งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานใน อุโมงค์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานใน อุโมงค์ พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานใน อุโมงค์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การทํางานในอุโมงคใหนายจางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ. ศ. 2547"  นายจางตองจัดใหมีคูมือการทํางานในอุโมงค และมอบใหลูกจางทุกคนที่ทํางาน ในอุโมงคใช เปนคูมือในการทํางานตลอดเวลาปฏิบัติงาน พร อมทั้งจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวา ลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองและ ปลอดภัย  นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจาง ครั้งแรกกอนใหลูกจางทํางานในอุโมงค และต องจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานใน อุโมงคเพื่อเฝาระวังทุก 3 เดือน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หามนายจางอนุญาตใหลูกจางหรือบุคคลใดเข าไปในอุโมงค หากนายจางรูหรือควร รูวาลูกจ างหรือบุคคลนั้นเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทยเห็นวา การเข าไปในอุโมงคอาจเปนอันตรายตอบุคคลดังกล าว  นายจางตองจัดใหมีปายแสดงรายชื่อลูกจางซึ่ง ทํางานในอุโมงคติดไวที่ปากทาง เขาอุโมงคให เห็นชัดเจน และตองตรวจสอบจํานวนลูก จ างทุกครั้งที่เลิกปฏิบัติงาน  นายจางตองกําหนดมาตรการและควบคุมดูแล ใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง ความ ปลอดภัยสวนบุคคลใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดเวลาที่ทํางานในอุโมงค  นายจางตองจัดใหมีปลองที่ใชเปนเสนทางเพื่อ ใหลูกจางขึ้นหรือลงอุโมงค แยกตางหาก จากปลองที่ใชขนสงวัสดุ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กรณีจําเปนที่ตองใชปลองเดียวกัน นายจางต องจัดใหมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัย  นายจางตองจัดทํารั้วกั้นหรือวิธีการอื่นใดเพื่อป ดกั้นบริเวณรอบปลองที่ใชขนวัสดุ ขึ้นหรือลง ทั้งดานบนและดานลาง และตองไมใหผูใดอยู ในบริเวณดังกลาวขณะทําการยก หรือขนวัสดุ ขึ้นหรือลง  นายจางตองจัดใหมีระบบสัญญาณกรณีที่มีการ ใชเครื่องจักรยกขนยายวัสดุหรือสงลูกจางขึ้น หรือลงอุโมงค์  นายจางตองติดตั้งสัญญาณแสงวับวาบเตือนใน บริเวณที่ลูกจางตองทํางานเฉพาะจุด  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณสงสัญญาณหรือ ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อย่าง เพียงพอ และติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพท ฉุกเฉินใหสามารถเห็นไดชัดเจนเพื่อสามารถ ติดตอเรียก ผูชวยเหลือหรือแจงเหตุไดทันที

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  นายจางตองตรวจสอบอุปกรณสื่อสาร เครื่องมือ เครื่องจักร เสนทางขนสง ตูยา สามัญและอุปกรณชวยชีวิต ระบบสุขาภิบาล และพื้นที่ทํางานทั่ว ๆ ไป อย่างนอยสัปดาหละ ครั้ง  นายจางตองควบคุมดูแลและไมใหลูกจาง โดยสารไปกับเครื่องยกวัสดุอุปกรณ  นายจางตองติดตั้งไฟฟาสํารอง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณแจงเหตุ และจัดใหมีปาย หรือ เครื่องหมายเตือนภัยไวในอุโมงคใหเห็นชัดเจน  นายจางตองไมใหลูกจางทํางานในอุโมงค ใน กรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยแผนดินไหว หรือภัย อื่นใดซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย  หามนายจางเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ และสารเคมีไวในอุโมงค เวนแตเก็บไวเทาที่ จําเปนแกการใชงานประจําวันเทานั้น

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานใน อุโมงค์ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google