งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peer-to-peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peer-to-peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Peer-to-peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อเปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจาก เครื่องของตนเองได้โดยอาศัยพลังงานและ bandwidth ที่ เครื่องตนเองมี ซึ่งจะแตกต่างกับการสื่อสารแบบ client- server ที่มี server เก็บข้อมูลไว้เพียงเครื่องเดียว และเปิดให้ client เครื่องอื่นเข้ามาโหลดข้อมูล

3 แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้ 1.Pure P2P เครื่อง client แต่ละเครื่องทำหน้าที่ เป็นทั้ง client และ server โดยไม่ต้องมี server กลางที่คอยจัดการหรือค้นหาข้อมูล 2.Hybrid P2P มีเครื่อง server กลางที่ใช้เก็บ ข้อมูลของ client ว่า client เครื่องใดมีข้อมูล ใดที่เปิดให้โหลดได้บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเองต้องการโหลดถูก เก็บอยู่ที่ client เครื่องใด 3.Mixed P2P มีคุณสมบัติทั้งแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P

4 การกระจายตัวขอข้อมูล มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงกว่า ไม่ต้องผูกติดกับตัว sever

5 มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ๊กได้ง่าย ในทางด้านลิขสิทธ์แล้วการกระจายข้อมูลแบบ p2p นั้นผิดกฏหมายถือว่า ละเมิดลิขสิทธ์

6

7 Direct Conection เป็นการเชื่อมต่อลักษณะนี้เหมาะ สำหรับหน่วยงานที่มีระบบเครือข่ายของตนเองอยู่ แล้ว และต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนเองนี้เข้า สู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเสมือนว่าเป็นส่วน หนึ่งของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในหน่วยงานสามารถ ติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นหน่วยงานยังติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตทั่วไปได้ ตามปกตินั้นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ในเครือข่ายของหน่วยงานจะต้องเชื่อมต่อกันโดยใช้ โปรโตคอล TCP/IP เป็นหลักโดยอาศัยแผงวงจร เชื่อมต่อเครือข่าย (NIC: Network Interface Card) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและ สายสัญญาณเชื่อมต่อ (Cable) ระหว่างกัน นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดหมายเลขไอพีให้ สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอีกด้วย

8


ดาวน์โหลด ppt Peer-to-peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละ เครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google