งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What’s P2P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What’s P2P."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What’s P2P

2 Peer-to-peer (P2P) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อเปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเองได้โดยอาศัยพลังงานและ bandwidth ที่เครื่องตนเองมี ซึ่งจะแตกต่างกับการสื่อสารแบบ client-server ที่มี server เก็บข้อมูลไว้เพียงเครื่องเดียว และเปิดให้ client เครื่องอื่นเข้ามาโหลดข้อมูล

3 ประเภทของ P2P แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
Pure P2P เครื่องclientแต่ละเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง client และ server โดยไม่ต้องมี server กลางที่คอยจัดการหรือค้นหาข้อมูล Hybrid P2P มีเครื่อง server กลางที่ใช้เก็บข้อมูลของ client ว่า client เครื่องใดมีข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเองต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ client เครื่องใด Mixed P2P มีคุณสมบัติทั้งแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P

4 ข้อดีของ P2P การกระจายตัวขอข้อมูล
มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงกว่า ไม่ต้องผูกติดกับตัวsever

5 ข้อดีเสีย P2P มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ๊กได้ง่าย

6 Direct Connection

7 Direct Conection เป็นการเชื่อมต่อลักษณะนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีระบบเครือข่ายของตนเองอยู่แล้ว และต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนเองนี้เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในหน่วยงานสามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นหน่วยงานยังติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้ ตามปกตินั้นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยงานจะต้องเชื่อมต่อกันโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นหลักโดยอาศัยแผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (NIC: Network Interface Card) ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและสายสัญญาณเชื่อมต่อ (Cable) ระหว่างกัน นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดหมายเลขไอพีให้สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอีกด้วย

8 Direct connection ISP ISDN Leased Line Microwave Satellite


ดาวน์โหลด ppt What’s P2P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google