งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMS เพื่อจุฬาฯ WINTER โครงการพัฒนาคุณภาพงาน Template

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMS เพื่อจุฬาฯ WINTER โครงการพัฒนาคุณภาพงาน Template"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMS เพื่อจุฬาฯ WINTER โครงการพัฒนาคุณภาพงาน Template
ประเภทโครงการ Cross Function

2 หน่วยงานที่ร่วมในทีม

3 สภาพปัญหา กระบวนการ และเป้าหมายของการพัฒนา
สภาพปัญหา - นิสิต และ บุคลากร ของจุฬาฯ ได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง และทันท่วงที กระบวนการที่นำมาพัฒนา - การรวมรวมฐานข้อมูล เพื่อการจัดส่ง SMS เป้าหมายโครงการ - นิสิต และ บุคลากร ของจุฬาฯ ได้รับ SMS แจ้งข่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4 วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการดำเนินการแก้ไข
สาเหตุ - การรวมรวมข้อมูลทางเว็บไซต์ เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการจัดทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ - การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสมัครรับ SMS ยังไม่ทั่วถึง

5 วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการดำเนินการแก้ไข
แนวทางในการพัฒนา - ขอข้อมูล บุคลากร และ นิสิต จาก สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสำนักการทะเบียนและประมวลผล - ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับ SMS ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความละเอียดมากขึ้น

6 ปรับปรุงการกรอกข้อมูลใหม่

7 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
Poster บันทึกภายใน PR สื่อบุคคล บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอล

8 ผลจากการพัฒนาตามแนวทางที่ได้กำหนด
ก่อน : มีหมายเลขสมาชิกคนไทย 16,589 หมายเลข และเป็นคนต่างชาติ 155 หมายเลข หลัง : มีหมายเลขสมาชิกคนไทย 32,367 หมายเลข และเป็นคนต่างชาติ 165 หมายเลข

9 ผลจากการพัฒนาตามแนวทางที่ได้กำหนด
ประชากรทั้งหมด 47,072 คน เดิม 16,744 หมายเลข คิดเป็น %ของประชากรทั้งหมด ใหม่ 32,532 หมายเลข คิดเป็น %ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้น 15,788 หมายเลข เพิ่มขึ้น %ของประชากรทั้งหมด 70% เดิม 16,744 หมายเลข ใหม่ 32,532 หมายเลข

10 …Thank You…


ดาวน์โหลด ppt SMS เพื่อจุฬาฯ WINTER โครงการพัฒนาคุณภาพงาน Template

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google