งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอ ร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network; ศัพท์บัญญัติ ว่า ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ) คือ ระบบการสื่อสารระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอ ร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network; ศัพท์บัญญัติ ว่า ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ) คือ ระบบการสื่อสารระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย คอมพิวเตอร์

2  เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอ ร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network; ศัพท์บัญญัติ ว่า ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ) คือ ระบบการสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สอง เครื่องขึ้นไป  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาท สำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งาน คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้น ถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถ ของระบบให้สูงขึ้น และลด ต้นทุนของระบบโดยรวมลง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3  เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เป็นเครือข่ายที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสาย เคเบิ้ลยาวต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์ เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เข้ากับ สายเคเบิ้ลในการส่งข้อมูลจะมีคอมพิวเตอร์เพียงตัว เดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อมูลได้ในช่วง เวลา หนึ่งๆ การจัดส่งข้อมูลวิธีนี้จะต้องกำหนดวิธีการที่จะ ไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะทำ ให้ ข้อมูลชนกัน วิธีการที่ใช้อาจแบ่งเวลาหรือให้แต่ละ สถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกัน การเซตอัป เครื่องเครือข่ายแบบบัสนี้ ทำได้ไม่ยากเพราะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิด ถูกเชื่อมต่อด้วย สาย เคเบิ้ลเพียงเส้นเดียวโดยส่วนใหญ่เครือข่าย แบบบัส มักจะใช้ในเครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ใน องค์กรที่มี คอมพิวเตอร์ใช้ไม่มากนัก เครือข่ายแบบบัส

4

5  เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เป็น เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้ากับ อุปกรณ์ ที่เป็น จุดศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการนำสถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วย สลับสายกลาง การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานี จะกระทำได้ด้วยการ ติดต่อผ่านทางวงจรของ หน่วนสลับสายกลาง การทำงานของหน่วย สลับสายกลางจึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อ วงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานี ต่าง ๆ ที่ ต้องการติดต่อกัน เครือข่ายแบบดาว

6

7  เครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology) เป็นลักษณะ การ เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด เช่นเดียวกับแบบดาว โดยสถานีแต่ละ สถานีจะต่อกับสถานีที่อยู่ติดทั้งสองข้างของตนเอง และทุก สถานีมีเครื่องขยายสัญญาณของตัวเอง โดยจะมีการเชื่อมโยง เครื่องขยายสัญญาณของแต่ละสถานีเข้าด้วยกันเป็นวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนแบบจุดต่อจุดไปในทิศทาง เดียวกัน จนถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด โดยเครื่องขยาย สัญญาณเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตัวเอง หรือจากเครื่องขยายสัญญาณตัวก่อน หน้า และส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เป็นวง หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณ ของสถานีนั้นก็รับและส่งให้กับสถานีนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่ง ต่อไป อีกทั้งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งด้วย โดยกรณีที่เครื่องรับปลายทางไม่ได้รับสัญญาณข้อมูลในเวลาที่ กำหนด จะมีการแจ้งว่าเกิดความผิดพลาดในเครือข่ายได้  เครือข่ายแบบวงแหวน

8

9  เครือข่ายแบบผสม (Hybrid topology) เป็นการเชื่อมต่อที่ผสนผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เช่น นำเอา เครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับ บางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้ สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งระบบ Hybrid Network นี้จะมีโครงสร้างแบบ Hierarchical หรือ Tre ที่มีลำดับชั้นในการทำงาน  เครือข่ายแบบผสม

10

11  เครือข่ายแบบเมซ (Mesh topology) เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก เราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิด มีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลือ อีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคา แพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก โครงสร้างเครือข่ายแบบเมซ

12


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย คอมพิวเตอร์.  เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอ ร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network; ศัพท์บัญญัติ ว่า ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ) คือ ระบบการสื่อสารระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google