งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint” จัดทำโดย นางสาวพนม ท้าวทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint” จัดทำโดย นางสาวพนม ท้าวทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint” จัดทำโดย นางสาวพนม ท้าวทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล

2 เรื่อง เลขยก กำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง บทนิยาม ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็ม บวก “ a ยกกำลัง n ” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงผลคูณ ของ a ซึ่งมีทั้งหมด n ตัว นั่นคือ = a  a  a  a  ……  a n ตัว จำนวนเต็มบวก n เรียกว่า “ เลขชี้กำลัง ” (exponent) ของ a และเรียกจำนวน a ใดๆ ว่า “ ฐาน ” (base) ความหมายของเลขยกกำลัง บทนิยาม ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็ม บวก “ a ยกกำลัง n ” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงผลคูณ ของ a ซึ่งมีทั้งหมด n ตัว นั่นคือ = a  a  a  a  ……  a n ตัว จำนวนเต็มบวก n เรียกว่า “ เลขชี้กำลัง ” (exponent) ของ a และเรียกจำนวน a ใดๆ ว่า “ ฐาน ” (base)

3 ข้อใดเขียนจำนวน 0.00032 ในรูปของเลข ยกกำลังได้ ถูกต้อง 5

4 จงหาค่าของ (-2) 2  (-4) 2

5 สมบัติของเลข ยกกำลัง กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนใดๆ และ m, n เป็น จำนวนเต็มบวก 1) เช่น 2) ( เมื่อ m > n ) เช่น ( เมื่อ m < n ) เช่น 3) เช่น 4) เช่น 5) ( เมื่อ b  0 ) เช่น 6) เช่น 7) ( เมื่อ a  0 ) เช่น และ

6 8) เช่น 9) เช่น 9.1) 9.2) 9.3) เมื่อ b  0 9.4) 9.5) เมื่อ a  0, a  1 จะได้ x = y สมบัติของเลขยก กำลัง ( ต่อ )

7 ให้นักเรียนลากเส้นโยงจับคู่ที่มีความหมายเท่ากัน กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนใดๆ และ m, n เป็นจำนวนเต็มบวก a  0

8 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ กำหนดให้ว่าเป็นจริง หรือเป็นเท็จ เป็น จริง เป็น เท็จ

9 จงหาค่า x จากสมการ

10  วิธีดำเนินการ หาค่าของเลขยกกำลังในแต่ละช่องตาราง (1-25) ลากส่วนของเส้นตรงโดยเริ่มตั้งแต่ช่องตารางที่ (1) ไปหาช่องตารางที่ติดกัน ซึ่งต้องเป็นช่องตารางที่มีค่าน้อยที่สุด ( ตัวอย่างลากเส้นจากช่องตารางที่ (1) ไปหาช่องตารางที่ (7) ซึ่งมีค่าเลขยกกำลังน้อยที่สุด ) แต่ละช่องตารางลากส่วนของเส้นตรงผ่านได้ครั้งเดียว

11 กิจกรรมเรื่องเลขยกกำลัง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)(22) (23) (24) (25)


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนด้วยโปรมแกรม “Microsoft Multipoint” จัดทำโดย นางสาวพนม ท้าวทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google