งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนภายในเพิ่มขึ้น (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนภายในเพิ่มขึ้น (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนภายในเพิ่มขึ้น (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ)
กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 4 กลุ่มฯ สนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น 3 สกอ. แนะนำส่งเสริม/แก้ไขปัญหา 2 กลุ่ม + สกอ. วิเคราะห์ธุรกิจสหกรณ์เป้าหมาย 1 0% 0% สหกรณ์ กลุ่ม

2 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์
กลุ่ม รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 สกอ.ประเมินตามแบบครั้งที่ 2 4 กลุ่ม+สกอ. ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข 3 สกอ.ประเมินตามแบบครั้งที่ 1 2 สกอ.แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้ ธรรมาภิบาล 1 0% 0% แห่ง ครั้ง ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์

3 การส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แห่ง ครั้ง
กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติงาน 4 กลุ่ม+สกอ. ติดตามการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3 กลุ่ม+สกอ. แนะนำส่งเสริมการทบทวน แผนกลยุทธ์ 2 กลุ่ม+สกอ. ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการทบทวนแผนกลยุทธ์ 1 0% 0% แห่ง ครั้ง ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์

4 ผลการรับชำระหนี้เงินกู้ กพส. ครบกำหนดชำระ ปี 56 สัญญา ล้านบาท
ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ 30 วัน 4 ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ 60 วัน 3 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือน หลังจากรับเงินกู้ 2 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใน 3 เดือน หลังจากรับเงินกู้ 9.52% 19.99% 1 สัญญา ล้านบาท ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์

5 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมรอง : ช่วยเหลือสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 53 ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1. สมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก สก./กลุ่มฯ เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342 ราย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 งบประมาณ : 1. งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) 5,000 บาท งบเงินอุดหนุน (ปีที่ 3) 4,867, บาท ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์

6 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53
กิจกรรม ระยะเวลา 1. นิเทศงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ 2. แนะนำติดตาม การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ปี 53 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3. ตรวจสอบข้อมูลการพักชำระหนี้ ตรวจสอบสิทธิสมาชิกและตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ ต.ค.55 พ.ย.55-เม.ย.56 ธ.ค.55-มี.ค.56 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์

7 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53
สมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน ตรวจสอบข้อมูลการพักชำระหนี้ ตรวจสอบสิทธิสมาชิกและตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ 3 แนะนำติดตาม การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ปี 53 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2 0% นิเทศงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ 1 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์

8 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53
ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิก สก./กลุ่มฯ เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตรวจสอบข้อมูลการพักชำระหนี้ ตรวจสอบสิทธิสมาชิกและตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ 3 แนะนำติดตาม การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ปี 53 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2 0% นิเทศงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ 1 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์


ดาวน์โหลด ppt ทุนภายในเพิ่มขึ้น (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google