งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ระดับประชาชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ระดับประชาชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ระดับประชาชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน ชุมชนมีแผนงานโครงการโดยชุมชน ชุมชนมีแผนงานโครงการโดยชุมชน ประชาชนลดละเลิกอบายมุข ประชาชนลดละเลิกอบายมุข ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตัวด้าน สุขภาพถูกต้องดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตัวด้าน สุขภาพถูกต้องดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น มีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ครอบครัวอบอุ่น มีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ประชาชนมีบทบาทสร้างช่องทางเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพอย่างทั่วถึง ประชาชนมีบทบาทสร้างช่องทางเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพอย่างทั่วถึงระดับภาคี อปท. แสดงบทบาท ให้ความร่วมมือและสนับสนุน งบประมาณ อปท. แสดงบทบาท ให้ความร่วมมือและสนับสนุน งบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ เปิดใจ รับฟังความเห็นและส่งเสริม วิชาการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐ เปิดใจ รับฟังความเห็นและส่งเสริม วิชาการอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชน มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการ ดำเนินงานสุขภาพ ภาคเอกชน มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการ ดำเนินงานสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและสนับสนุน การดำเนินงานด้านสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและสนับสนุน การดำเนินงานด้านสุขภาพ ระดับกระบวนการ มีการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ดี ครอบคลุมทุก พื้นที่ มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ดี ครอบคลุมทุก พื้นที่ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกให้มีคุณภาพ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกให้มีคุณภาพ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน มีระบบการติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผลที่ ชัดเจน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผลที่ ชัดเจน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประสานงานที่ดี มีกลไกการประสานงานที่ดี มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ร่วมกันทุกภาคส่วน มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ร่วมกันทุกภาคส่วนระดับรากฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีระบบข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีบุคลากร แกนนำ มีศักยภาพ และมีขวัญกำลังใจใน การทำงาน มีบุคลากร แกนนำ มีศักยภาพ และมีขวัญกำลังใจใน การทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการทำงานเป็นทีม

2 หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่างเข้มแข็ง - การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี - การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาทด้าน สุขภาพ - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กิจกรรม - พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง - การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี - การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาท ด้านสุขภาพ - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานกิจกรรม - พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งใน และนอกชุมชนมีบทบาท - การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี - การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาท ด้านสุขภาพ - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานกิจกรรม - พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลง ร่วมกัน ระบบการประสานงานที่ดี - พัฒนาระบบการประสานงาน ความร่วมมือ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร - พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์กรมีวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ เอื้อต่อการทำงาน - จัดระบบการบริหารจัดการโดยหลักธรร มาภิบาล - การพัฒนาศักยภาพองค์กร - ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะในองค์กร บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม - พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างเป็นระบบ - พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ - การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังอย่างมี ประสิทธิภาพ - พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ส่งเสริมการจัดระบบเฝ้าระวังใน ชุมชน - ส่งเสริมการพัฒนาระบบเตือนภัย ในชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย - การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม - การเสริมสร้างสุขภาพใจ - การรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี - ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ - การลดละเลิกอบายมุข เหล้า บุหรี่ ยา เสพติด - ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย - การดูสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนที่ เหมาะสมตามกลุ่มวัย ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วน - พัฒนาระบบการตรวจสอบ - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใน และภายนอกองค์กร ชุมชนมีแผนงาน / โครงการโดย ชุมชน - ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม - ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำแผน นของชุมชน - สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน - เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ระบบสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ - พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อสาร - การพัฒนาช่องทางการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ชุมชน มีมาตรการทางสังคม - ส่งเสริมการจัดประชาคมหมู่บ้าน - ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ มาตรการทางสังคม - ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกฎหมายและ สุขภาพให้แก่ประชาชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ระบบการบริการสุขภาพมี คุณภาพมาตรฐาน - พัฒนาบุคลากร - ส่งเสริมการการพัฒนาสถาน บริการสุขภาพ - ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย สุขภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ปรับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

3 หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ สนับสนุนและประสานงาน อย่างเข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุน ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง กลุ่มองค์กรภาคี เครือข่ายทั้งในและ นอกชุมชนมีบทบาท ระบบการ ประสานงานที่ดี องค์กรมีวัฒนธรรมและ บรรยากาศที่เอื้อต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เป็น ปัจจุบัน ชุมชน มีระบบ เฝ้าระวังอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีแผนงาน / โครงการโดยชุมชน ระบบสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ ชุมชน มีมาตรการ ทางสังคม ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ระบบการบริการสุขภาพมี คุณภาพมาตรฐาน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ปรับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

4 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ความหมายของกิจกรรมในแต่ละมุมมองของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หมายถึง ตัวเรา ทีมงานของเรา บุคลากรในงานเรา บุคลากรในองค์ คือ สสจ. เท่านั้น ว่าควรมีศักยภาพในเรื่องที่จะทำอย่างไร มีข้อมูล/ องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเพียงพอหรือไม่ และวัฒนธรรมการ ทำงานของทีมงาน องค์กรเหมาะสมที่ทำให้งานที่ทำสำเร็จได้หรือไม่ หมายถึง กิจกรรมการบริหารจัดการ หรือดำเนินการในส่วนที่เป็น บทบาทของเรา เช่น การพัฒนาระบบบริการ การให้บริการและ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการร่วมมือจากภาคี หมายถึง กิจกรรมที่เราต้องไปสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้ภาคีมีการ ดำเนินกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทชุมชน ประชาชน หรือร่วมดำเนินการกับเราในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบทบาท ชุมชน ประชาชน หมายถึง กิจกรรมที่เราหรือภาคีไปส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนา เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ออกมาแสดงบทบาทของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ระดับประชาชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google