งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WINTER Template SMS เพื่อ จุฬาฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประเภทโครงการ Cross Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WINTER Template SMS เพื่อ จุฬาฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประเภทโครงการ Cross Function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WINTER Template SMS เพื่อ จุฬาฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประเภทโครงการ Cross Function

2 หน่วยงานที่ ร่วมในทีม

3 สภาพปัญหา กระบวนการ และ เป้าหมายของการพัฒนา สภาพปัญหา - นิสิต และ บุคลากร ของจุฬาฯ ได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง และทันท่วงที กระบวนการที่นำมาพัฒนา - การรวมรวมฐานข้อมูล เพื่อการจัดส่ง SMS เป้าหมายโครงการ - นิสิต และ บุคลากร ของจุฬาฯ ได้รับ SMS แจ้งข่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4 สาเหตุ - การรวมรวมข้อมูลทางเว็บไซต์ เพียงอย่าง เดียว ไม่เพียงพอต่อการจัดทำฐานข้อมูลที่ สมบูรณ์ - การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสมัครรับ SMS ยังไม่ทั่วถึง วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางใน การดำเนินการแก้ไข

5 แนวทางในการพัฒนา - ขอข้อมูล บุคลากร และ นิสิต จาก สำนัก บริหารทรัพยากรมนุษย์ และสำนักการ ทะเบียนและประมวลผล - ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับ SMS ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุง ฐานข้อมูลให้มีความละเอียดมากขึ้น วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางใน การดำเนินการแก้ไข

6 ปรับปรุงการกรอกข้อมูลใหม่ http://www.cicc.chula.ac.th/cusms/

7 Poster บันทึกภายใน สื่อบุคคล บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอล PR เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ www.Chula.ac.th www.cicc.chula.ac.th

8 ผลจากการพัฒนาตาม แนวทางที่ได้กำหนด ก่อน : มีหมายเลขสมาชิกคนไทย 16,589 หมายเลข และเป็นคนต่างชาติ 155 หมายเลข หลัง : มีหมายเลขสมาชิกคนไทย 32,367 หมายเลข และเป็นคนต่างชาติ 165 หมายเลข

9 ประชากรทั้งหมด 47,072 คน เดิม 16,744 หมายเลข คิดเป็น 35.57 % ของประชากรทั้งหมด ใหม่ 32,532 หมายเลข คิดเป็น 69.11 % ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้น 15,788 หมายเลข เพิ่มขึ้น 33.54 % ของประชากรทั้งหมด เดิม 16,744 หมายเลขใหม่ 32,532 หมายเลข ผลจากการพัฒนาตาม แนวทางที่ได้กำหนด 70 %

10 …Thank You…


ดาวน์โหลด ppt WINTER Template SMS เพื่อ จุฬาฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประเภทโครงการ Cross Function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google