งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การดำเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การดำเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การดำเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ ดำเนินงานและให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้ แทนเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ มครองความ ปลอดภัยในการดําเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 7 (1) (4) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทํา ละลายในการสกัด 42 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 43 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปอง กันหรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว ยกเวนการผลิตปุยอินทรีย และการผลิตปุยเคมีที่ไมมี การใชแอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซิน สังเคราะห ยางอีลาสโตเมอรพลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 45 (1) (2) (3) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ำมันชัก เงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิต ภัณฑ สําหรับใชยาหรืออุด ยกเวนการผลิตสีน้ำ 48 (4) (6) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ หรือ การทําคารบอนดํา 49 โรงงานกลั่นน้ำมันปโตรเลียม 50 (4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโต รเลียม ถานหิน หรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลทติกคอนกรีต 89 โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหน ายกาซ 91 (2) โรงงานบรรจุกาซ 92 โรงงานหองเย็น เฉพาะที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความ เย็น 99 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุ ระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจ ในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานอง เดียวกับอาวุธปนเครื่อง กระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล าว

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน การดำเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google