล ที่มา : จำเนียร จวงตระกูล 2550

7 การให้การรับรองผู้ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร มนุษย์ ยื่นใบ สมัคร และ เอกสาร ตามที่ กำหนด นำเ ข้า กระบวน การ ผลผลิ ต แจ้งผล ขึ้น ทะเบียน / ออกใบ รับรอง วิชาชีพ PHR SPHR ที่มา : จำเนียร จวงตระกูล 2550 สอบ สัมภาษณ์ โดย คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ขั้นสุดท้าย สอบ ข้อเขียน ปรนัย อัตนัย กรณี ศึกษา ตรวจ คุณสมบัติ เบื้องต้น

8 ขอให้โชคดี และ สอบผ่านเป็นนักบริหาร บุคคลมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.com 3 10 องค์ประกอบเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น เลิศในวิชาชีพ HR HR Professionalism 7. HR Training 9. HR Ethic 6. Design Curriculum with University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google