งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Programming Language for PIC MCU ผู้จัดทำโครงการ 1. นายชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 2. นายธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 Coe2009-03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Programming Language for PIC MCU ผู้จัดทำโครงการ 1. นายชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 2. นายธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 Coe2009-03."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Programming Language for PIC MCU ผู้จัดทำโครงการ 1. นายชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 2. นายธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 Coe2009-03

2 Outline • ความสำคัญและที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดําเนินงาน • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PIC • การเขียนโปรแกรม Microcontroller • ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ • PIC คืออะไร • ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียนการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ • สร้างโปรแกรมที่ช่วยในการสั่งงานอุปกรณ์ PIC • ใช้สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อความหมาย • ไม่รู้ภาษาแอสเซมบลี ก็เขียนได้

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพื่อสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษาแอสเซมบลี ใน การสร้างคำสั่งใช้งานอุปกรณ์ PIC

5 ขอบเขตของโครงการ • จะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในสถาปัตยกรรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ • ต้องเขียน template ของ routine สำคัญๆใหม่ทั้งหมด • ทำการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์ กับ source code

6 แผนการดําเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ได้โปรแกรมที่ช่วยสร้างคำสั่งในการใช้งานอุปกรณ์ PIC และเป็นต้นแบบสำหรับโปรแกรมสร้างคำสั่งในการใช้งาน อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ • โปรแกรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง

8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PIC • PIC ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller • แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ • OTP (one time programmable) • EPROM (erasable programmable ROM) • EEPROM / Flash (electronically erasable programmable ROM)

9 การเขียนโปรแกรม Microcontroller • การเขียนภาษา assembly แบบไฟล์เดียว

10 การเขียนโปรแกรม Microcontroller ( ต่อ ) • การเขียนภาษา assembly แบบหลายไฟล์

11 การเขียนโปรแกรม Microcontroller ( ต่อ ) • การเขียนภาษา assembly ด้วยภาษาชั้นสูง

12 ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL • Logo blocks

13 ตัวอย่างโปรแกรมประเภท GPL ( ต่อ ) • Labview

14 Q&A

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Graphic Programming Language for PIC MCU ผู้จัดทำโครงการ 1. นายชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 2. นายธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 Coe2009-03.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google