งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555
ระดับประชาชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโดยชุมชน ชุมชนมีมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพของชุมชน ชุมชนมีแผนงานโครงการโดยชุมชน ประชาชนลดละเลิกอบายมุข ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปฏิบัติตัวด้านสุขภาพถูกต้องดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น มีความรักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ประชาชนมีบทบาทสร้างช่องทางเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ระดับภาคี อปท. แสดงบทบาท ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐ เปิดใจ รับฟังความเห็นและส่งเสริมวิชาการอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชน มีศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระดับกระบวนการ มีการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ดี ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกให้มีคุณภาพ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน มีระบบการติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผลที่ชัดเจน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประสานงานที่ดี มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกันทุกภาคส่วน ระดับรากฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบข้อมูลข่าวสารถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีบุคลากร แกนนำ มีศักยภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ปรับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การเสริมสร้างสุขภาพใจ การรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ การลดละเลิกอบายมุข เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย การดูสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ส่งเสริมการจัดประชาคมหมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ สุขภาพให้แก่ประชาชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังอย่างมี ประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ส่งเสริมการจัดระบบเฝ้าระวังในชุมชน -ส่งเสริมการพัฒนาระบบเตือนภัยในชุมชน ชุมชนมีแผนงาน/โครงการโดยชุมชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำแผนนของชุมชน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประชาชน อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง -การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี -การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาทด้านสุขภาพ -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม -พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง -การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี -การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาทด้านสุขภาพ -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม -พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนมีบทบาท -การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี -การเสริมสร้างองค์ความรู้และบทบาทด้านสุขภาพ -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม -พัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ภาคี ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ -พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร -การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน -พัฒนาระบบการตรวจสอบ -พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน และภายนอกองค์กร ระบบการประสานงานที่ดี -พัฒนาระบบการประสานงานความร่วมมือ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน -พัฒนาบุคลากร -ส่งเสริมการการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ -ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ กระบวนการ องค์กรมีวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน -จัดระบบการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล -การพัฒนาศักยภาพองค์กร -ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะในองค์กร ระบบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล -พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม -พัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ -พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล -ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พื้นฐาน

3 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555 ปรับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชนมีแผนงาน/โครงการโดยชุมชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังอย่างมี ประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนมีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ระบบการประสานงานที่ดี ระบบการบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน องค์กรมีวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

4 ความหมายของกิจกรรมในแต่ละมุมมองของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
หมายถึง กิจกรรมที่เราหรือภาคีไปส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนา เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ออกมาแสดงบทบาทของตนเอง ประชาชน หมายถึง กิจกรรมที่เราต้องไปสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้ภาคีมีการดำเนินกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบทบาทชุมชน ประชาชนหรือร่วมดำเนินการกับเราในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบทบาทชุมชน ประชาชน ภาคี หมายถึง กิจกรรมการบริหารจัดการ หรือดำเนินการในส่วนที่เป็นบทบาทของเรา เช่น การพัฒนาระบบบริการ การให้บริการและ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการร่วมมือจากภาคี กระบวนการ หมายถึง ตัวเรา ทีมงานของเรา บุคลากรในงานเรา บุคลากรในองค์ คือ สสจ. เท่านั้น ว่าควรมีศักยภาพในเรื่องที่จะทำอย่างไร มีข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเพียงพอหรือไม่ และวัฒนธรรมการทำงานของทีมงาน องค์กรเหมาะสมที่ทำให้งานที่ทำสำเร็จได้หรือไม่ พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการจัดการสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ภายในปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google