งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การทํางานในอุโมงคใหนายจางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศพ.ศ " นายจางตองจัดใหมีคูมือการทํางานในอุโมงคและมอบใหลูกจางทุกคนที่ทํางาน ในอุโมงคใชเปนคูมือในการทํางานตลอดเวลาปฏิบัติงาน พรอมทั้งจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวา ลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองและปลอดภัย นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางครั้งแรกกอนใหลูกจางทํางานในอุโมงค และตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานในอุโมงคเพื่อเฝาระวังทุก 3 เดือน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หามนายจางอนุญาตใหลูกจางหรือบุคคลใดเขาไปในอุโมงค หากนายจางรูหรือควร รูวาลูกจางหรือบุคคลนั้นเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทยเห็นวา การเขาไปในอุโมงคอาจเปนอันตรายตอบุคคลดังกลาว นายจางตองจัดใหมีปายแสดงรายชื่อลูกจางซึ่งทํางานในอุโมงคติดไวที่ปากทาง เขาอุโมงคใหเห็นชัดเจน และตองตรวจสอบจํานวนลูก จางทุกครั้งที่เลิกปฏิบัติงาน นายจางตองกําหนดมาตรการและควบคุมดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง ความปลอดภัยสวนบุคคลใหเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางานในอุโมงค นายจางตองจัดใหมีปลองที่ใชเปนเสนทางเพื่อใหลูกจางขึ้นหรือลงอุโมงค แยกตางหากจากปลองที่ใชขนสงวัสดุ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีจําเปนที่ตองใชปลองเดียวกัน นายจางตองจัดใหมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัย นายจางตองจัดทํารั้วกั้นหรือวิธีการอื่นใดเพื่อปดกั้นบริเวณรอบปลองที่ใชขนวัสดุ ขึ้นหรือลงทั้งดานบนและดานลาง และตองไมใหผูใดอยูในบริเวณดังกลาวขณะทําการยก หรือขนวัสดุ ขึ้นหรือลง นายจางตองจัดใหมีระบบสัญญาณกรณีที่มีการใชเครื่องจักรยกขนยายวัสดุหรือสงลูกจางขึ้นหรือลงอุโมงค์ นายจางตองติดตั้งสัญญาณแสงวับวาบเตือนในบริเวณที่ลูกจางตองทํางานเฉพาะจุด นายจางตองจัดใหมีอุปกรณสงสัญญาณหรือระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อย่าง เพียงพอ และติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินใหสามารถเห็นไดชัดเจนเพื่อสามารถติดตอเรียก ผูชวยเหลือหรือแจงเหตุไดทันที

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
นายจางตองตรวจสอบอุปกรณสื่อสาร เครื่องมือ เครื่องจักร เสนทางขนสง ตูยาสามัญและอุปกรณชวยชีวิต ระบบสุขาภิบาล และพื้นที่ทํางานทั่ว ๆ ไป อย่างนอยสัปดาหละครั้ง นายจางตองควบคุมดูแลและไมใหลูกจางโดยสารไปกับเครื่องยกวัสดุอุปกรณ นายจางตองติดตั้งไฟฟาสํารอง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณแจงเหตุ และจัดใหมีปาย หรือเครื่องหมายเตือนภัยไวในอุโมงคใหเห็นชัดเจน นายจางตองไมใหลูกจางทํางานในอุโมงค ในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยแผนดินไหว หรือภัยอื่นใดซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย หามนายจางเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และสารเคมีไวในอุโมงค เวนแตเก็บไวเทาที่จําเปนแกการใชงานประจําวันเทานั้น

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google