งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการสร้าง เว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการสร้าง เว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานการสร้าง เว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์

2 ชื่อของกลุ่ม บาร์โค๊ต สัญลักษณ์ของกลุ่ม

3 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ด. ช. ธนพล ภู่แสนสะอาด ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๐๖ ด. ช. มนุเชษฐ์ ศรีคำเงิน ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๑๒ ด. ญ. จีระนันท์ ประสานศักดิ์ ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๑๘ ด. ญ. ณัฐวรรณ ฉันสำราญ ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๒๔ ด. ญ. นันธิญา จันทร์ชูช่วย ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๓๐ ด. ญ. พัชรีพร กวีศิริกรณ์ ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๓๖ ด. ญ. ศิวนาถ ศรีจินดา ม. ๓ / ๓ เลขที่ ๔๒

4

5 ที่มาและความสำคัญ ในทวีปแอฟริกามีประเทศมากมาย ประเทศที่มีความน่าสนใจ คือ ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งมีอารยะ ธรรมที่เก่าแก่ มีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ ชม ปีรามิด (Pyramid) ๑ในสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก และประวัติความ เป็นมาที่น่าสนใจ เราจึงสร้างเว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อให้ ผู้สนใจหรือกำลังค้นคว้าศึกษาเรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ได้รับข้อมูล แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก ยิ่งขึ้น

6 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์ ๒. เพื่อศึกษาประเทศสาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์ ๓. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจหรือกำลัง ศึกษาหา ข้อมูลเรื่อง สาธารณรัฐอาหรับ อียิปต์

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สร้างเว็บไซต์เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๒. ผู้ศึกษาได้รับความรู้เรื่อง สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ๓. ผู้ศึกษานำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

8 แหล่งอ้างอิง 2by4thravel.com. “ ข้อมูลประเทศอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.2by4travel.com/home/Data- trvel/egypt/khxmul-prathes-xiyipt. Th.wikipedia.org. “ ประเทศอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://th.wikipedia.org/wiki/ ประเทศอียิปต์ youngoasis.igetweb.com. ( ๑๒ ก. พ. ๒๕๕๓ ) “ ประเพณีวัฒนธรรม.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.youngoasis.igetweb.com/?mo=3&art=407384 oceansmile.com “ อียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.oceansmile.com/Egypt/index.htm vacationzon.co.th “ ทำความรู้จักกับอียิปต์.” สืบค้นเมื่อ ๒๙ ธ. ค. ๒๕๕๔, http://www.vacationzone.co.th/info/index_cairo.php

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการสร้าง เว็บไซต์ เรื่อง สาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google