งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EBOLA สถานการณ์และแนวโน้มการ ระบาด มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน เตรียมความพร้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EBOLA สถานการณ์และแนวโน้มการ ระบาด มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน เตรียมความพร้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EBOLA สถานการณ์และแนวโน้มการ ระบาด มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน เตรียมความพร้อม

2 โรคอีโบล่า โรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันและรุนแรง จากเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งมี 5 สายพันธุ์ 1. ซาร์อี * 2. ไอวอรีโคสต์ 3. ซูดาน 4. เรสตัน 5. บันดิบูเกียว * ระบาดในปัจจุบัน และอัตราป่วยตายประมาณ ร้อยละ 45-90 อัตราป่วยตาย

3 ระยะฟักตัว - อาการ ระยะฟักตัวประมาณ 2 - 21 วัน ( เฉลี่ย 8-10 วัน ) อาการ – ไข้สูงทันทีทันใด อ่อนเพลีย – ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ – อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว – เลือดออกในและนอกร่างกาย – ตับ / ไตวาย – อาการระบบประสาทส่วนกลาง – เสียชีวิต

4 การแพร่โรค / การติดต่อ สัตว์สู่คน – สัมผัสโดยตรงกับเลือด หรือเครื่องในของสัตว์ติดเชื้อ – รับประทานผลไม้เหลือ จากสัตว์ติดเชื้อ

5 การแพร่โรค / การติดต่อ คนสู่คน – สัมผัสโดยตรงกับคน / ศพ ที่ติดเชื้อ สารคัดหลั่ง นํ้าอสุจิ อุจจาระ ปัสสาวะ เลือด นอกจากนี้ – เข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อ

6 การรักษา การรักษา : ไม่มียารักษาจําเพาะ ไม่มีวัคซีน Zmapp และวัคซีน อยู่ในขั้นทดลอง

7 สถานการณ์ Ebola ในปัจจุบัน 7 Nigeria Senegal

8

9 + 1

10 ระบาดทั่วพื้นที่ ติดเชื้อในพื้นที่ + ตาย ติดเชื้อในพื้นที่ + ไม่ตาย รับเข้าพื้นที่ + ตาย รับเข้าพื้นที่ + ไม่ตาย รับมาดูแลต่อ + ไม่ตาย รับมาดูแลต่อ + ตาย

11 สถานการณ์ในต่างประเทศ 11

12 นิยามเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบ ลา 1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI: patient under investigation) คือ ผู้ที่มีอาการ ไข้ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้น ไป ร่วมกับ มีประวัติข้อใดข้อหนึ่งในช่วง 21 วันก่อนเริ่มป่วย - อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่เกิดโรค ( ปัจจุบันได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียราลีโอน และเมือง ลากอส ไนจีเรีย ) - สัมผัสผู้ป่วยหรือศพของผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้ออีโบ ลา - สัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาว หนู ลิง สัตว์ ป่าเท้ากีบที่มาจากพื้นที่เกิดโรค

13 ผู้ป่วยสงสัย (suspect case) ได้แก่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่มี อาการอย่างน้อย 3 จากอาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะมาก ปวดข้อมาก ปวดกล้ามเนื้อมาก ปวดแน่นท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว สะอึก กลืนลำบาก ซึม หรือ เลือดออกผิดปกติ / อาการแย่ลงเร็ว / เสียชีวิต โดยไม่ ทราบสาเหตุอื่นๆ ที่ชัดเจน ผู้ป่วยน่าจะเป็น (probable case) ได้แก่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือศพของผู้ป่วยที่ยืนยัน / น่าจะเป็นผู้ติดเชื้ออีโบลา นิยามเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบ ลา 2

14 ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่มีผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ พบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสอีโบ ลา ด้วยวิธี – Ebola Realtime RT-PCR ให้ผลบวก หรือการตรวจ ด้วยวิธี ELISA พบ Ebola IgM ให้ผลบวก หรือ – สามารถแยกเชื้อไวรัสอีโบลา (viral isolation) หมายเหตุ ณ ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ยังไม่ทำการแยกเชื้อไวรัสอี โบลาในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากต้องการความปลอดภัยสูงใน ระดับ BSL4 การแยกเชื้อไวรัสอีโบลาต้องนำส่งห้องปฏิบัติการ ของ US CDC นิยามเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบ ลา 2

15 ตัดออกจากการเป็นผู้ป่วย (discarded) ผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบ หลักฐานการติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากทั้ง Ebola Realtime และ Conventional RT-PCR ให้ผล ลบ จากตัวอย่างเลือดที่เก็บในช่วงเวลาที่ เหมาะสม ( อย่างน้อยวันที่ 5 หลังเริ่มมีอาการ ) และตรวจโดยห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกัน นิยามเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบ ลา 3

16 การแบ่งระดับการระบาด ระดับที่ 1 (phase 1) – มี PUI ( ประวัติเสี่ยง + มีอาการ ) น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 4 ราย – มี contact ไม่เกิน 24 ราย ระดับที่ 2 (phase 2) – มี confirm case ตั้งแต่ 1 ราย แต่ไม่เกิน 4 ราย – หรือมี PUI รวมกับ confirm case ไม่เกิน 4 ราย – หรือมี contact ไม่เกิน 24 ราย ระดับที่ 3 (phase 3) – มี PUI รวมกับ confirm case มากกว่า 4 ราย – หรือมี contact มากกว่า 124 ราย

17 ความเสี่ยงการมีผู้ป่วยใน ปัจจุบัน พบผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง เฉลี่ยวันละ 22 คน จากการคำนวณพบว่า ประเทศไทยจะพบผู้ป่วย PUI เฉลี่ยประมาณ 2-4 คน ต่อเดือน จะพบ PUI ไปอีกอย่างน้อย 6-9 เดือน 1 st generation สำคัญมาก

18 1


ดาวน์โหลด ppt EBOLA สถานการณ์และแนวโน้มการ ระบาด มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน เตรียมความพร้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google