งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประกายการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเด็กไทยแก้มสและบนบาทของทีมวิทยากรระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประกายการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเด็กไทยแก้มสและบนบาทของทีมวิทยากรระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประกายการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเด็กไทยแก้มสและบนบาทของทีมวิทยากรระดับเขต
วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

2 เป้าหมายแก้มใส ใช้อาหารและโภชนาการเป็นสะพานเชื่อม สู่มติอื่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพคนในชาติ สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

3 แนวคิดแก้มใส สง่า ดามาพงษ์
ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาช่วยกัน ปลูกต้นกล้าของแผ่นดิน คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนงาน อย่างมีความสุข ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ได้คนไทยมีคุณภาพและ ศักยภาพในการสร้างชาติ สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

4 วิทยากรระดับเขต-จังหวัด
คือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูบรรลุเป้าหมาย คือผู้สร้างให้ผู้หว่านมีศักยภาพหว่านต้นกล้าของแผ่นดิน คือกัลยานิมิตรของเครือข่ายที่อยู่เคียงข้างเพื่อร่วมเดินทางสู่เป้าหมายสุดท้าย สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

5 WHO AM I ? บุคคลผู้เป็นประวัติศาสตร์
เจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพในโรงเรียนแบบครบวงจร “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” ผู้สนับสนุน “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” (เพื่อนคู่คิด มิตรปฏิบัติ) ประสานการทำงานโรงเรียน+ ภาคีเครือข่าย บุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ สื่อ/นวัตกรรม เอื้ออำนวยให้เกิดแรงบันดาล ใจในการทำงานร่วมกัน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส” 8 องค์ประกอบฯ เนื้อหา สื่อ/นวัตกรรม การบริหารจัดการ ความร่วมมือ การเคลื่อนงานเชิงองค์รวม บุคคลผู้เป็นประวัติศาสตร์ WHO AM I ? สสจ. สพป. ศอ. อปท. ผู้ดูแลติดตาม/เสริมสร้างพลังใจ ชื่นชมสิ่งดีงาม ติดตามเติมเต็มส่วนพร่องขาด พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ติดตามประเมินผล พัฒนากลไกการติดตาม ประเมินผลแบบเสริมพลัง (M&E)

6 หัวใจการขับเคลื่อนงาน สร้างการมีส่วนร่วม “เชื่อมโยง บูรณาการ” ขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม

7 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ
ปี 2558 เน้นบูรณาการกิจกรรมที่ 1 – 4 , 8 การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายและสุขภาพนักเรียน -ฐานข้อมูล, แปลผล, ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน นิสัยการกิน สุขนิสัยที่ดี ออกกำลังกาย 3. การจัดบริการอาหาร ตามหลักโภชนาการ,ตามหลักสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย,ใช้เกลือไอโอดีน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำ ฯลฯ มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ จัดบริการสุขภาพนักเรียน -ตรวจความสะอาดร่างกาย -ปฐมพยาบาล -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย 1. เกษตรในโรงเรียน -ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด -เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ 2. สหกรณ์นักเรียน -สหกรณ์ร้านค้า -ออมทรัพย์ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ -เกษตรผสมผสาน, สหกรณ์ -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย ขยายผลสู่ชุมชน

8 สรุปบทบาท 1.เป็นผู้สร้างผู้หว่าน 2.เป็นผู้ชี้ทางสว่าง 3.เป็นผู้เชื่อมร้อย สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

9


ดาวน์โหลด ppt จุดประกายการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเด็กไทยแก้มสและบนบาทของทีมวิทยากรระดับเขต วันที่ 5 มกราคม 2557 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดย สง่า ดามาพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google