งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประกายการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียน เด็กไทยแก้มสและบน บาทของทีมวิทยากร ระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประกายการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียน เด็กไทยแก้มสและบน บาทของทีมวิทยากร ระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประกายการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียน เด็กไทยแก้มสและบน บาทของทีมวิทยากร ระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

2 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์

3 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์  ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาช่วยกัน ปลูกต้นกล้าของแผ่นดิน  คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนงาน อย่างมีความสุข  ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ได้คนไทยมีคุณภาพและ ศักยภาพในการสร้างชาติ

4 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์

5  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส”  8 องค์ประกอบฯ เนื้อหา สื่อ/นวัตกรรม  การบริหารจัดการ ความร่วมมือ การเคลื่อนงานเชิงองค์รวม เจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพในโรงเรียนแบบครบวงจร “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส”  ผู้สนับสนุน “การพัฒนา โรงเรียนต้นแบบเด็กไทย แก้มใส” (เพื่อนคู่คิด มิตรปฏิบัติ)  ประสานการทำงานโรงเรียน+ ภาคีเครือข่าย  บุคลากร  งบประมาณ  องค์ความรู้  สื่อ/นวัตกรรม  เอื้ออำนวยให้เกิดแรงบันดาล ใจในการทำงานร่วมกัน  ผู้ดูแลติดตาม/ เสริมสร้างพลังใจ  ชื่นชมสิ่งดีงาม  ติดตามเติมเต็มส่วนพร่องขาด  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ติดตามประเมินผล  พัฒนากลไกการติดตาม ประเมินผลแบบเสริมพลัง (M&E) สสจ. สพป. ศอ. อปท.

6 หัวใจการขับเคลื่อนงาน สร้างการมีส่วนร่วม “เชื่อมโยง บูรณาการ” ขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม

7 2. สหกรณ์นักเรียน -สหกรณ์ร้านค้า -ออมทรัพย์ 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน - ฐานข้อมูล, แปลผล, ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน -นิสัยการกิน -สุขนิสัยที่ดี -ออกกำลังกาย 1. เกษตรในโรงเรียน -ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด -เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ 3. การจัดบริการอาหาร -ตามหลักโภชนาการ,ตามหลักสุขาภิบาล -อาหารปลอดภัย,ใช้เกลือไอโอดีน 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน -โรงอาหาร โรงครัว -ห้องน้ำ -ฯลฯ 7. จัดบริการสุขภาพ นักเรียน -ตรวจความสะอาดร่างกาย -ปฐมพยาบาล -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ - เกษตรผสมผสาน, สหกรณ์ -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย ขยายผลสู่ชุมชน ปี 2558 เน้นบูรณาการกิจกรรมที่ 1 – 4, 8

8 Healthy Food, Healthy Kids สง่า ดามาพงษ์

9


ดาวน์โหลด ppt จุดประกายการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียน เด็กไทยแก้มสและบน บาทของทีมวิทยากร ระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google