งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 3 การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ (Mathematical Calculations) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะรันโปรแกรมใดๆโดย ส่วนใหญ่หลักพื้นฐานจะต้องมีการ คำนวณทาง คณิตศาตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นพื้นฐานทาง คณิตศาตร์ในระบบดิจิตอลมีความจำเป็นมาก ไม่ ว่าจะเป็นการ บวก ลบ คูณ หาร เลขฐานที่ เกี่ยวข้องที่จำเป็นได้แก่ เลขไบนารี่ หรือ เลขฐานสอง และเลขฐานสิบหก เป็นต้นก่อนอื่น ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ในการบวก ลบ คูณ หาร เลขไบนารี่เสียก่อน ดังนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 3.1 การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก หลักการบวก 1. ให้บวกตามปกติเหมือนเลขฐานสิบ 2. ถ้าผลบวกที่ได้มีค่าไม่เกินค่าเลข ฐานนั้นๆ ให้ใส่ผลลัพธ์ได้เลย 3. ถ้า ผลบวกที่ได้มีค่าเกินค่าเลขฐานนั้นๆ ให้เปลี่ยน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขฐานนั้นๆ แล้วใส่ LSB หรือ LSD เป็นผลลัพธ์ ส่วนที่เหลือจะเป็นตัวทด 4. กรณีที่มีตัวทดให้เปลี่ยนตัวทดเป็นเลขฐานสิบ แล้วจึงเริ่มทำข้อ 1 และทำไปเรื่อยๆ จนหมดทุก หลัก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 3.1 การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 3.1 การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6

7 3.2 การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก หลักการลบ 1. กรณีหลักตัวตั้งเท่ากันหรือมากกว่าตัวลบให้ลบ ตามปกติเหมือนเลขฐานสิบ 2. กรณีที่ลบไม่ได้ ต้องยืมจากหลังถัดไปมาเท่ากับเลขฐานนั้นๆ แล้ว บวกกับตัวตั้งในหลักที่จะลบ เช่นเลขฐานสองก็ต้อง ยืมมา 2 เลขฐานแปดยืมมา 8 และเลขฐานสิบหกก็ ยืมมา 16 3. ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเลขที่ไม่ เกินเลขฐานนั้นๆ 4. หลักที่ถูกยืมมา จะต้องลดลง 1 เสมอ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 3.2 การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 3.2 การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ เลขจำนวนลบหรือเลขที่เป็นลบ ของเลขฐาน ต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐานสองที่จะใช้ประมวลผล ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้อง มีวิธีแสดงค่าที่ ถูกต้องซึ่งก็มีการคิดค้นระบบที่จะใช้หลายวิธี แต่ ขอกล่าวถึงเพียงวิธีเดียวคือ การใช้จำนวนคอม พลีเมนต์ (complement) แทนเลข จำนวนลบ เลขจำนวนลบหรือเลขที่มีค่าเป็นลบในที่นี้จะ หมายถึงตัวลบ เมื่อนำตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวน คอมพลีเมนต์แล้วนำไปบวกเข้ากับตัวตั้ง ก็จะ ได้ผลลบที่ถูกต้องออกมา Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบมี 2 วิธี คือ 9’s complement และ 10’s complement การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง มี 2 วิธี คือ 1’s complement และ 2’s complement การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบมี 2 วิธี คือ 7’s complement และ 8’s complement การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบ มี 2 วิธี คือ 15’s complement และ 16’s complement Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนคอมพลีเมนต์ ของเลขฐานต่างๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12

13 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ และ 10’s complement คือ 9’s complement +1 8’s complement คือ 7’s complement +116’s complement คือ 15’s complement +12’s complement คือ 1’s complement +1 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15

16 3.3 การใช้คอมพลีเมนต์แทนจำนวนลบ ของเลขฐานต่างๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16

17 3.4 การคูณเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก หลักการคูณ 1. ตั้งคูณตามปกติเหมือนเลขฐานสิบ 2. ถ้าผลคูณมีค่าไม่มากกว่าเลขฐาน นั้นๆ ให้ใส่ผลลัพธ์ได้เลย 3. กรณีผลคูณ ของคู่ใดมีค่ามากกว่าเลขฐานนั้นๆ ผลคูณที่ได้นั้น จะเป็นเลขฐานสิบ ให้เปลี่ยนเป็นเลขฐานนั้น แล้ว ใส่ผลลัพธ์ และมีตัวทด 4. กรณีมีตัวทด ให้นำผลคูณของหลักถัดไปรวมกับ ตัวทดผลลัพธ์ที่ได้ แล้วจึงเริ่มทำข้อ 2 และทำไป เรื่อยๆ จนครบทุกคู่ 5. นำผลคูณของตัวคูณแต่ละหลักมารวมกัน Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17

18 3.3 การคูณเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 18

19 3.3 การคูณเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 19

20 3.5 การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก หลักการหาร 1. ใช้หลักของการคูณเข้ามาช่วย โดยการเดา ผลหารก่อนแล้วนำผลที่ได้มาคูณกับตัวหาร 2. นำผลคูณที่ได้จากข้อ 1 มาลบกับตัวตั้ง โดยใช้ หลักการลบของเลขฐานนั้นๆ 3. ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบเหมือนการหาร เลขฐานสิบ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 20

21 3.5 การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 21

22 3.5 การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และ เลขฐานสิบหก Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 22

23 สรุป ในการการบวก ลบ คูณ หารเลขไบนารี่ จำเป็นที่ จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เช่น การบวกเลขฐานสอง เลขฐาน แปด และเลขฐานสิบหก การลบเลขฐานสอง เลข ฐานแปด เลขฐานสิบหก การใช้คอมพลีเมนต์ แทนจำนวนลบของเลขฐานต่างๆ การคูณ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก การ หารเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เป็นต้น Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 23

24 The End Lesson 3 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 24


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google