งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. (ปรับปรุงจาก ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. (ปรับปรุงจาก ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. (ปรับปรุงจาก ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย)

2 ความหมาย โครงการวิจัย กับ แผนงานวิจัย โครงการวิจัย (Research Project) โครงการหรือแนวทางการ ดำเนินงานที่นักวิจัยกำหนดโดยมี หัวข้อ และรายละเอียดใน การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สร้าง หรือทดลองอย่างมีระบบที่ ชัดเจนแน่นอน ซึ่งจะดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนงานวิจัย (Research Program) แผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยหลาย โครงการที่มีความสัมพันธ์หรือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน มี ลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวม ครบวงจร (holistic and complete set) เป็นแบบสห วิทยากร หรือพหุวิทยาการ

3 - ปัญหาวิจัยจำนวนน้อย - ใช้ทฤษฎีเดียว/ไม่ซับซ้อน - ขอบเขตการวิจัยแคบ - แบบแผนการวิจัยง่าย - ผลการวิจัยอาจไม่สอดคล้อง กับสภาพจริง โครงการวิจัย (Research Project) แผนงานวิจัย (Research Program) - ปัญหาวิจัยจำนวนมาก - ใช้หลาย ทฤษฎี หลายสาขา - ขอบเขตการวิจัยกว้าง - แบบแผนการวิจัยซับซ้อน - ผลวิจัยมีโอกาสสอดคล้อง กับสภาพจริงมากกว่า ลักษณะ ความแตกต่าง โครงการวิจัย V.S. ชุดโครงการวิจัย

4 ชุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย หลายโครงการ ที่มีความสัมพันธ์ หรือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ เป็นองค์รวมครบวงจร (holistic and complete set) เป็นแบบสหวิทยากร หรือ พหุวิทยาการ ชุดโครงการวิจัย

5 โครงการวิจัย 3 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัย 2 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัย 1 (นักวิจัยรุ่นใหม่) (นักวิจัยอาวุโสเป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัยย่อย 1 (นิสิต/นักศึกษา) (นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษา) โครงการวิจัยย่อย 2 (นิสิต/นักศึกษา) (นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นที่ปรึกษา) ชุดโครงการวิจัย (ทีมวิจัย=นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยรุ่นใหม่)

6 บูรณาการ 1. แบบพหุวิทยาการ 2. แบบเอนกวิทยาการ 3. แบบไขว้วิทยาการ 4. แบบสหวิทยาการ 5. แบบข้ามวิทยาการ

7 บูรณา การแบบ หลอม รวม (blendin g) บูรณา การแบบ สอดแทร ก (fulfill ment)

8 8 บูรณาการปัญหา บูรณาการทฤษฎี บูรณาการวิธีวิจัย บูรณาการผลวิจัย บูรณาการนักวิจัย ลักษณะ บูรณาการ

9 การกำหนดชุด โครงการวิจัย / แผน งานวิจัย 1. การกำหนดปัญหาวิจัย หรือ โจทย์ปัญหา ที่หลากหลาย 2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การใช้ทฤษฎี และผลงานวิจัยจากหลายสาขาวิชา นำมาบูรณาการเป็น กรอบความคิดและสมมติฐานวิจัย 3. การออกแบบการวิจัย (การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการกำหนดตัวคณะนักวิจัย) 4. การกำหนดแนวทางการบูรณาการ

10 ตัวอย่างชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย โครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เป็นแผนงานวิจัยบูรณาการ และโครงการวิจัยภายใต้โครงการ วิจัยแม่บทฯ ล้วนเป็นโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ที่ใช้ ทฤษฎี ต้นไม้จริยธรรม ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) เป็นหลัก และบูรณาการกับโมเดลปฏิสัมพันธ์นิยม (interactionism model) ของ Endler and Magnusson กับผลวิจัยทางจิต- พฤติกรรมศาสตร์หลายเรื่อง เพื่อกำหนดจิตลักษณะและ พฤติกรรมที่ต้องการศึกษา การสร้างกรอบแนวคิด

11 โครงการวิจัย เรื่อง “บูรณาการเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ในโรงเรียน และ จิตลักษณะของครู ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา” ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง (2549)

12

13


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัย ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. (ปรับปรุงจาก ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google