งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ที่ ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ที่ ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ที่ ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า รูปร่างเครือข่ายหรือโทโปโลยีเครือข่าย (network topology)

3

4 รูปร่างเครือข่ายมีหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายแบบดาว เครือข่ายแบบบัส เครือข่ายแบบวงแหวน และเครือข่าย แบบต้นไม้

5 เป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด โดยสถานีทุกสถานีในเครือข่าย จะต่อเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง แบบจุดต่อจุด การติดต่อสื่อสาร ระหว่างสถานีจะกระทำได้ด้วย การติดต่อผ่านทางวงจรของ หน่วย สลับสายกลาง การ ทำงานของหน่วยสลับสายกลาง จึงคล้ายกับศูนย์กลางของการ ติดต่อวงจรเชื่อมโยง ระหว่าง สถานีต่าง ๆ ที่ต้องการติดต่อกัน ข้อดีคือการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สามารถ ทำได้ง่ายและไม่กระทบกับ เครื่องอื่นในระบบเลย แต่ ข้อเสียคือมี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สายสูงและถ้าคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางเสียระบบเครือข่ายจะ หยุดชะงักทั้งหมดทันที

6 เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง เพราะมีโครงสร้างไม่ ยุ่งยากและไม่ต้องใช้อุปกรณ์สลับสาย เป็นการเชื่อมต่อ แบบหลายจุด สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นใน เครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อ สารหลักเพียงสาย เดียว เรียกว่าแบ็กโบน (backbone) การจัดส่งข้อมูลลง บนบัสจึงสามารถทำให้การส่งข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ ผ่านสาย แบ็กโบนนี้ โดยการจัดส่งวิธีนี้ต้องกำหนด วิธีการที่จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะทำ ให้ข้อมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใช้อาจเป็นการแบ่งช่วงเวลา หรือให้แต่ละสถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกัน ข้อดี ที่ใช้สายน้อย และถ้ามีเครื่องเสียก็ไม่มีผลอะไรต่อระบบ โดยรวม ส่วนข้อเสียก็คือตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยาก

7 เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดเช่นเดียวกับแบบดาว โดย สถานีแต่ละสถานีจะต่อกับสถานีที่อยู่ติดทั้งสองข้างของตนเอง และทุกสถานีมีเครื่องขยายสัญญาณของตัวเอง โดยจะมีการ เชื่อมโยงเครื่องขยายสัญญาณของแต่ละสถานีเข้าด้วยกันเป็นวง แหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนแบบจุดต่อจุดไปใน ทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ ภายในเวลาที่กำหนด โดยเครื่อง ขยายสัญญาณเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือจากเครื่องขยายสัญญาณตัวก่อน หน้า และส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เป็นวง หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณ ของสถานีนั้นก็รับและส่งให้กับสถานีนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่ง ต่อไป อีกทั้งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งด้วยโดย กรณีที่เครื่องรับปลายทาง ไม่ได้รับสัญญาณข้อมูลในเวลาที่ กำหนด จะมีการแจ้งว่าเกิดความผิดพลาดในเครือข่ายได้ ข้อดี คือ ใช้สายเคเบิลน้อย และสามารถตัดเครื่องที่เสียออกจาก ระบบได้ ทำให้ไม่มีผลต่อระบบเครือข่าย ข้อเสียคือหากมีเครื่อง ที่มีปัญหาอยู่ในระบบจะทำให้เครือข่ายไม่สามารถทำงาน ได้ เลย และการเชื่อมต่อเครื่องเข้าสู่เครือข่ายอาจต้องหยุดระบบ ทั้งหมดลงก่อน

8 มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดเช่นเดียวกับแบบดาว โดยมีสายนำสัญญาณแยกออกไปเป็นแบบกิ่ง เครือข่าย แบบนี้จะเหมาะกับการประมวลผลแบบกลุ่มจะ ประกอบด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ระดับต่างๆกันอยู่หลาย เครื่องแล้วต่อกันเป็นชั้น ๆ ดูราวกับแผนภาพองค์กร แต่ ละกลุ่มจะมีโหนดแม่ละโหนดลูกในกลุ่มนั้นที่มีการ สัมพันธ์กัน การสื่อสารข้อมูลจะผ่านตัวกลางไปยังสถานี อื่นๆได้ทั้งหมด เพราะทุกสถานีจะอยู่บนทางเชื่อม และ รับส่งข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นในแต่ละกลุ่มจะส่งข้อมูลได้ที ละสถานีโดยไม่ส่งพร้อมกัน


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ที่ ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google