งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์

2 ภาษาคอมพิวเตอร์ การที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรให้ก็ได้ ภายในพิสัยขอบเขตความสามารถของมัน แต่ การสั่งนั้นจะต้องอาศัย " ภาษา " ที่คอมพิวเตอร์ เข้าใจความหมาย จะใช้ภาษาธรรมดาๆ อย่างที่ พูดกันไปสั่งคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำได้ใน ขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจจะสั่งได้ ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายหลายร้อยภาษา บางภาษาเป็นภาษาหลัก มีผู้ใช้ทั่วโลกมากมาย บางภาษาก็คิดขึ้นสำหรับใช้ในวงจำกัดมีผู้ใช้ ไม่กี่คน และบางภาษาก็เป็นภาษาที่แตกแขนง ออกมาจากภาษาอื่นๆ

3 ภาษาเป็นระบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาเป็นการถ่ายทอดความต้องการของฝ่าย หนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบฉันใด เมื่อจะใช้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ก็จะต้องสื่อสารให้ คอมพิวเตอร์รู้โดยใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์จะ เข้าใจได้ฉันนั้น ภาษาดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer language) หรือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (Programming language)

4 คำสั่งที่คล้ายคลึงกันของ ภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล คำสั่งคำนวณ โปรแกรม คำสั่งคำนวณ โปรแกรม คำสั่งที่มีการเลือกทิศทาง คำสั่งที่มีการเลือกทิศทาง คำสั่งให้นำข้อมูลออก คำสั่งให้นำข้อมูลออก

5 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่พูดถึงนั้นแบ่ง ออกเป็นสองประเภทที่สำคัญ 1. ภาษาเครื่อง เป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มมี คอมพิวเตอร์ใหม่ๆลักษณะทั่วไปก็คือใช้รหัส เป็นเลขฐานสองทั้งหมด 2. ภาษามนุษย์ เมื่อการใช้ภาษาเครื่องเป็นเรื่อง ที่ยุ่งยากและผิดพลาดง่าย มนุษย์ก็คิดหาวิธี ทำหรือวิธีสื่อสารวิธีอื่นเพื่อให้ง่ายขึ้น จึงมีผู้คิด ให้มีการทำโปรแกรมที่ใช้ภาษาที่มนุษย์ สามารถเข้าใจได้ด้วยและจำได้ง่ายๆ

6 ภาษามนุษย์ ยังแบ่งเป็นอีก 4 ระดับ คือ 1. ภาษาระดับต่ำ หมายถึง ภาษาที่ยังใกล้เคียง กับภาษาเครื่องมาก ภาษานี้ยังใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนตัวเลขฐานสองซึ่งยุ่งยาก เช่น ถ้าสั่งให้บวกก็ใช้ สัญลักษณ์ A ถ้าสั่งให้ลบก็ใช้สัญลักษณ์ S เป็นต้น ภาษาที่ใช้สัญลักษณ์เช่นนี้ เรียกว่า mnemonic code อย่างไรก็ตามภาษานี้มีเพียงภาษาเดียว คือ ภาษา แอสเซมบลี้ (Assembly language) เมื่อคอมพิวเตอร์ รับคำสั่งภาษาแอสเซมบลี้เข้าไปแล้ว ก็จะต้องส่งไป ให้ตัวแปลที่มีชื่อว่า แอสเซมเบลอร์ (Assembler) ถอดรหัสให้เสียก่อน คอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจ โปรแกรมที่เขียนส่งเข้าไปให้ตอนแรก เรียกว่า โปรแกรมดิบ (Source program) และโปรแกรมที่แปล เป็นภาษาเครื่องแล้ว เรียกว่า โปรแกรมผล (Object program)

7 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษา ที่ใช้ง่ายขึ้นกว่าภาษาสัญลักษณ์ โดยผู้คิดค้นภาษาได้ ออกแบบคำสั่ง ไวยากรณ์ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ออกมา ให้รัดกุม และจำได้ง่าย ภาษาระดับสูงนี้ยังอาจจะแบ่ง ออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ประเภทที่เหมาะกับงาน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ ภาษา Fortran ภาษา BASIC ภาษา PASCAL ภาษา C ประเภทที่ เหมาะกับงานธุรกิจได้แก่ ภาษา COBOL ภาษา RPG ประเภทที่เหมาะกับงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ได้แก่ ภาษา C โปรแกรมที่จัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาระดับ นี้ก็เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาสัญลักษณ์คือ จะต้องใช้ ตัวแปลภาษาแปลให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจและทำงานให้ได้ ภาษา ระดับสูงได้แก่

8 1. ภาษาเบสิค (BASIC ย่อมาจาก Beginnig's All Purpose Symbolic Instruction Code) 2. ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN คำนี้ย่อมาจาก Formular Translator) 3. ภาษาโคบอล (COBOL คำนี้ย่อมาจาก Common Business Oriented Language) 4. ภาษาพีแอล / วัน (PL/I ย่อมาจาก Programming Language/One) 5. ภาษาปาสคาล (Pascal language)

9 6. ภาษาอาร์พีจี (RPG ย่อมาจาก Report Program Generator) 7. ภาษาอัลกอล (ALGOL ย่อมาจาก Algolithmic Language) 8. APL ย่อมาจาก A Programming Language 9. APT ย่อมาจาก Automatically Programmed Tool 10. ภาษาซี C

10 3. ภาษาระดับสูงมาก (Very High Level Language) นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ 4 คือภาษา ระดับสูงมาก (Very High Level Language) เป็นภาษาที่ ทำให้ใช้ง่ายมากขึ้น คือถึงขั้นที่ ไม่จำเป็นจะต้องเขียน คำสั่งเป็นลำดับขั้นตอนเหมือนการใช้ภาษาทั้ง 3 ระดับ ข้างต้น เพียงแต่บอกว่าต้องการอะไรก็พอ จากนั้น คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ทำงานให้ตามที่กำหนดไว้ใน โปรแกรมเอง ภาษารุ่นนี้นิยมเขียนย่อๆ ว่า 4GL หรือ Fourth Generation Language หรืออีกนัยหนึ่งคือ ภาษา รุ่นที่สี่ เช่น ภาษาลิป (LIPS) เป็นต้น ในปัจจุบันนิยม นำมาใช้เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

11 4. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ภาษาในระดับที่ 5 คือภาษาธรรมชาติ (Natural Language) หรือคือ ภาษามนุษย์นั่นเอง เป็น ภาษาที่มนุษย์ต้องการสำหรับติดต่อสื่อสารกับ คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการทดลองใช้ได้บ้างแล้ว แต่ยังมีขีดจำกัดด้านคำศัพท์ และการแปล ความหมายยังไม่สามารถใช้งานได้กว้างขวาง เพราะภาษาธรรมชาตินั้นมีความกำกวมมาก แต่ ขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามคิดหาวิธีทำ ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์อยู่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google