งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุนภายในเพิ่มขึ้น ( ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ ) สหกร ณ์ กลุ่ ม 0% สกอ. แนะนำส่งเสริม / แก้ไขปัญหา 1 2 กลุ่มฯ สนับสนุนปัจจัย ที่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุนภายในเพิ่มขึ้น ( ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ ) สหกร ณ์ กลุ่ ม 0% สกอ. แนะนำส่งเสริม / แก้ไขปัญหา 1 2 กลุ่มฯ สนับสนุนปัจจัย ที่จำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุนภายในเพิ่มขึ้น ( ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ ) สหกร ณ์ กลุ่ ม 0% สกอ. แนะนำส่งเสริม / แก้ไขปัญหา 1 2 กลุ่มฯ สนับสนุนปัจจัย ที่จำเป็น 3 กลุ่ม + สกอ. วิเคราะห์ ธุรกิจสหกรณ์ เป้าหมาย กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 4

2 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ แห่ ง ครั้ง 0% ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ กลุ่ม รวบรวมข้อมูล / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 1 3 5 กลุ่ม + สกอ. ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข สกอ. แนะนำส่งเสริมให้ สหกรณ์ใช้ ธรรมาภิบาล 2 สกอ. ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 1 สกอ. ประเมินตามแบบ ครั้งที่ 2 4

3 การส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้แผนกลยุทธ์ในการ ดำเนินงาน แห่ ง ครั้ง 0% ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ กลุ่ม + สกอ. ติดตาม การนำแผนกลยุทธ์ไป ปฏิบัติ 1 2 3 4 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติงาน กลุ่ม + สกอ. แนะนำส่งเสริมการทบทวน แผนกลยุทธ์ กลุ่ม + สกอ. ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการทบทวนแผนกลยุทธ์

4 ผลการรับชำระหนี้เงินกู้ กพส. ครบกำหนด ชำระ ปี 56 สัญ ญา ล้าน บาท 9.52 % 19.9 9% ผู้รับผิดชอบ : เนตร วารีวนรักษ์ ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อน ครบกำหนดชำระ 60 วัน ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายใน 3 เดือน หลังจากรับเงินกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายใน 6 เดือน หลังจากรับเงินกู้ ติดตามเร่งรัดหนี้ก่อน ครบกำหนดชำระ 30 วัน 1 2 3 4

5 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ ประสบอุทกภัย ปี 53 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมรอง : ช่วยเหลือสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 53 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1. สมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53 ได้รับการ ช่วยเหลือด้านหนี้สิน 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ สมาชิก สก./ กลุ่มฯ เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342 ราย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 งบประมาณ : 1. งบดำเนินการ ( ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ) 5,000 บาท 2. งบเงินอุดหนุน ( ปีที่ 3) 4,867,478.82 บาท

6 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ ประสบอุทกภัย ปี 53 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ กิจกรรมระยะเวลา 1. นิเทศงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สินฯ 2. แนะนำติดตาม การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตาม มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ ปี 53 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3. ตรวจสอบข้อมูลการพักชำระหนี้ ตรวจสอบสิทธิ สมาชิกและตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกเงินอุดหนุนให้กับ สหกรณ์ ต. ค.55 พ. ย.55- เม. ย.56 ธ. ค.55- มี. ค.56

7 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ ประสบอุทกภัย ปี 53 0% ตรวจสอบข้อมูลการ พักชำระหนี้ ตรวจสอบ สิทธิสมาชิกและ ตรวจสอบเอกสารเพื่อ เบิกเงินอุดหนุนให้กับ สหกรณ์ นิเทศงานตาม มาตรการให้ความ ช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ แนะนำติดตาม การ เบิกเงินชดเชย ดอกเบี้ยตามมาตรการ ให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สินฯ ปี 53 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 1 2 3 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ สมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ประสบอุทกภัย ปี 53 ได้รับ การช่วยเหลือด้านหนี้สิน

8 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สก./ กลุ่มฯ ที่ ประสบอุทกภัย ปี 53 0% ตรวจสอบข้อมูลการ พักชำระหนี้ ตรวจสอบ สิทธิสมาชิกและ ตรวจสอบเอกสารเพื่อ เบิกเงินอุดหนุนให้กับ สหกรณ์ นิเทศงานตาม มาตรการให้ความ ช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ แนะนำติดตาม การ เบิกเงินชดเชย ดอกเบี้ยตามมาตรการ ให้ความช่วยเหลือด้าน หนี้สินฯ ปี 53 ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 1 2 3 ผู้รับผิดชอบ : จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้าน หนี้สินแก่สมาชิก สก./ กลุ่มฯ เทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ดาวน์โหลด ppt ทุนภายในเพิ่มขึ้น ( ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง + ทุนสะสมตามข้อบังคับ ) สหกร ณ์ กลุ่ ม 0% สกอ. แนะนำส่งเสริม / แก้ไขปัญหา 1 2 กลุ่มฯ สนับสนุนปัจจัย ที่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google