งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย
ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. (ปรับปรุงจาก ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย)

2 ความหมาย โครงการวิจัย กับ แผนงานวิจัย
โครงการวิจัย (Research Project) แผนงานวิจัย (Research Program) โครงการหรือแนวทางการดำเนินงานที่นักวิจัยกำหนดโดยมีหัวข้อ และรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สร้าง หรือทดลองอย่างมีระบบที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยหลายโครงการที่มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมครบวงจร (holistic and complete set) เป็นแบบสหวิทยากร หรือพหุวิทยาการ

3 โครงการวิจัย (Research Project)
ลักษณะ ความแตกต่าง โครงการวิจัย V.S. ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย (Research Project) แผนงานวิจัย (Research Program) - ปัญหาวิจัยจำนวนน้อย - ใช้ทฤษฎีเดียว/ไม่ซับซ้อน - ขอบเขตการวิจัยแคบ - แบบแผนการวิจัยง่าย - ผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้อง กับสภาพจริง - ปัญหาวิจัยจำนวนมาก - ใช้หลายทฤษฎี หลายสาขา - ขอบเขตการวิจัยกว้าง - แบบแผนการวิจัยซับซ้อน - ผลวิจัยมีโอกาสสอดคล้องกับสภาพจริงมากกว่า

4 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยหลายโครงการ ที่มีความสัมพันธ์ หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมครบวงจร (holistic and complete set) เป็นแบบสหวิทยากร หรือพหุวิทยาการ

5 ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย 2 โครงการวิจัย 3
(ทีมวิจัย=นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยรุ่นใหม่) โครงการวิจัย 1 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัย 2 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัย 3 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัยย่อย 1 (นิสิต/นักศึกษา) (นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัยย่อย 2 (นิสิต/นักศึกษา) (นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษา)

6 5. แบบข้ามวิทยาการ 2. แบบเอนกวิทยาการ 1. แบบพหุวิทยาการ
บูรณาการ 3. แบบไขว้วิทยาการ 4. แบบสหวิทยาการ 5. แบบข้ามวิทยาการ

7 บูรณาการแบบสอดแทรก (fulfillment) บูรณาการแบบหลอมรวม (blending)

8 บูรณาการปัญหา บูรณาการทฤษฎี ลักษณะบูรณาการ บูรณาการวิธีวิจัย บูรณาการผลวิจัย บูรณาการนักวิจัย

9 การกำหนดชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย
1. การกำหนดปัญหาวิจัย หรือ โจทย์ปัญหา ที่หลากหลาย 2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การใช้ทฤษฎี และผลงานวิจัยจากหลายสาขาวิชา นำมาบูรณาการเป็น กรอบความคิดและสมมติฐานวิจัย 3. การออกแบบการวิจัย (การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการกำหนดตัวคณะนักวิจัย) 4. การกำหนดแนวทางการบูรณาการ

10 ตัวอย่างชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เป็นแผนงานวิจัยบูรณาการ และโครงการวิจัยภายใต้โครงการ วิจัยแม่บทฯ ล้วนเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ที่ใช้ ทฤษฎี ต้นไม้จริยธรรม ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) เป็นหลัก และบูรณาการกับโมเดลปฏิสัมพันธ์นิยม (interactionism model) ของ Endler and Magnusson กับผลวิจัยทางจิต- พฤติกรรมศาสตร์หลายเรื่อง เพื่อกำหนดจิตลักษณะและ พฤติกรรมที่ต้องการศึกษา การสร้างกรอบแนวคิด

11 โครงการวิจัย เรื่อง “บูรณาการเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ในโรงเรียน และ
จิตลักษณะของครู ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา” ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2549)

12

13


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google